array(40) {
 ["id"] => string(5) "15221"
 ["area_id"] => string(1) "1"
 ["lang"] => string(2) "pl"
 ["parent_id"] => string(1) "0"
 ["content_category_id"] => string(1) "9"
 ["type"] => string(1) "2"
 ["title"] => string(59) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 "
 ["title2"] => string(0) ""
 ["beginning"] => string(0) ""
 ["description"] => string(27087) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 <br />
<br />
Terminy szkolenia: 14.10.2017, 15.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 02.12.2017, 03.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.2018<br />
Liczba dni szkolenia: 14<br />
<br />
Celem Studium Terapii Dzieci i Młodzieży jest poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym, eriksonowskim. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii I psychiatrii dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci I młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi I młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychitryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego). Uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym I psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg DSM-V TR I ICD-10. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. <br />
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Absolwenci studium uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.<br />
<br />
Ilość godzin <br />
<br />
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. <br />
<br />
MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium <br />
<br />
Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r. <br />
<br />
<br />
Miejsce odbywania się zajęć <br />
<br />
Zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy Studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń) <br />
<br />
Adresatami Studium Terapii Dzieci i Młodzieży są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie diagnozy I pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.<br />
W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki.<br />
<br />
Program szkolenia:<br />
<br />
Zjazd I <br />
<br />
1. Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. <br />
2. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.<br />
3. Rozwój poznawczy dzieci i młodzieży. <br />
4. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. <br />
5. Rozwój społeczny dzieci i młodzieży. <br />
6. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. <br />
7. Psychologia rodziny. <br />
8. Wpływ system rodzinnego na przebieg rozwoju dziecka. <br />
9. Funkcje rodziny. <br />
10. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych. <br />
11. Psychopatologia rodziny: rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu, przemoc w rodzinie - fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie. <br />
12. Praca terapeutyczna z rodziną. <br />
13. Kształtowanie umiejętności wychowawczych. <br />
14. Terapia pedagogiczna. <br />
15. Terapia indywidualna. <br />
16. Podstawy terapii rodzin. <br />
17. Interwencja kryzysowa wobec dziecka i rodziny. <br />
18. Praca z rodziną w ujęciu interdyscyplinarnych. <br />
<br />
Zjazd II <br />
<br />
1. Psychiatria dzieci i młodzieży. <br />
2. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. <br />
3. Diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży<br />
a) wywiad z rodzicami, <br />
b) wywiad z dzieckiem, <br />
c) ocena, <br />
d) diagnoza. <br />
4. Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży. <br />
5. Charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. <br />
6. Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa. <br />
7. Całościowe zaburzenia rozwojowe <br />
a) autyzm dziecięcy, <br />
b) Zespół Retta, <br />
c) dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, <br />
d) zespół Aspergera. <br />
8. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie <br />
a) lęk przed separacją, <br />
b) zaburzenia lękowe w postaci fobii, <br />
c) lęk społeczny, <br />
d) zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie, <br />
e) uogólnione zaburzenia lękowe. <br />
9. Zaburzenia zachowania i emocji. <br />
10. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - anoreksja, bulimia. <br />
11. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. <br />
12. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży. <br />
13. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji <br />
a) krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne, <br />
b) psychozy czynnościowe, <br />
c) schizofrenia. <br />
14. Uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży <br />
a) uzależnienie od alkoholu, <br />
b) uzależnienia od substancji psychoaktywnych: opiaty, kanabiole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujace, halucynogeny, nikotyna, lotne rozpuszczalniki. <br />
15. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków. <br />
<br />
Zjazd III <br />
<br />
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży. <br />
2. Podstawy terapii systemowej rodzin <br />
a) omówienie podstaw teoretycznych, <br />
b) rozwój terapii rodzin. <br />
3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie. <br />
4. Cykl życia rodziny. <br />
5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe. <br />
6. Wzorce relacji w rodzinie. Komunikacja w rodzinie. <br />
7. Charakterystyka procesu terapeutycznego. <br />
a) zasady prowadzenia wywiadu z rodziną, <br />
b) diagnoza rodziny, <br />
c) kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin, <br />
d) formułowanie celu terapii, <br />
e) zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej, <br />
f) charakterystyka procesu terapii rodzin. <br />
8. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). Poszukiwanie zasobów i rozwiązań. <br />
9. Neutralność, cyrkularność. <br />
10. Koterapia i zespół terapeutyczny. <br />
11. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków. <br />
<br />
Zjazd IV <br />
<br />
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży. <br />
2. Systemowe rozumienie procesów w rodzinie.<br />
3. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe, ustawienia rodziny, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii, metody narracyjne). <br />
4. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń odżywiania. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
5. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
6. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach psychotycznych. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
7. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
<br />
Zjazd V <br />
1. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. <br />
2. Podstawy terapii poznawczo behawioralnej <br />
a) omówienie podstaw teoretycznych <br />
b) model Becka, Padesky. <br />
3. Terapia poznawcza <br />
a) techniki poznawcze w terapii i ich zastosowanie, <br />
b) zastosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego, <br />
c) CBT w pracy z rodzicami i rodzinami. <br />
4. Rodzaje terapii behawioralnej <br />
a) terapia wzajemnego hamowania Wolpego, <br />
b) warunkowanie instrumentalne, <br />
c) eksperyment behawioralny. <br />
5. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem podstawowych technik <br />
a) identyfikacja i dyskusja z MA, <br />
b) "strzałka w dół", <br />
c) problem solving, <br />
d) rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp. <br />
6. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych <br />
a) ADHD,<br />
b) ODD. <br />
7. Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych: <br />
a) techniki specyficzne dopasowane do objawów, <br />
b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), <br />
c) zasady i konsekwencje, <br />
d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej,<br />
e) prowadzenie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych,<br />
f) ćwiczenia praktyczne,<br />
g) praca nad stadium przypadku,<br />
h) superwizja przypadków. <br />
8. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń <br />
a) moczenie nocne, <br />
b) zanieczyszczanie kałem, <br />
c) problemy ze snem. <br />
9. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży <br />
a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, <br />
b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,<br />
c) terapia zaburzeń lękowych <br />
d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów,<br />
e) ćwiczenia praktyczne,<br />
f) praca nad stadium przypadku,<br />
g) superwizja przypadków. <br />
10. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka <br />
a) modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), <br />
b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, <br />
c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,<br />
d) ćwiczenia praktyczne,<br />
e) praca nad stadium przypadku,<br />
f) superwizja przypadków. <br />
Zjazd VI <br />
<br />
1. Definicja kryzysu. Charakterystyka kryzysu.<br />
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.<br />
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.<br />
4. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.<br />
5. Objawy zespołu ASD i PTDS u dzieci i młodzieży.<br />
6. Podstawowe umiejetności prowadzenia interwencji kryzysowej.<br />
7. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.<br />
8. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.<br />
9. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.<br />
10. Arkusz Oceny Selekcyjnej.<br />
11. Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.<br />
12. Prowadenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych- zespół ASD/PTSD, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków<br />
13. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.<br />
14. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w sytuacji straty, żałoby. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.<br />
15. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.<br />
<br />
Zjazd VII <br />
<br />
<br />
1. Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.<br />
2. Budowanie więzi dziecko - rodzic. Znaczenie pierwszych pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka - koncepcja przywiązania.<br />
3. Zaburzone wzorce przywiązania.<br />
4. Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) a diagnoza różnicowa.<br />
5. RAD - charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z RAD. Metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami więzi.<br />
6. FAS - charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z FAS. Metody pracy i terapia dzieci z FAS.<br />
7. Zjawisko wypalenia zawodowego w rodzicielstwie zastępczym.<br />
8. Metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania.<br />
9. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.<br />
10. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruwanej. <br />
<br />
Zajecia w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia. <br />
<br />
Agnieszka Juszczyk - ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie seksuologii kształciła się także w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz podczas licznych międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowo-szkoleniowych (m.in. Seksuologia 2010, Seksuologia 2011 - organizowanych przez Centrum Edukacji Medycznej - CEMED). Odbyła również liczne szkolenia w ramach szkół psychoterapeutycznych (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Warszawa, Polski Instytut Ericksonowski, Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par. Specjalizuje się w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, psychoterapii osób cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, uzależnionych od pornografii, doświadczających kryzysu w układach partnerskich i rodzinnych, przygotowujących się do ujawnienia orientacji psychoseksualnej, potrzebujących pomocy psychologicznej jak i zainteresowanych rozwojem osobistym, definiowaniem własnej tożsamości i rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. Prowadzi także zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia, wykłada psychologię (wykładowca Studium Terapii Rodzin, Studium Psychologii Sądowej). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowym w zakresie seksuologii. Zapraszana jest jako konsultant i ekspert do programów telewizyjnych, radiowych, czy prasy (m.in. TVN, TVP, TV4, Gazeta Wyborcza, Twój Styl itp).<br />
Ewa Filipiak– certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, neuropsycholog, diagnosta, pedagog, terapeuta i specjalista terapii środowiskowej, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, ADHD, ODD. Szczególne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. W swojej pracy korzysta z różnych podejść teoretycznych. Metody i procedury dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji. Ukończyła Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów prowadzony przez Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Obecnie jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach oraz Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Odbyła również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, Otwartego Dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz w poradniach specjalistycznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią. Aktualnie pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, gdzie jest zatrudniona w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Psychologicznej, w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego. <br />
<br />
Rafał Pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w Krakowskim Ośrodku Terapii. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna - Welkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Instytucie Terapii i Ustawień Systemowych, w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja, oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. <br />
<br />
Dominika Gajos Siembida – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz konsultant systemowej terapii rodzin. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Dalszą wiedzę zdobywała w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych uzyskując uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, zakończone otrzymaniem Dyplomu Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu kwalifikacji pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim oraz szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu „Rodzina”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Od 2005 roku pracuje w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, gdzie bierze bezpośredni udział w procesie przygotowywania małżeństw do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych (prowadzi warsztaty dla małżonków, diagnozę, udziela wsparcia rodzinom przyjmującym dziecko, w razie konieczności podejmuje psychoterapię). Pracuje z osobami dorosłymi, proponując różne formy pomocy - od porady psychologicznej, poprzez konsultację, do psychoterapii indywidualnej. Pomaga osobom, których cierpienie może mieć różne źródło, niekiedy trudne dla nich samych do zidentyfikowania. Pracuje z osobami, które doświadczają problemów utrudniających czy wręcz uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, przeżywają utratę bliskiej osoby, własnego zdrowia, doświadczają kryzysu w związku, czy też mają poczucie braku satysfakcji w relacji z najbliższymi, borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi. Towarzyszy tym, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, poznać własne możliwości, chcą bardziej świadomie kierować swoim życiem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji.<br />
<br />
Anna Resler - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracuje z Fundacją Warto Wiedzieć, z Centrum CBT w Warszawie, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. Autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.<br />
<br />
Joanna Piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapetycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.<br />
<br />
Cennik: <br />
Cena zależna jest od wybranej opcji ratalnej.<br />
<br />
Bez rat:	4000 PLN<br />
<br />
2 raty:	<br />
<br />
1. 2200.00 PLN do 2017-09-15<br />
2. 2200.00 PLN do 2017-03-11<br />
<br />
4 raty:	<br />
<br />
1. 1200.00 PLN do 2017-09-15<br />
2. 1200.00 PLN do 2017-11-12<br />
3. 1200.00 PLN do 2018-01-07<br />
4. 1200.00 PLN do 2018-03-11<br />
<br />
<br />
<br />
"
 ["tags"] => string(0) ""
 ["photo"] => string(0) ""
 ["active"] => string(1) "1"
 ["activation_code"] => string(0) ""
 ["url"] => string(26) "advert/index/page/id/15221"
 ["meta_title"] => string(59) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 "
 ["meta_description"] => string(258) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 <br />
<br />
Terminy szkolenia: 14.10.2017, 15.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 02.12.2017, 03.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.20"
 ["date"] => string(10) "1503505651"
 ["created_at"] => string(1) "0"
 ["updated_at"] => string(1) "0"
 ["user_id"] => string(5) "11998"
 ["username"] => string(10) "dcpwroclaw"
 ["position"] => string(3) "999"
 ["photo3d"] => string(1) "0"
 ["user_rating"] => string(4) "0.00"
 ["comment_count"] => string(1) "0"
 ["search_text"] => string(65535) "studium terapii dzieci i młodzieży - edycja jesień 2017 ####studium terapii dzieci i młodzieży - edycja jesień 2017 

terminy szkolenia: 14.10.2017, 15.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 02.12.2017, 03.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.2018
liczba dni szkolenia: 14

celem studium terapii dzieci i młodzieży jest poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym, eriksonowskim. uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii i psychiatrii dzieci i młodzieży. przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci i młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. w trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychitryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego). uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym i psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg dsm-v tr i icd-10. w trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. 
studium terapii dzieci i młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki. absolwenci studium uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

ilość godzin 

studium terapii dzieci i młodzieży obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. 

men-owskie świadectwa ukończenia studium 

uczestnicy studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują świadectwo ukończenia studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dz. u. poz. 186). program studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii ptp a uzyskane w ramach studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychologicznego. wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii polskiego towarzystwa psychologicznego określa uchwała zarządu głównego polskiego towarzystwa psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r. 


miejsce odbywania się zajęć 

zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń) 

adresatami studium terapii dzieci i młodzieży są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
w trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. studium terapii dzieci i młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki.

program szkolenia:

zjazd i 

1. podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. 
2. rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.
3. rozwój poznawczy dzieci i młodzieży. 
4. rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. 
5. rozwój społeczny dzieci i młodzieży. 
6. rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. 
7. psychologia rodziny. 
8. wpływ system rodzinnego na przebieg rozwoju dziecka. 
9. funkcje rodziny. 
10. charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych. 
11. psychopatologia rodziny: rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu, przemoc w rodzinie - fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie. 
12. praca terapeutyczna z rodziną. 
13. kształtowanie umiejętności wychowawczych. 
14. terapia pedagogiczna. 
15. terapia indywidualna. 
16. podstawy terapii rodzin. 
17. interwencja kryzysowa wobec dziecka i rodziny. 
18. praca z rodziną w ujęciu interdyscyplinarnych. 

zjazd ii 

1. psychiatria dzieci i młodzieży. 
2. klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 
3. diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży
a) wywiad z rodzicami, 
b) wywiad z dzieckiem, 
c) ocena, 
d) diagnoza. 
4. diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży. 
5. charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 
6. upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa. 
7. całościowe zaburzenia rozwojowe 
a) autyzm dziecięcy, 
b) zespół retta, 
c) dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, 
d) zespół aspergera. 
8. zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie 
a) lęk przed separacją, 
b) zaburzenia lękowe w postaci fobii, 
c) lęk społeczny, 
d) zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie, 
e) uogólnione zaburzenia lękowe. 
9. zaburzenia zachowania i emocji. 
10. zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - anoreksja, bulimia. 
11. zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. 
12. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży. 
13. zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji 
a) krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne, 
b) psychozy czynnościowe, 
c) schizofrenia. 
14. uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży 
a) uzależnienie od alkoholu, 
b) uzależnienia od substancji psychoaktywnych: opiaty, kanabiole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujace, halucynogeny, nikotyna, lotne rozpuszczalniki. 
15. ćwiczenia praktyczne. praca nad stadium przypadku. superwizja przypadków. 

zjazd iii 

1. terapia systemowa dzieci i młodzieży. 
2. podstawy terapii systemowej rodzin 
a) omówienie podstaw teoretycznych, 
b) rozwój terapii rodzin. 
3. charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie. 
4. cykl życia rodziny. 
5. fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe. 
6. wzorce relacji w rodzinie. komunikacja w rodzinie. 
7. charakterystyka procesu terapeutycznego. 
a) zasady prowadzenia wywiadu z rodziną, 
b) diagnoza rodziny, 
c) kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin, 
d) formułowanie celu terapii, 
e) zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej, 
f) charakterystyka procesu terapii rodzin. 
8. konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). poszukiwanie zasobów i rozwiązań. 
9. neutralność, cyrkularność. 
10. koterapia i zespół terapeutyczny. 
11. ćwiczenia praktyczne. praca nad stadium przypadku. superwizja przypadków. 

zjazd iv 

1. terapia systemowa dzieci i młodzieży. 
2. systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
3. metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe, ustawienia rodziny, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii, metody narracyjne). 
4. zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń odżywiania. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 
5. zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 
6. zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach psychotycznych. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 
7. zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 

zjazd v 
1. terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. 
2. podstawy terapii poznawczo behawioralnej 
a) omówienie podstaw teoretycznych 
b) model becka, padesky. 
3. terapia poznawcza 
a) techniki poznawcze w terapii i ich zastosowanie, 
b) zastosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego, 
c) cbt w pracy z rodzicami i rodzinami. 
4. rodzaje terapii behawioralnej 
a) terapia wzajemnego hamowania wolpego, 
b) warunkowanie instrumentalne, 
c) eksperyment behawioralny. 
5. ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem podstawowych technik 
a) identyfikacja i dyskusja z ma, 
b) "strzałka w dół", 
c) problem solving, 
d) rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp. 
6. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych 
a) adhd,
b) odd. 
7. techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o adhd i odd i modyfikację zachowań agresywnych: 
a) techniki specyficzne dopasowane do objawów, 
b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), 
c) zasady i konsekwencje, 
d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej,
e) prowadzenie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych,
f) ćwiczenia praktyczne,
g) praca nad stadium przypadku,
h) superwizja przypadków. 
8. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń 
a) moczenie nocne, 
b) zanieczyszczanie kałem, 
c) problemy ze snem. 
9. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży 
a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, 
b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
c) terapia zaburzeń lękowych 
d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów,
e) ćwiczenia praktyczne,
f) praca nad stadium przypadku,
g) superwizja przypadków. 
10. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka 
a) modele teoretyczne leżące u podstaw cbt depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), 
b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, 
c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,
d) ćwiczenia praktyczne,
e) praca nad stadium przypadku,
f) superwizja przypadków. 
zjazd vi 

1. definicja kryzysu. charakterystyka kryzysu.
2. interwencja kryzysowa i jej modele.
3. cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.
5. objawy zespołu asd i ptds u dzieci i młodzieży.
6. podstawowe umiejetności prowadzenia interwencji kryzysowej.
7. sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
8. ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
9. ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
10. arkusz oceny selekcyjnej.
11. budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.
12. prowadenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych- zespół asd/ptsd, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. ćwiczenia praktyczne. praca nad studium przypadku. superwizja przypadków
13. prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym. ćwiczenia praktyczne. praca nad studium przypadku. superwizja przypadków.
14. prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w sytuacji straty, żałoby. ćwiczenia praktyczne. praca nad studium przypadku. superwizja przypadków.
15. strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.

zjazd vii 


1. praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.
2. budowanie więzi dziecko - rodzic. znaczenie pierwszych pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka - koncepcja przywiązania.
3. zaburzone wzorce przywiązania.
4. reaktywne zaburzenia przywiązania (rad) a diagnoza różnicowa.
5. rad - charakterystyka. funkcjonowanie dzieci z rad. metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami więzi.
6. fas - charakterystyka. funkcjonowanie dzieci z fas. metody pracy i terapia dzieci z fas.
7. zjawisko wypalenia zawodowego w rodzicielstwie zastępczym.
8. metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania.
9. podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.
10. metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruwanej. 

zajecia w studium terapii dzieci i młodzieży prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i szkoleń w dcp, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. nasi wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy uczelnii wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia. 

agnieszka juszczyk - ukończyła psychologię kliniczną na uniwersytecie wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie seksuologii na uniwersytecie im. adama mickiewicza w poznaniu. w zakresie seksuologii kształciła się także w centrum medycznym kształcenia podyplomowego w warszawie oraz podczas licznych międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowo-szkoleniowych (m.in. seksuologia 2010, seksuologia 2011 - organizowanych przez centrum edukacji medycznej - cemed). odbyła również liczne szkolenia w ramach szkół psychoterapeutycznych (centrum terapii poznawczo-behawioralnej warszawa, polski instytut ericksonowski, psychoterapia systemowa indywidualna i rodzinna wtts). prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par. specjalizuje się w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, psychoterapii osób cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, uzależnionych od pornografii, doświadczających kryzysu w układach partnerskich i rodzinnych, przygotowujących się do ujawnienia orientacji psychoseksualnej, potrzebujących pomocy psychologicznej jak i zainteresowanych rozwojem osobistym, definiowaniem własnej tożsamości i rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. prowadzi także zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia, wykłada psychologię (wykładowca studium terapii rodzin, studium psychologii sądowej). pracuje w kilku poradniach zdrowia psychicznego. jest biegłym sądowym w zakresie seksuologii. zapraszana jest jako konsultant i ekspert do programów telewizyjnych, radiowych, czy prasy (m.in. tvn, tvp, tv4, gazeta wyborcza, twój styl itp).
ewa filipiak– certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, neuropsycholog, diagnosta, pedagog, terapeuta i specjalista terapii środowiskowej, członek polskiego towarzystwa psychiatrycznego oraz polskiego stowarzyszenia psychoterapii integracyjnej. specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. w pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, adhd, odd. szczególne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy dorosłych dzieci alkoholików oraz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. w swojej pracy korzysta z różnych podejść teoretycznych. metody i procedury dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji. ukończyła psychologię kliniczną w szkole wyższej psychologii społecznej, pedagogikę resocjalizacyjną na uniwersytecie jagiellońskim, integracyjny program szkolenia psychoterapeutów prowadzony przez profesjonalną szkołę psychoterapii swps i instytut psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego w warszawie oraz studia podyplomowe: diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na uniwersytecie humanistycznospołecznym swps w warszawie, neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na uniwersytecie humanistycznospołecznym swps w wydziale zamiejscowym w katowicach. obecnie jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych stosowana analiza zachowania na uniwersytecie humanistycznospołecznym swps w wydziale zamiejscowym w katowicach oraz studium psychoterapii grupowej i treningu psychologicznego w instytucie psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego w warszawie. odbyła również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii gestalt, analizy transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości analizy transakcyjnej (european association for transactional analysis, international transactional analysis association, poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, otwartego dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodku psychoterapii i promocji zdrowia nzoz instytutu psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego w warszawie oraz w poradniach specjalistycznych. posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią. aktualnie pracuje w dziennym ośrodku psychiatrii i zaburzeń mowy dla dzieci i młodzieży we wrocławiu, gdzie jest zatrudniona w oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w poradni psychologicznej, w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym oraz w zespole leczenia środowiskowego. 

rafał pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener treningu zastępowania agresji (art), absolwent szkoły trenerów treningu psychologicznego w krakowskim ośrodku terapii. specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w szkole terapeutycznej psychoterapia systemowa indywidualna i rodzinna - welkopolskie towarzystwo terapii systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w polskim instytucie ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii adhd prowadzone przez centrum terapii poznawczo-behawioralnej cbt w warszawie. doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w instytucie terapii i ustawień systemowych, w centrum rehabilitacyjno-readaptacyjnym nadzieja, oraz w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

dominika gajos siembida – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz konsultant systemowej terapii rodzin. ukończyła psychologię na uniwersytecie wrocławskim. dalszą wiedzę zdobywała w krakowskim ośrodku szkoleń systemowych uzyskując uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin. ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, zakończone otrzymaniem dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego. ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu kwalifikacji pedagogicznych na uniwersytecie śląskim oraz szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu „rodzina”. doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dolnośląskim centrum pediatrycznym na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży przy ul. kasprowicza we wrocławiu, w specjalistycznej poradni rodzinnej w katowicach oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. od 2005 roku pracuje w archidiecezjalnym ośrodku adopcyjnym we wrocławiu, gdzie bierze bezpośredni udział w procesie przygotowywania małżeństw do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych (prowadzi warsztaty dla małżonków, diagnozę, udziela wsparcia rodzinom przyjmującym dziecko, w razie konieczności podejmuje psychoterapię). pracuje z osobami dorosłymi, proponując różne formy pomocy - od porady psychologicznej, poprzez konsultację, do psychoterapii indywidualnej. pomaga osobom, których cierpienie może mieć różne źródło, niekiedy trudne dla nich samych do zidentyfikowania. pracuje z osobami, które doświadczają problemów utrudniających czy wręcz uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, przeżywają utratę bliskiej osoby, własnego zdrowia, doświadczają kryzysu w związku, czy też mają poczucie braku satysfakcji w relacji z najbliższymi, borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi. towarzyszy tym, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, poznać własne możliwości, chcą bardziej świadomie kierować swoim życiem. jest członkiem polskiego towarzystwa psychoterapii psychodynamicznej. regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

anna resler - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek polskiego towarzystwa terapii poznawczej i behawioralnej. pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w oddziale dziennym przy samodzielnym publicznym dziecięcym szpitalu klinicznym w warszawie, poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z fundacją warto wiedzieć, z centrum cbt w warszawie, dolnośląskim centrum psychoterapii we wrocławiu. umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: szkole wyższej psychologii społecznej swps w warszawie, szkole psychoterapeutycznej poznawczo-behawioralnej cbt w warszawie, szkole psychoterapeutycznej psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej wielkopolskiego towarzystwa terapii systemowej w poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.

joanna piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. członek polskiego towarzystwa psychologicznego. umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w ośrodku psychoterapii systemowej w krakowie rekomendowanym przez polskie towarzystwo psychologiczne. w dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w szkole trenerów ,,sieć" rekomendowanej również przez polskie towarzystwo psychologiczne. od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapetycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. jej praca podlega superwizji. w pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. w podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.

cennik: 
cena zależna jest od wybranej opcji ratalnej.

bez rat:	4000 pln

2 raty:	

1. 2200.00 pln do 2017-09-15
2. 2200.00 pln do 2017-03-11

4 raty:	

1. 1200.00 pln do 2017-09-15
2. 1200.00 pln do 2017-11-12
3. 1200.00 pln do 2018-01-07
4. 1200.00 pln do 2018-03-11##oferuję##wrocław, województwo dolnośląskie##szkolenia@dcp.wroclaw.pl##dolnośląskie||studiumterapiidzieciimlodziezyedycjajesien2017####studiumterapiidzieciimlodziezyedycjajesien2017terminyszkolenia1410201715102017041120170511201702122017031220171301201814012018100220181102201810032018110320180704201808042018liczbadniszkolenia14celemstudiumterapiidzieciimlodziezyjestposzerzeniewiedzywzakresiemetoddiagnozyzaburzenpsychicznychdzieciimlodziezyoraznabycieumiejetnosciprowadzeniainterwencjikryzysowejiterapiidzieciimlodziezywroznychpodejsciachterapeutycznychpoznawczobehawioralnymsystemowympsychodynamicznymeriksonowskimuczestnicybedamieliokazjezapoznacsiezpodstawamipsychologiirozwojowejpsychopatologiiipsychiatriidzieciimlodziezyprzedstawionezostanapodstawowemetodydiagnozydzieciimlodziezyzasadypracyzdziecmiimlodziezapodstawymetodologiczneimetodypracyglownychnurtowterapeutycznychmajacychzastosowaniewpracyzdziecmiimlodziezawtrakcieszkoleniauczestnicyrozwinaumiejetnoscipsychoterapeutycznewpracyzdziecmiimlodziezarodzinadiagnozapsychologicznaipsychitrycznabudowaniekontaktuterapeutycznegoprowadzenieprocesuterapeutycznegouczestnicyzapoznajasieztechnikamiimetodamistosowanymiwterapiidzieciimlodziezyomowionezostanapodstawowezagadnieniazzakresupsychologiirozwojowejipsychologiiwychowawczejpsychopatologiipsychiatriiipsychoterapiidzieciimlodziezyzagadnieniateoretycznezzakresuproblematykinormyipatologiiwujeciupsychobiologicznympsychospolecznymipsychologicznorozwojowymklasyfikacjaidiagnozazaburzenwgdsmvtriicd10wtrakcieszkoleniauczestnicypracowacbedametodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajeciasuperwizyjneumozliwiapraktyczneprzyswojenienabytychwiadomoscistudiumterapiidzieciimlodziezyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziecmiimlodziezawspolpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiabsolwencistudiumuzyskujakwalifikacjeniezbednedopracyterapeutycznejzdziecmiimlodziezailoscgodzinstudiumterapiidzieciimlodziezyobejmuje140godzindydaktycznychrealizowanychwtrakcie7zjazdowweekendowychsobotaniedzielaodbywajacychsieprzewaznierazwmiesiacumenowskieswiadectwaukonczeniastudiumuczestnicystudiumpoukonczeniucalegocykluszkoleniowegoizdaniuegzaminuotrzymujaswiadectwoukonczeniastudiumwydawanenapodstawie2rozporzadzeniaministraedukacjinarodowejzdnia11stycznia20012rwsprawieksztalceniaustawicznegowformachpozaszkolnychdzupoz186programstudiumjestzgodnyzestandardamisekcjipsychoterapiiptpauzyskanewramachstudiumswiadectwomozebycwlaczonewpoczetinnychszkolenzzakresupsychoterapiirealizowanychprzezkandydatownadrodzeuzyskaniacertyfikatupsychoterapeutypolskiegotowarzystwapsychologicznegowymogiformalneprzystapieniadoproceduryuzyskiwaniaorazodnawianiawaznoscicertyfikatowpsychoterapeutyisuperwizorapsychoterapiipolskiegotowarzystwapsychologicznegookreslauchwalazarzaduglownegopolskiegotowarzystwapsychologicznegozdnia18listopada2009rmiejsceodbywaniasiezajeczajeciaodbywajasiewnowoczesnychkomfortowychiklimatyzowanychsalachdydaktycznychauczestnicystudiummajazapewnioneprzerwykawowekawaherbatasokiciastkabezograniczenadresatamistudiumterapiidzieciimlodziezysapsycholodzypedagodzypracownicysocjalnilekarzeterapeucinauczycieleorazstudenciostatnichlatstudiowpsychologiapedagogikaresocjalizacjapragnacyrozwijacswojeumiejetnosciwzakresiediagnozyipracyterapeutycznejzdziecmiimlodziezawtrakcieszkoleniauczestnicypracowacbedametodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajeciasuperwizyjneumozliwiapraktyczneprzyswojenienabytychwiadomoscistudiumterapiidzieciimlodziezyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziecmiimlodziezawspolpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiprogramszkoleniazjazdi1podstawypsychologiirozwojowejdzieciimlodziezy2rozwojemocjonalnydzieciimlodziezy3rozwojpoznawczydzieciimlodziezy4rozwojfizycznydzieciimlodziezy5rozwojspolecznydzieciimlodziezy6rozwojpsychoseksualnydzieciimlodziezy7psychologiarodziny8wplywsystemrodzinnegonaprzebiegrozwojudziecka9funkcjerodziny10charakterystykarodzindysfunkcyjnych11psychopatologiarodzinyrodzinazproblememuzaleznieniaodalkoholuprzemocwrodziniefizycznaemocjonalnaseksualnazaniedbanie12pracaterapeutycznazrodzina13ksztaltowanieumiejetnosciwychowawczych14terapiapedagogiczna15terapiaindywidualna16podstawyterapiirodzin17interwencjakryzysowawobecdzieckairodziny18pracazrodzinawujeciuinterdyscyplinarnychzjazdii1psychiatriadzieciimlodziezy2klasyfikacjezaburzenpsychicznychudzieciimlodziezy3diagnozawpsychiatriidzieciimlodziezyawywiadzrodzicamibwywiadzdzieckiemcocenaddiagnoza4diagnozapsychologicznawpsychiatriidzieciimlodziezy5charakterystykazaburzenpsychicznychudzieciimlodziezy6uposledzenieumysloweniepelnosprawnoscumyslowa7calosciowezaburzeniarozwojoweaautyzmdzieciecybzespolrettacdzieciecezaburzeniadezintegracyjnedzespolaspergera8zaburzeniaemocjonalnerozpoczynajacesiewdziecinstwiealekprzedseparacjabzaburzenialekowewpostacifobiiclekspolecznydzaburzeniazwiazanezrywalizacjawrodzenstwieeuogolnionezaburzenialekowe9zaburzeniazachowaniaiemocji10zaburzeniaodzywianiaudzieciimlodziezyanoreksjabulimia11zaburzeniadepresyjneudzieciimlodziezy12zaburzeniaobsesyjnokompulsyjneudzieciimlodziezy13zaburzeniapsychotycznewokresieadolescencjiakrotkotrwaledekompensacjepsychotycznebpsychozyczynnosciowecschizofrenia14uzaleznieniaodalkoholuisubstancjipsychoaktywnychudzieciimlodziezyauzaleznienieodalkoholubuzaleznieniaodsubstancjipsychoaktywnychopiatykanabiolelekinasenneiuspokajajacekokainasubstancjestymulujacehalucynogenynikotynalotnerozpuszczalniki15cwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkowzjazdiii1terapiasystemowadzieciimlodziezy2podstawyterapiisystemowejrodzinaomowieniepodstawteoretycznychbrozwojterapiirodzin3charakterystykasystemurodzinnegosystemowerozumienieprocesowwrodzinie4cyklzyciarodziny5fazyrozwojurodzinyizadaniarozwojowe6wzorcerelacjiwrodziniekomunikacjawrodzinie7charakterystykaprocesuterapeutycznegoazasadyprowadzeniawywiaduzrodzinabdiagnozarodzinyckontraktterapeutycznywterapiirodzindformulowanieceluterapiiezasadyprowadzeniapierwszejsesjirodzinnejfcharakterystykaprocesuterapiirodzin8konstruowaniehipotezgenezaifunkcjaproblemurozwiazanieproblemuposzukiwaniezasobowirozwiazan9neutralnosccyrkularnosc10koterapiaizespolterapeutyczny11cwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkowzjazdiv1terapiasystemowadzieciimlodziezy2systemowerozumienieprocesowwrodzinie3metodydiagnozyrodzinyoraztechnikipracyzrodzinamapaprzestrzenizyciowejrodzinypracazrodzinaprzyuzyciugenogramurzezbarodzinnapytaniacyrkularnepytaniaowyjatkipytaniaozasobypytaniarefleksyjnereframingpersonalizacjaieksternalizacjabudowaniemetaforterapeutycznychsymboleirytualytechnikiparadoksalneinterwencjesystemoweustawieniarodzinyprzerwaniewzorcaprzepisaniewzorcazachowanizamianarolreframingzadaniadomowezaleceniasymptomuinterwencjewprostzleceniaparadoksalneparadoksalnewyhamowaniepsychodramarzezbarodzinnakolazrodzinyrysunekizabawawterapiimetodynarracyjne4zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzenodzywianiaacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkow5zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzenlekowychudzieciimlodziezyacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkow6zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachpsychotycznychacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkow7zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachzachowaniadzieciimlodziezyacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkowzjazdv1terapiapoznawczobehawioralnadzieciimlodziezy2podstawyterapiipoznawczobehawioralnejaomowieniepodstawteoretycznychbmodelbeckapadesky3terapiapoznawczaatechnikipoznawczewterapiiiichzastosowaniebzastosowaniatechnikpoznawczychwzaleznosciodokresurozwojowegoccbtwpracyzrodzicamiirodzinami4rodzajeterapiibehawioralnejaterapiawzajemnegohamowaniawolpegobwarunkowanieinstrumentalneceksperymentbehawioralny5cwiczeniapraktycznezzastosowaniempodstawowychtechnikaidentyfikacjaidyskusjazmabstrzalkawdolcproblemsolvingdrozpoznawanieidyskusjazeznieksztalceniamipoznawczymiitp6zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeneksternalizacyjnychaadhdbodd7technikibehawioralnewpracyzdziecmiopartenabehawioralnejmodyfikacjizachowanwoparciuoadhdioddimodyfikacjezachowanagresywnychatechnikispecyficznedopasowanedoobjawowbpracanapozytywnychwzmocnieniachdostrzeganiepozytywowpochwalynagrodysystemyzetonoweczasadyikonsekwencjedelementytreninguzastepowaniaagresjiwprzypadkuagresjiniepowiklanejipowiklanejeprowadzeniewarsztatowdlarodzicowiwarsztatowdlarodzicowidzieciwzaburzeniacheksternalizacyjnychfcwiczeniapraktycznegpracanadstadiumprzypadkuhsuperwizjaprzypadkow8zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzenamoczenienocnebzanieczyszczaniekalemcproblemyzesnem9zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzenlekowychudzieciimlodziezyaetiologicznemodelelekuwdziecinstwiebocenazaburzenlekowychudzieciimlodziezycterapiazaburzenlekowychdprogramyukierunkowanenadzieckonadzieckoijegoopiekunowecwiczeniapraktycznefpracanadstadiumprzypadkugsuperwizjaprzypadkow10zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzendepresyjnychudzieciimlodziezypracanadsamoocenanastolatkaamodeleteoretycznelezaceupodstawcbtdepresjiudzieciimlodziezypoznawczymodelpodatnoscinazranienieczynnikiinterpersonalneisrodowiskowebocenaobjawowdepresjiudzieciinastolatkowzuwzglednieniemryzykasamobojstwaccharakterystykaprogramowterapeutycznychindywidualnychigrupowychdcwiczeniapraktyczneepracanadstadiumprzypadkufsuperwizjaprzypadkowzjazdvi1definicjakryzysucharakterystykakryzysu2interwencjakryzysowaijejmodele3cechyosobprowadzacychinterwencjekryzysowa4charakterystykafunkcjonowaniadzieciimlodziezywsytuacjikryzysu5objawyzespoluasdiptdsudzieciimlodziezy6podstawoweumiejetnosciprowadzeniainterwencjikryzysowej7szescioetapowymodelinterwencjikryzysowej8ocenanatezeniakryzysuwinterwencjikryzysowej9ocenasposobufunkcjonowaniaklientawinterwencjikryzysowej10arkuszocenyselekcyjnej11budowaniekontaktuzdziecmiimlodziezawinterwencjikryzysowej12prowadenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimlodziezypowydarzeniachtraumatycznychzespolasdptsdinterwencjakryzysowawsytuacjiprzemocyemocjonalnejfizycznejseksualnejcwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadkow13prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimlodziezywkryzysiesuicydalnymcwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadkow14prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimlodziezywsytuacjistratyzalobycwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadkow15strategieprowadzeniainterwencjikryzysowejprzeztelefonzjazdvii1pracaterapeutycznazdziecmizzaburzeniamiprzywiazania2budowaniewiezidzieckorodzicznaczeniepierwszychpierwszychlatzyciadlarozwojuczlowiekakoncepcjaprzywiazania3zaburzonewzorceprzywiazania4reaktywnezaburzeniaprzywiazaniaradadiagnozaroznicowa5radcharakterystykafunkcjonowaniedziecizradmetodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiwiezi6fascharakterystykafunkcjonowaniedziecizfasmetodypracyiterapiadziecizfas7zjawiskowypaleniazawodowegowrodzicielstwiezastepczym8metodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiprzywiazania9podstawowezasadyizalozeniapracyzrodzinawsytuacjirozwoduadopcjirodzinyzrekonstruowanej10metodyitechnikipracywterapiirodzinnejzproblememrozwoduadopcjirodzinyzrekonstruwanejzajeciawstudiumterapiidzieciimlodziezyprowadzonesaprzezdoswiadczonychtrenerowmajacychwswoimdorobkuprowadzeniedzisiatekwarsztatowiszkolenwdcpjakiszkolennazamowienieinstytucjiifirmnasiwykladowcytocertyfikowanipsycholodzyipsychiatrzywieloletnipraktycyterapiiindywidualnejiterapiigrupowejpracownicyuczelniiwyzszychpracownicyszpitaliiprzychodnizdrowiaagnieszkajuszczykukonczylapsychologieklinicznanauniwersyteciewroclawskimorazstudiapodyplomowewzakresieseksuologiinauniwersytecieimadamamickiewiczawpoznaniuwzakresieseksuologiiksztalcilasietakzewcentrummedycznymksztalceniapodyplomowegowwarszawieorazpodczaslicznychmiedzynarodowychkonferencjiisympozjownaukowoszkoleniowychminseksuologia2010seksuologia2011organizowanychprzezcentrumedukacjimedycznejcemedodbylarowniezliczneszkoleniawramachszkolpsychoterapeutycznychcentrumterapiipoznawczobehawioralnejwarszawapolskiinstytutericksonowskipsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawttsprowadzipsychoterapieindywidualnaigrupowaterapierodziniparspecjalizujesiewterapiizaburzendepresyjnychlekowychpsychotycznychpsychoterapiiosobcierpiacychzpowodudysfunkcjiseksualnychuzaleznionychodpornografiidoswiadczajacychkryzysuwukladachpartnerskichirodzinnychprzygotowujacychsiedoujawnieniaorientacjipsychoseksualnejpotrzebujacychpomocypsychologicznejjakizainteresowanychrozwojemosobistymdefiniowaniemwlasnejtozsamosciirozwijaniemkompetencjiinterpersonalnychprowadzitakzezajeciapsychoedukacyjneiszkoleniawykladapsychologiewykladowcastudiumterapiirodzinstudiumpsychologiisadowejpracujewkilkuporadniachzdrowiapsychicznegojestbieglymsadowymwzakresieseksuologiizapraszanajestjakokonsultantiekspertdoprogramowtelewizyjnychradiowychczyprasymintvntvptv4gazetawyborczatwojstylitpewafilipiakcertyfikowanydyplomowanypsychoterapeutapsychologdzieciecyneuropsychologdiagnostapedagogterapeutaispecjalistaterapiisrodowiskowejczlonekpolskiegotowarzystwapsychiatrycznegoorazpolskiegostowarzyszeniapsychoterapiiintegracyjnejspecjalizujesiewdiagnoziepsychologicznejwdiagnozieirehabilitacjineuropsychologicznejorazwpsychoterapiiindywidualnejigrupowejdziecimlodziezyorazosobdoroslychprowadzipsychoterapiezaburzendepresyjnychlekowychadaptacyjnychpsychosomatycznychzaburzenodzywianiazaburzenosobowosciwpracyzdziecmiimlodziezazajmujesierowniezdiagnozapsychologicznaiterapiazaburzenzespektrumautyzmuzaburzenemocjonalnychadhdoddszczegolnemiejscewpracyzawodowejstanowipracazosobamizgrupydoroslychdziecialkoholikoworazdoroslychdziecizrodzindysfunkcyjnychwswojejpracykorzystazroznychpodejscteoretycznychmetodyiprocedurydostosowanesadoindywidualnychpotrzebklientowzgodniezprzyjetakonwencjaswojapracepoddajestalejsuperwizjiukonczylapsychologieklinicznawszkolewyzszejpsychologiispolecznejpedagogikeresocjalizacyjnanauniwersyteciejagiellonskimintegracyjnyprogramszkoleniapsychoterapeutowprowadzonyprzezprofesjonalnaszkolepsychoterapiiswpsiinstytutpsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazstudiapodyplomowediagnozapsychologicznawpraktyceklinicznejnauniwersyteciehumanistycznospolecznymswpswwarszawieneuropsychologiaklinicznaidiagnozaneuropsychologicznawujeciupraktycznymnauniwersyteciehumanistycznospolecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachobecniejestwtrakcierealizacjistudiowpodyplomowychstosowanaanalizazachowanianauniwersyteciehumanistycznospolecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachorazstudiumpsychoterapiigrupowejitreningupsychologicznegowinstytuciepsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieodbylarowniezlicznekursyiszkoleniaminzzakresuterapiipoznawczobehawioralnejterapiigestaltanalizytransakcyjnejzakonczonyzdaniempisemnegotestu101zeznajomoscianalizytransakcyjnejeuropeanassociationfortransactionalanalysisinternationaltransactionalanalysisassociationpoznanterapiibehawioralnejterapiiidiagnozydzieciimlodziezyterapiisrodowiskowejotwartegodialoguleczeniadostosowanegodopotrzebpacjentawoparciuozasobyrodzinneisiecispolecznedoswiadczeniezawodowezdobywalawosrodkupsychoterapiiipromocjizdrowianzozinstytutupsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazwporadniachspecjalistycznychposiadadoswiadczeniewprowadzeniuszkolendlaspecjalistowzajmujacychsieterapiaaktualniepracujewdziennymosrodkupsychiatriiizaburzenmowydladzieciimlodziezywewroclawiugdziejestzatrudnionawoddzialedziennympsychiatrycznymdladzieciimlodziezywporadnizdrowiapsychicznegodladoroslychwporadnizdrowiapsychicznegodladzieciimlodziezywporadnipsychologicznejwporadnidlaosobzautyzmemdzieciecymorazwzespoleleczeniasrodowiskowegorafalpietrzykpsychologpsychoterapeutasystemowytrenertreninguzastepowaniaagresjiartabsolwentszkolytrenerowtreningupsychologicznegowkrakowskimosrodkuterapiispecjalizujesiewterapiiindywidualnejrodzindzieciimlodziezywujeciusystemowymzproblememzaburzenzachowaniazaburzenwiekurozwojowegozaburzenodzywianiazaburzenlekowychstratyizalobyumiejetnoscipsychoterapeutyczneksztalcilminwszkoleterapeutycznejpsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawelkopolskietowarzystwoterapiisystemowejukonczonykurspodstawowyikurszaawansowanyukonczylliczneszkoleniaterapeutycznewpolskiminstytucieericksonowskiorazszkoleniawzakresiediagnozyiterapiiadhdprowadzoneprzezcentrumterapiipoznawczobehawioralnejcbtwwarszawiedoswiadczeniezawodowewpracyzmlodziezaidziecmizdobywapracujacjakopsychoterapeutawinstytucieterapiiiustawiensystemowychwcentrumrehabilitacyjnoreadaptacyjnymnadziejaorazwpowiatowejporadnipsychologicznopedagogicznejdominikagajossiembidapsychologpsychoterapeutapsychodynamicznyorazkonsultantsystemowejterapiirodzinukonczylapsychologienauniwersyteciewroclawskimdalszawiedzezdobywalawkrakowskimosrodkuszkolensystemowychuzyskujacuprawnieniadoprowadzeniasystemowejterapiirodzinukonczylaczteroletnieszkoleniepsychoterapeutycznewnurciepsychodynamicznymzakonczoneotrzymaniemdyplomupsychoterapeutypsychodynamicznegoponadtoukonczylastudiapodyplomowezzakresukwalifikacjipedagogicznychnauniwersytecieslaskimorazszkoleniedlaorganizatorowrodzinnejopiekizastepczejwedlugprogramurodzinadoswiadczeniezawodowezdobywalapracujacwdolnoslaskimcentrumpediatrycznymnaoddzialepsychiatriidzieciimlodziezyprzyulkasprowiczawewroclawiuwspecjalistycznejporadnirodzinnejwkatowicachorazprowadzacprywatnapraktykepsychoterapeutycznaod2005rokupracujewarchidiecezjalnymosrodkuadopcyjnymwewroclawiugdziebierzebezposredniudzialwprocesieprzygotowywaniamalzenstwdopelnieniafunkcjirodzinadopcyjnychprowadziwarsztatydlamalzonkowdiagnozeudzielawsparciarodzinomprzyjmujacymdzieckowraziekoniecznoscipodejmujepsychoterapiepracujezosobamidoroslymiproponujacrozneformypomocyodporadypsychologicznejpoprzezkonsultacjedopsychoterapiiindywidualnejpomagaosobomktorychcierpieniemozemiecroznezrodloniekiedytrudnedlanichsamychdozidentyfikowaniapracujezosobamiktoredoswiadczajaproblemowutrudniajacychczywreczuniemozliwiajacychcodziennefunkcjonowanieprzezywajautratebliskiejosobywlasnegozdrowiadoswiadczajakryzysuwzwiazkuczytezmajapoczuciebrakusatysfakcjiwrelacjiznajblizszymiborykajasieztrudnosciamirodzinnymilubwychowawczymitowarzyszytymktorzypragnapoprawicjakoscswojegozyciapoznacwlasnemozliwoscichcabardziejswiadomiekierowacswoimzyciemjestczlonkiempolskiegotowarzystwapsychoterapiipsychodynamicznejregularniepoddajeswojapracesuperwizjiannareslerpsychologpsychoterapeutkacertyfikowanyterapeutapoznawczobehawioralnyterapeutasystemowyczlonekpolskiegotowarzystwaterapiipoznawczejibehawioralnejpracujezdziecmimlodziezairodzinamiwoddzialedziennymprzysamodzielnympublicznymdzieciecymszpitaluklinicznymwwarszawieporadnipsychologicznopedagogicznejwspolpracujezfundacjawartowiedzieczcentrumcbtwwarszawiedolnoslaskimcentrumpsychoterapiiwewroclawiuumiejetnoscipsychoterapeutyczneksztalcilaminwszkolewyzszejpsychologiispolecznejswpswwarszawieszkolepsychoterapeutycznejpoznawczobehawioralnejcbtwwarszawieszkolepsychoterapeutycznejpsychoterapiisystemowejindywidualnejirodzinnejwielkopolskiegotowarzystwaterapiisystemowejwpoznaniukurspodstawowyikurszaawansowanyorazwtrakcieinnychszkolenspecjalistycznychzzakresudiagnozyipsychoterapiiodkilkulatprowadzitreningiiwarsztatyminzzakresukomunikacjiasertywnosciumiejetnoscispolecznychorazsztukiprezentacjidlawychowawcownauczycieliifirmautorkaksiazekiartykulowwliteraturzenaukowejipopularnonaukowejjoannapiechowiczpsychoterapeutasystemowysocjoterapeutapedagogitrenerczlonekpolskiegotowarzystwapsychologicznegoumiejetnoscipsychoterapeutyczneksztalcilawosrodkupsychoterapiisystemowejwkrakowierekomendowanymprzezpolskietowarzystwopsychologicznewdalszymciagurozwijaswojeumiejetnosciterapeutycznerowniezwnurciehumanistycznymczyliwpsychoterapiizorientowanejnaklientaswojeprzygotowanietrenerskiezdobylawszkoletrenerowsiecrekomendowanejrowniezprzezpolskietowarzystwopsychologiczneodwielulatpracujezrodzinamiprowadziterapieindywidualnairodzinnaposiadarowniezkilkunastoletniedoswiadczeniewpracyzdziecmiszczegolniedoswiadczonymitraumaiborykajacymisiezaburzeniamirelacjiprzywiazaniaposiadadoswiadczenietrenerskiemiedzyinnymizobszaruprzygotowaniakandydatowdopelnieniazadanrodzinzastepczychradzeniasobiezsytuacjamiwychowawczotrudnymidzialaniamiwzakresieinterwencjikryzysowejczypracyzgrupamiterapeutycznymiitpprowadzilaszeregszkolenadresowanychdokadrynauczycielskiejzzakresupracyzdziecmiimlodziezaczybudowaniaefektywnejwspolpracywzespolachpedagogicznychzpasjiizamilowaniaprowadziwarsztatypracyzcialemwtymwarsztatyrelaksacyjneposiadarowniezdoswiadczeniewprowadzeniuzajecsocjoterapetycznychzmlodziezazagrozonademoralizacjaiwykluczeniemspolecznymjejpracapodlegasuperwizjiwpracypracujecalasobaswojawiedzaumiejetnosciamizdobytymdoswiadczeniemiwrazliwosciawpodejmowanychdzialaniachtowarzyszyjejzapaliradosccennikcenazaleznajestodwybranejopcjiratalnejbezrat4000pln2raty1220000plndo201709152220000plndo201703114raty1120000plndo201709152120000plndo201711123120000plndo201801074120000plndo20180311##oferuje##wroclawwojewodztwodolnoslaskie##szkoleniadcpwroclawpl##dolnoslaskie||studiumterapiidzieciimłodzieżyedycjajesień2017####studiumterapiidzieciimłodzieżyedycjajesień2017terminyszkolenia1410201715102017041120170511201702122017031220171301201814012018100220181102201810032018110320180704201808042018liczbadniszkolenia14celemstudiumterapiidzieciimłodzieżyjestposzerzeniewiedzywzakresiemetoddiagnozyzaburzeńpsychicznychdzieciimłodzieżyoraznabycieumiejętnościprowadzeniainterwencjikryzysowejiterapiidzieciimłodzieżywróżnychpodejściachterapeutycznychpoznawczobehawioralnymsystemowympsychodynamicznymeriksonowskimuczestnicybędąmieliokazjęzapoznaćsięzpodstawamipsychologiirozwojowejpsychopatologiiipsychiatriidzieciimłodzieżyprzedstawionezostanąpodstawowemetodydiagnozydzieciimłodzieżyzasadypracyzdziećmiimłodzieżąpodstawymetodologiczneimetodypracygłównychnurtówterapeutycznychmającychzastosowaniewpracyzdziećmiimłodzieżąwtrakcieszkoleniauczestnicyrozwinąumiejętnościpsychoterapeutycznewpracyzdziećmiimłodzieżąrodzinądiagnozapsychologicznaipsychitrycznabudowaniekontaktuterapeutycznegoprowadzenieprocesuterapeutycznegouczestnicyzapoznająsięztechnikamiimetodamistosowanymiwterapiidzieciimłodzieżyomówionezostanąpodstawowezagadnieniazzakresupsychologiirozwojowejipsychologiiwychowawczejpsychopatologiipsychiatriiipsychoterapiidzieciimłodzieżyzagadnieniateoretycznezzakresuproblematykinormyipatologiiwujęciupsychobiologicznympsychospołecznymipsychologicznorozwojowymklasyfikacjaidiagnozazaburzeńwgdsmvtriicd10wtrakcieszkoleniauczestnicypracowaćbędąmetodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajęciasuperwizyjneumożliwiąpraktyczneprzyswojenienabytychwiadomościstudiumterapiidzieciimłodzieżyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąwspółpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiabsolwencistudiumuzyskująkwalifikacjeniezbędnedopracyterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąilośćgodzinstudiumterapiidzieciimłodzieżyobejmuje140godzindydaktycznychrealizowanychwtrakcie7zjazdówweekendowychsobotaniedzielaodbywającychsięprzeważnierazwmiesiącumenowskieświadectwaukończeniastudiumuczestnicystudiumpoukończeniucałegocykluszkoleniowegoizdaniuegzaminuotrzymująświadectwoukończeniastudiumwydawanenapodstawie2rozporządzeniaministraedukacjinarodowejzdnia11stycznia20012rwsprawiekształceniaustawicznegowformachpozaszkolnychdzupoz186programstudiumjestzgodnyzestandardamisekcjipsychoterapiiptpauzyskanewramachstudiumświadectwomożebyćwłączonewpoczetinnychszkoleńzzakresupsychoterapiirealizowanychprzezkandydatównadrodzeuzyskaniacertyfikatupsychoterapeutypolskiegotowarzystwapsychologicznegowymogiformalneprzystąpieniadoproceduryuzyskiwaniaorazodnawianiaważnościcertyfikatówpsychoterapeutyisuperwizorapsychoterapiipolskiegotowarzystwapsychologicznegookreślauchwałazarządugłównegopolskiegotowarzystwapsychologicznegozdnia18listopada2009rmiejsceodbywaniasięzajęćzajęciaodbywająsiewnowoczesnychkomfortowychiklimatyzowanychsalachdydaktycznychauczestnicystudiummajązapewnioneprzerwykawowekawaherbatasokiciastkabezograniczeńadresatamistudiumterapiidzieciimłodzieżysąpsycholodzypedagodzypracownicysocjalnilekarzeterapeucinauczycieleorazstudenciostatnichlatstudiówpsychologiapedagogikaresocjalizacjapragnącyrozwijaćswojeumiejętnościwzakresiediagnozyipracyterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąwtrakcieszkoleniauczestnicypracowaćbędąmetodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajęciasuperwizyjneumożliwiąpraktyczneprzyswojenienabytychwiadomościstudiumterapiidzieciimłodzieżyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąwspółpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiprogramszkoleniazjazdi1podstawypsychologiirozwojowejdzieciimłodzieży2rozwójemocjonalnydzieciimłodzieży3rozwójpoznawczydzieciimłodzieży4rozwójfizycznydzieciimłodzieży5rozwójspołecznydzieciimłodzieży6rozwójpsychoseksualnydzieciimłodzieży7psychologiarodziny8wpływsystemrodzinnegonaprzebiegrozwojudziecka9funkcjerodziny10charakterystykarodzindysfunkcyjnych11psychopatologiarodzinyrodzinazproblememuzależnieniaodalkoholuprzemocwrodziniefizycznaemocjonalnaseksualnazaniedbanie12pracaterapeutycznazrodziną13kształtowanieumiejętnościwychowawczych14terapiapedagogiczna15terapiaindywidualna16podstawyterapiirodzin17interwencjakryzysowawobecdzieckairodziny18pracazrodzinąwujęciuinterdyscyplinarnychzjazdii1psychiatriadzieciimłodzieży2klasyfikacjezaburzeńpsychicznychudzieciimłodzieży3diagnozawpsychiatriidzieciimłodzieżyawywiadzrodzicamibwywiadzdzieckiemcocenaddiagnoza4diagnozapsychologicznawpsychiatriidzieciimłodzieży5charakterystykazaburzeńpsychicznychudzieciimłodzieży6upośledzenieumysłoweniepełnosprawnośćumysłowa7całościowezaburzeniarozwojoweaautyzmdziecięcybzespółrettacdziecięcezaburzeniadezintegracyjnedzespółaspergera8zaburzeniaemocjonalnerozpoczynającesięwdzieciństwiealękprzedseparacjąbzaburzenialękowewpostacifobiiclękspołecznydzaburzeniazwiązanezrywalizacjąwrodzeństwieeuogólnionezaburzenialękowe9zaburzeniazachowaniaiemocji10zaburzeniaodżywianiaudzieciimłodzieżyanoreksjabulimia11zaburzeniadepresyjneudzieciimłodzieży12zaburzeniaobsesyjnokompulsyjneudzieciimłodzieży13zaburzeniapsychotycznewokresieadolescencjiakrótkotrwałedekompensacjepsychotycznebpsychozyczynnościowecschizofrenia14uzależnieniaodalkoholuisubstancjipsychoaktywnychudzieciimłodzieżyauzależnienieodalkoholubuzależnieniaodsubstancjipsychoaktywnychopiatykanabiolelekinasenneiuspokajającekokainasubstancjestymulujacehalucynogenynikotynalotnerozpuszczalniki15ćwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkówzjazdiii1terapiasystemowadzieciimłodzieży2podstawyterapiisystemowejrodzinaomówieniepodstawteoretycznychbrozwójterapiirodzin3charakterystykasystemurodzinnegosystemowerozumienieprocesówwrodzinie4cyklżyciarodziny5fazyrozwojurodzinyizadaniarozwojowe6wzorcerelacjiwrodziniekomunikacjawrodzinie7charakterystykaprocesuterapeutycznegoazasadyprowadzeniawywiaduzrodzinąbdiagnozarodzinyckontraktterapeutycznywterapiirodzindformułowanieceluterapiiezasadyprowadzeniapierwszejsesjirodzinnejfcharakterystykaprocesuterapiirodzin8konstruowaniehipotezgenezaifunkcjaproblemurozwiązanieproblemuposzukiwaniezasobówirozwiązań9neutralnośćcyrkularność10koterapiaizespółterapeutyczny11ćwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkówzjazdiv1terapiasystemowadzieciimłodzieży2systemowerozumienieprocesówwrodzinie3metodydiagnozyrodzinyoraztechnikipracyzrodzinąmapaprzestrzeniżyciowejrodzinypracazrodzinąprzyużyciugenogramurzeźbarodzinnapytaniacyrkularnepytaniaowyjątkipytaniaozasobypytaniarefleksyjnereframingpersonalizacjaieksternalizacjabudowaniemetaforterapeutycznychsymboleirytuałytechnikiparadoksalneinterwencjesystemoweustawieniarodzinyprzerwaniewzorcaprzepisaniewzorcazachowańizamianarólreframingzadaniadomowezaleceniasymptomuinterwencjewprostzleceniaparadoksalneparadoksalnewyhamowaniepsychodramarzeźbarodzinnakolażrodzinyrysunekizabawawterapiimetodynarracyjne4zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzeńodżywianiaaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadków5zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzeńlękowychudzieciimłodzieżyaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadków6zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachpsychotycznychaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadków7zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachzachowaniadzieciimłodzieżyaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkówzjazdv1terapiapoznawczobehawioralnadzieciimłodzieży2podstawyterapiipoznawczobehawioralnejaomówieniepodstawteoretycznychbmodelbeckapadesky3terapiapoznawczaatechnikipoznawczewterapiiiichzastosowaniebzastosowaniatechnikpoznawczychwzależnościodokresurozwojowegoccbtwpracyzrodzicamiirodzinami4rodzajeterapiibehawioralnejaterapiawzajemnegohamowaniawolpegobwarunkowanieinstrumentalneceksperymentbehawioralny5ćwiczeniapraktycznezzastosowaniempodstawowychtechnikaidentyfikacjaidyskusjazmabstrzałkawdółcproblemsolvingdrozpoznawanieidyskusjazezniekształceniamipoznawczymiitp6zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńeksternalizacyjnychaadhdbodd7technikibehawioralnewpracyzdziećmiopartenabehawioralnejmodyfikacjizachowańwoparciuoadhdioddimodyfikacjęzachowańagresywnychatechnikispecyficznedopasowanedoobjawówbpracanapozytywnychwzmocnieniachdostrzeganiepozytywówpochwałynagrodysystemyżetonoweczasadyikonsekwencjedelementytreninguzastępowaniaagresjiwprzypadkuagresjiniepowikłanejipowikłanejeprowadzeniewarsztatówdlarodzicówiwarsztatówdlarodzicówidzieciwzaburzeniacheksternalizacyjnychfćwiczeniapraktycznegpracanadstadiumprzypadkuhsuperwizjaprzypadków8zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńamoczenienocnebzanieczyszczaniekałemcproblemyzesnem9zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńlękowychudzieciimłodzieżyaetiologicznemodelelękuwdzieciństwiebocenazaburzeńlękowychudzieciimłodzieżycterapiazaburzeńlękowychdprogramyukierunkowanenadzieckonadzieckoijegoopiekunówećwiczeniapraktycznefpracanadstadiumprzypadkugsuperwizjaprzypadków10zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńdepresyjnychudzieciimłodzieżypracanadsamoocenąnastolatkaamodeleteoretyczneleżąceupodstawcbtdepresjiudzieciimłodzieżypoznawczymodelpodatnościnazranienieczynnikiinterpersonalneiśrodowiskowebocenaobjawówdepresjiudzieciinastolatkówzuwzględnieniemryzykasamobójstwaccharakterystykaprogramówterapeutycznychindywidualnychigrupowychdćwiczeniapraktyczneepracanadstadiumprzypadkufsuperwizjaprzypadkówzjazdvi1definicjakryzysucharakterystykakryzysu2interwencjakryzysowaijejmodele3cechyosóbprowadzącychinterwencjękryzysową4charakterystykafunkcjonowaniadzieciimłodzieżywsytuacjikryzysu5objawyzespołuasdiptdsudzieciimłodzieży6podstawoweumiejetnościprowadzeniainterwencjikryzysowej7sześcioetapowymodelinterwencjikryzysowej8ocenanatężeniakryzysuwinterwencjikryzysowej9ocenasposobufunkcjonowaniaklientawinterwencjikryzysowej10arkuszocenyselekcyjnej11budowaniekontaktuzdziećmiimłodzieżąwinterwencjikryzysowej12prowadenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimłodzieżypowydarzeniachtraumatycznychzespółasdptsdinterwencjakryzysowawsytuacjiprzemocyemocjonalnejfizycznejseksualnejćwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadków13prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimłodzieżywkryzysiesuicydalnymćwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadków14prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimłodzieżywsytuacjistratyżałobyćwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadków15strategieprowadzeniainterwencjikryzysowejprzeztelefonzjazdvii1pracaterapeutycznazdziećmizzaburzeniamiprzywiązania2budowaniewięzidzieckorodzicznaczeniepierwszychpierwszychlatżyciadlarozwojuczłowiekakoncepcjaprzywiązania3zaburzonewzorceprzywiązania4reaktywnezaburzeniaprzywiązaniaradadiagnozaróżnicowa5radcharakterystykafunkcjonowaniedziecizradmetodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiwięzi6fascharakterystykafunkcjonowaniedziecizfasmetodypracyiterapiadziecizfas7zjawiskowypaleniazawodowegowrodzicielstwiezastępczym8metodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiprzywiązania9podstawowezasadyizałożeniapracyzrodzinąwsytuacjirozwoduadopcjirodzinyzrekonstruowanej10metodyitechnikipracywterapiirodzinnejzproblememrozwoduadopcjirodzinyzrekonstruwanejzajeciawstudiumterapiidzieciimłodzieżyprowadzonesąprzezdoświadczonychtrenerówmającychwswoimdorobkuprowadzeniedzisiątekwarsztatówiszkoleńwdcpjakiszkoleńnazamówienieinstytucjiifirmnasiwykladowcytocertyfikowanipsycholodzyipsychiatrzywieloletnipraktycyterapiiindywidualnejiterapiigrupowejpracownicyuczelniiwyższychpracownicyszpitaliiprzychodnizdrowiaagnieszkajuszczykukończyłapsychologięklinicznąnauniwersyteciewrocławskimorazstudiapodyplomowewzakresieseksuologiinauniwersytecieimadamamickiewiczawpoznaniuwzakresieseksuologiikształciłasiętakżewcentrummedycznymkształceniapodyplomowegowwarszawieorazpodczaslicznychmiędzynarodowychkonferencjiisympozjównaukowoszkoleniowychminseksuologia2010seksuologia2011organizowanychprzezcentrumedukacjimedycznejcemedodbyłarównieżliczneszkoleniawramachszkółpsychoterapeutycznychcentrumterapiipoznawczobehawioralnejwarszawapolskiinstytutericksonowskipsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawttsprowadzipsychoterapięindywidualnąigrupowąterapięrodziniparspecjalizujesięwterapiizaburzeńdepresyjnychlękowychpsychotycznychpsychoterapiiosóbcierpiącychzpowodudysfunkcjiseksualnychuzależnionychodpornografiidoświadczającychkryzysuwukładachpartnerskichirodzinnychprzygotowującychsiędoujawnieniaorientacjipsychoseksualnejpotrzebującychpomocypsychologicznejjakizainteresowanychrozwojemosobistymdefiniowaniemwłasnejtożsamościirozwijaniemkompetencjiinterpersonalnychprowadzitakżezajęciapsychoedukacyjneiszkoleniawykładapsychologięwykładowcastudiumterapiirodzinstudiumpsychologiisądowejpracujewkilkuporadniachzdrowiapsychicznegojestbiegłymsądowymwzakresieseksuologiizapraszanajestjakokonsultantiekspertdoprogramówtelewizyjnychradiowychczyprasymintvntvptv4gazetawyborczatwójstylitpewafilipiakcertyfikowanydyplomowanypsychoterapeutapsychologdziecięcyneuropsychologdiagnostapedagogterapeutaispecjalistaterapiiśrodowiskowejczłonekpolskiegotowarzystwapsychiatrycznegoorazpolskiegostowarzyszeniapsychoterapiiintegracyjnejspecjalizujesięwdiagnoziepsychologicznejwdiagnozieirehabilitacjineuropsychologicznejorazwpsychoterapiiindywidualnejigrupowejdziecimłodzieżyorazosóbdorosłychprowadzipsychoterapięzaburzeńdepresyjnychlękowychadaptacyjnychpsychosomatycznychzaburzeńodżywianiazaburzeńosobowościwpracyzdziećmiimłodzieżązajmujesięrównieżdiagnoząpsychologicznąiterapiązaburzeńzespektrumautyzmuzaburzeńemocjonalnychadhdoddszczególnemiejscewpracyzawodowejstanowipracazosobamizgrupydorosłychdziecialkoholikóworazdorosłychdziecizrodzindysfunkcyjnychwswojejpracykorzystazróżnychpodejśćteoretycznychmetodyiprocedurydostosowanesądoindywidualnychpotrzebklientówzgodniezprzyjętąkonwencjąswojąpracępoddajestałejsuperwizjiukończyłapsychologięklinicznąwszkolewyższejpsychologiispołecznejpedagogikęresocjalizacyjnąnauniwersyteciejagiellońskimintegracyjnyprogramszkoleniapsychoterapeutówprowadzonyprzezprofesjonalnąszkołępsychoterapiiswpsiinstytutpsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazstudiapodyplomowediagnozapsychologicznawpraktyceklinicznejnauniwersyteciehumanistycznospołecznymswpswwarszawieneuropsychologiaklinicznaidiagnozaneuropsychologicznawujęciupraktycznymnauniwersyteciehumanistycznospołecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachobecniejestwtrakcierealizacjistudiówpodyplomowychstosowanaanalizazachowanianauniwersyteciehumanistycznospołecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachorazstudiumpsychoterapiigrupowejitreningupsychologicznegowinstytuciepsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieodbyłarównieżlicznekursyiszkoleniaminzzakresuterapiipoznawczobehawioralnejterapiigestaltanalizytransakcyjnejzakończonyzdaniempisemnegotestu101zeznajomościanalizytransakcyjnejeuropeanassociationfortransactionalanalysisinternationaltransactionalanalysisassociationpoznańterapiibehawioralnejterapiiidiagnozydzieciimłodzieżyterapiiśrodowiskowejotwartegodialoguleczeniadostosowanegodopotrzebpacjentawoparciuozasobyrodzinneisiecispołecznedoświadczeniezawodowezdobywaławośrodkupsychoterapiiipromocjizdrowianzozinstytutupsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazwporadniachspecjalistycznychposiadadoświadczeniewprowadzeniuszkoleńdlaspecjalistówzajmującychsięterapiąaktualniepracujewdziennymośrodkupsychiatriiizaburzeńmowydladzieciimłodzieżywewrocławiugdziejestzatrudnionawoddzialedziennympsychiatrycznymdladzieciimłodzieżywporadnizdrowiapsychicznegodladorosłychwporadnizdrowiapsychicznegodladzieciimłodzieżywporadnipsychologicznejwporadnidlaosóbzautyzmemdziecięcymorazwzespoleleczeniaśrodowiskowegorafałpietrzykpsychologpsychoterapeutasystemowytrenertreninguzastępowaniaagresjiartabsolwentszkołytrenerówtreningupsychologicznegowkrakowskimośrodkuterapiispecjalizujesięwterapiiindywidualnejrodzindzieciimłodzieżywujęciusystemowymzproblememzaburzeńzachowaniazaburzeńwiekurozwojowegozaburzeńodżywianiazaburzeńlękowychstratyiżałobyumiejętnościpsychoterapeutycznekształciłminwszkoleterapeutycznejpsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawelkopolskietowarzystwoterapiisystemowejukończonykurspodstawowyikurszaawansowanyukończyłliczneszkoleniaterapeutycznewpolskiminstytucieericksonowskiorazszkoleniawzakresiediagnozyiterapiiadhdprowadzoneprzezcentrumterapiipoznawczobehawioralnejcbtwwarszawiedoświadczeniezawodowewpracyzmłodzieżąidziećmizdobywapracującjakopsychoterapeutawinstytucieterapiiiustawieńsystemowychwcentrumrehabilitacyjnoreadaptacyjnymnadziejaorazwpowiatowejporadnipsychologicznopedagogicznejdominikagajossiembidapsychologpsychoterapeutapsychodynamicznyorazkonsultantsystemowejterapiirodzinukończyłapsychologięnauniwersyteciewrocławskimdalsząwiedzęzdobywaławkrakowskimośrodkuszkoleńsystemowychuzyskującuprawnieniadoprowadzeniasystemowejterapiirodzinukończyłaczteroletnieszkoleniepsychoterapeutycznewnurciepsychodynamicznymzakończoneotrzymaniemdyplomupsychoterapeutypsychodynamicznegoponadtoukończyłastudiapodyplomowezzakresukwalifikacjipedagogicznychnauniwersytecieśląskimorazszkoleniedlaorganizatorówrodzinnejopiekizastępczejwedługprogramurodzinadoświadczeniezawodowezdobywałapracującwdolnośląskimcentrumpediatrycznymnaoddzialepsychiatriidzieciimłodzieżyprzyulkasprowiczawewrocławiuwspecjalistycznejporadnirodzinnejwkatowicachorazprowadzącprywatnąpraktykępsychoterapeutycznąod2005rokupracujewarchidiecezjalnymośrodkuadopcyjnymwewrocławiugdziebierzebezpośredniudziałwprocesieprzygotowywaniamałżeństwdopełnieniafunkcjirodzinadopcyjnychprowadziwarsztatydlamałżonkówdiagnozęudzielawsparciarodzinomprzyjmującymdzieckowraziekoniecznościpodejmujepsychoterapiępracujezosobamidorosłymiproponującróżneformypomocyodporadypsychologicznejpoprzezkonsultacjędopsychoterapiiindywidualnejpomagaosobomktórychcierpieniemożemiećróżneźródłoniekiedytrudnedlanichsamychdozidentyfikowaniapracujezosobamiktóredoświadczająproblemówutrudniającychczywręczuniemożliwiającychcodziennefunkcjonowanieprzeżywająutratębliskiejosobywłasnegozdrowiadoświadczająkryzysuwzwiązkuczyteżmająpoczuciebrakusatysfakcjiwrelacjiznajbliższymiborykająsięztrudnościamirodzinnymilubwychowawczymitowarzyszytymktórzypragnąpoprawićjakośćswojegożyciapoznaćwłasnemożliwościchcąbardziejświadomiekierowaćswoimżyciemjestczłonkiempolskiegotowarzystwapsychoterapiipsychodynamicznejregularniepoddajeswojąpracęsuperwizjiannareslerpsychologpsychoterapeutkacertyfikowanyterapeutapoznawczobehawioralnyterapeutasystemowyczłonekpols"
 ["status"] => string(1) "1"
 ["likes"] => string(1) "0"
 ["is_shown_on_homepage"] => string(1) "0"
 ["show_count"] => string(3) "169"
 ["images"] => array(0) {
 }
 ["files"] => array(0) {
 }
 ["youtubes"] => array(0) {
 }
 ["contents"] => NULL
 ["category_path"] => array(2) {
  [0] => array(24) {
   ["id"] => string(1) "3"
   ["parent_id"] => string(1) "0"
   ["name"] => string(11) "Ogłoszenia"
   ["url"] => string(10) "ogloszenia"
   ["area_id"] => string(1) "1"
   ["type"] => string(1) "2"
   ["code"] => string(3) "ads"
   ["url_template"] => string(25) "%category_path_0%/%title%"
   ["child_url_template"] => string(17) "%category_path_0%"
   ["image"] => NULL
   ["root_id"] => NULL
   ["level"] => int(0)
   ["meta_desc"] => string(0) ""
   ["meta_title"] => string(28) "Ogłoszenia dla psychologów"
   ["meta_keywords"] => string(0) ""
   ["description"] => string(0) ""
   ["content"] => string(0) ""
   ["path_ids"] => string(0) ""
   ["allegro_category_id"] => NULL
   ["content_comment_count"] => string(1) "0"
   ["breadcrumbs"] => string(1) "0"
   ["path"] => string(11) "Ogłoszenia"
   ["content_count"] => int(12888)
   ["children_count"] => int(7)
  }
  [1] => array(24) {
   ["id"] => string(1) "9"
   ["parent_id"] => string(1) "3"
   ["name"] => string(23) "Szkolenia i konferencje"
   ["url"] => string(34) "ogloszenia/szkolenia-i-konferencje"
   ["area_id"] => string(1) "1"
   ["type"] => string(1) "2"
   ["code"] => string(0) ""
   ["url_template"] => string(25) "%category_path_0%/%title%"
   ["child_url_template"] => string(17) "%category_path_0%"
   ["image"] => NULL
   ["root_id"] => NULL
   ["level"] => int(1)
   ["meta_desc"] => string(0) ""
   ["meta_title"] => string(0) ""
   ["meta_keywords"] => string(0) ""
   ["description"] => string(0) ""
   ["content"] => string(0) ""
   ["path_ids"] => string(1) "3"
   ["allegro_category_id"] => NULL
   ["content_comment_count"] => string(1) "0"
   ["breadcrumbs"] => string(1) "0"
   ["path"] => string(37) "Ogłoszenia / Szkolenia i konferencje"
   ["content_count"] => string(4) "1504"
   ["children_count"] => int(0)
  }
 }
 ["comments"] => NULL
 ["ratings"] => array(0) {
 }
 ["user_comment_count"] => NULL
 ["advert"] => array(18) {
  ["id"] => string(5) "16047"
  ["content_id"] => string(5) "15221"
  ["source"] => NULL
  ["source_url"] => NULL
  ["offer_type"] => string(1) "1"
  ["email"] => string(24) "szkolenia@dcp.wroclaw.pl"
  ["localization"] => string(37) "Wrocław, Województwo dolnośląskie"
  ["province_id"] => string(1) "1"
  ["contact_name"] => string(36) "Dolnośląskie Centrum Psychoterapii"
  ["contact_address"] => string(16) "Dyrekcyjna 37/47"
  ["contact_zip"] => string(6) "50-528"
  ["contact_province"] => string(1) "1"
  ["contact_city"] => string(8) "Wrocław"
  ["contact_phone"] => string(14) "(71) 332 36 70"
  ["user_ip"] => string(12) "188.122.3.73"
  ["user_network"] => string(30) "host-188-122-3-73.finemedia.pl"
  ["duration"] => string(2) "30"
  ["advert_promo_pack_id"] => string(1) "5"
 }
}
object(Doctrine_Connection_Exception)#323 (8) {
 ["portableCode":protected] => NULL
 ["message":protected] => string(36) "Couldn't get last insert identifier."
 ["string":"Exception":private] => string(0) ""
 ["code":protected] => int(0)
 ["file":protected] => string(102) "/home/klient.dhosting.pl/ewalidia89/psychopraca.net/public_html/lib/Doctrine/Connection/UnitOfWork.php"
 ["line":protected] => int(953)
 ["trace":"Exception":private] => array(16) {
  [0] => array(6) {
   ["file"] => string(102) "/home/klient.dhosting.pl/ewalidia89/psychopraca.net/public_html/lib/Doctrine/Connection/UnitOfWork.php"
   ["line"] => int(648)
   ["function"] => string(17) "_assignIdentifier"
   ["class"] => string(30) "Doctrine_Connection_UnitOfWork"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => object(UrlRewrite_Model_UrlRewrite)#315 (18) {
     ["_node":protected] => NULL
     ["_id":protected] => array(0) {
     }
     ["_data":protected] => array(14) {
      ["url_rewrite_id"] => object(Doctrine_Null)#12 (0) {
      }
      ["id_path"] => object(Doctrine_Null)#12 (0) {
      }
      ["request_path"] => string(90) "ogloszenia/szkolenia-i-konferencje/studium-terapii-dzieci-i-mlodziezy-edycja-jesien-2017-1"
      ["target_path"] => string(26) "advert/index/page/id/15221"
      ["is_system"] => int(1)
      ["is_substitute"] => int(0)
      ["is_redirect"] => int(0)
      ["redirect_code"] => object(Doctrine_Null)#12 (0) {
      }
      ["options"] => object(Doctrine_Null)#12 (0) {
      }
      ["description"] => object(Doctrine_Null)#12 (0) {
      }
      ["content_category_id"] => string(1) "9"
      ["content_id"] => string(5) "15221"
      ["lang"] => string(2) "pl"
      ["area_id"] => string(1) "1"
     }
     ["_values":protected] => array(0) {
     }
     ["_state":protected] => int(2)
     ["_lastModified":protected] => array(0) {
     }
     ["_modified":protected] => array(11) {
      [0] => string(9) "is_system"
      [1] => string(13) "is_substitute"
      [2] => string(11) "is_redirect"
      [3] => string(7) "area_id"
      [4] => string(12) "request_path"
      [5] => string(11) "target_path"
      [6] => string(10) "content_id"
      [7] => string(19) "content_category_id"
      [8] => string(9) "is_system"
      [9] => string(4) "lang"
      [10] => string(7) "area_id"
     }
     ["_oldValues":protected] => array(7) {
      ["request_path"] => NULL
      ["target_path"] => NULL
      ["content_id"] => NULL
      ["content_category_id"] => NULL
      ["is_system"] => int(0)
      ["lang"] => NULL
      ["area_id"] => int(0)
     }
     ["_errorStack":protected] => NULL
     ["_references":protected] => array(0) {
     }
     ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
     }
     ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
     }
     ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
     ["_invokedSaveHooks":protected] => array(2) {
      ["preSave"] => object(Doctrine_Event)#321 (8) {
       ["_sequence":protected] => int(52)
       ["_invoker":protected] => *RECURSION*
       ["_query":protected] => NULL
       ["_params":protected] => array(0) {
       }
       ["_code":protected] => int(22)
       ["_startedMicrotime":protected] => NULL
       ["_endedMicrotime":protected] => NULL
       ["_options":protected] => array(0) {
       }
      }
      ["preInsert"] => object(Doctrine_Event)#320 (8) {
       ["_sequence":protected] => int(53)
       ["_invoker":protected] => *RECURSION*
       ["_query":protected] => NULL
       ["_params":protected] => array(0) {
       }
       ["_code":protected] => int(24)
       ["_startedMicrotime":protected] => NULL
       ["_endedMicrotime":protected] => NULL
       ["_options":protected] => array(0) {
       }
      }
     }
     ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(104)
     ["_table":protected] => object(UrlRewrite_Model_UrlRewriteTable)#312 (27) {
      ["_data":protected] => array(0) {
      }
      ["_identifier":protected] => string(14) "url_rewrite_id"
      ["_identifierType":protected] => int(1)
      ["_conn":protected] => object(Doctrine_Connection_Mysql)#125 (19) {
       ["driverName":protected] => string(5) "Mysql"
       ["dbh":protected] => object(PDO)#131 (0) {
       }
       ["tables":protected] => array(7) {
        ["Settings_Model_Settings"] => object(Settings_Model_SettingsTable)#154 (27) {
         ["_data":protected] => array(0) {
         }
         ["_identifier":protected] => string(2) "id"
         ["_identifierType":protected] => int(1)
         ["_conn":protected] => *RECURSION*
         ["_identityMap":protected] => array(81) {
          [1] => object(Settings_Model_Settings)#168 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "1"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "1"
            ["sys_name"] => string(19) "contact_mail_from_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(2)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [2] => object(Settings_Model_Settings)#169 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "2"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "2"
            ["sys_name"] => string(17) "contact_mail_to_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(3)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [3] => object(Settings_Model_Settings)#170 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "3"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "3"
            ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(47) "Psychopraca.net | Oferty pracy dla psychologów"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(4)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [4] => object(Settings_Model_Settings)#171 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "4"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "4"
            ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(5)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [5] => object(Settings_Model_Settings)#172 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "5"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "5"
            ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(6)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [6] => object(Settings_Model_Settings)#173 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "6"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "6"
            ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(7)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [7] => object(Settings_Model_Settings)#174 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "7"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "7"
            ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(8)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [8] => object(Settings_Model_Settings)#175 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "8"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "8"
            ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(9)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [9] => object(Settings_Model_Settings)#176 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "9"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "9"
            ["sys_name"] => string(14) "company_name_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(10)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [10] => object(Settings_Model_Settings)#177 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "10"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "10"
            ["sys_name"] => string(17) "company_address_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(11)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [11] => object(Settings_Model_Settings)#178 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "11"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "11"
            ["sys_name"] => string(13) "company_zip_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(12)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [12] => object(Settings_Model_Settings)#179 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "12"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "12"
            ["sys_name"] => string(14) "company_city_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(7) "Łódź"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(13)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [13] => object(Settings_Model_Settings)#180 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "13"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "13"
            ["sys_name"] => string(15) "company_phone_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(14)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [14] => object(Settings_Model_Settings)#181 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "14"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "14"
            ["sys_name"] => string(16) "company_phone2_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(15)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [15] => object(Settings_Model_Settings)#182 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "15"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "15"
            ["sys_name"] => string(13) "company_fax_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(16)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [16] => object(Settings_Model_Settings)#183 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "16"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "16"
            ["sys_name"] => string(15) "company_email_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(17)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [17] => object(Settings_Model_Settings)#184 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "17"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "17"
            ["sys_name"] => string(13) "company_nip_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(18)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [18] => object(Settings_Model_Settings)#185 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "18"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "18"
            ["sys_name"] => string(14) "company_bank_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(19)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [19] => object(Settings_Model_Settings)#186 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "19"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "19"
            ["sys_name"] => string(17) "company_account_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(20)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [20] => object(Settings_Model_Settings)#187 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "20"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "20"
            ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(14) "Martin Sparrow"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(21)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [21] => object(Settings_Model_Settings)#188 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "21"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "21"
            ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(24) "GPM • modele kartonowe"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(22)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [22] => object(Settings_Model_Settings)#189 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "22"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "22"
            ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(23)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [23] => object(Settings_Model_Settings)#190 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "23"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "23"
            ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(24)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [24] => object(Settings_Model_Settings)#191 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "24"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "24"
            ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(25)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [25] => object(Settings_Model_Settings)#192 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "25"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "25"
            ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(26)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [26] => object(Settings_Model_Settings)#193 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "26"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "26"
            ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(14) "Martin Sparrow"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(27)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [27] => object(Settings_Model_Settings)#194 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "27"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "27"
            ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(28)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [28] => object(Settings_Model_Settings)#195 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "28"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "28"
            ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(29)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [29] => object(Settings_Model_Settings)#196 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "29"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "29"
            ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(30)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [30] => object(Settings_Model_Settings)#197 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "30"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "30"
            ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(31)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [31] => object(Settings_Model_Settings)#198 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "31"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "31"
            ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(32)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [32] => object(Settings_Model_Settings)#199 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "32"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "32"
            ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(20) "Eksbut & Gina Piacci"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(33)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [33] => object(Settings_Model_Settings)#200 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "33"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "33"
            ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(34)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [34] => object(Settings_Model_Settings)#201 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "34"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "34"
            ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(35)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [35] => object(Settings_Model_Settings)#202 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "35"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "35"
            ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(20) "Eksbut & Gina Piacci"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(36)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [36] => object(Settings_Model_Settings)#203 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "36"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "36"
            ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(37)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [37] => object(Settings_Model_Settings)#204 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "37"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "37"
            ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(38)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [38] => object(Settings_Model_Settings)#205 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "38"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "38"
            ["sys_name"] => string(12) "company_fb_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(28) "http://fb.com/Psychopracanet"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(39)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [39] => object(Settings_Model_Settings)#206 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "39"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "39"
            ["sys_name"] => string(15) "company_gplus_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(75) "https://plus.google.com/b/116261737746610672433/116261737746610672433/posts"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(40)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [40] => object(Settings_Model_Settings)#207 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "40"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "40"
            ["sys_name"] => string(12) "company_yt_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(41)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [41] => object(Settings_Model_Settings)#208 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "41"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "41"
            ["sys_name"] => string(18) "company_twiitter_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(31) "https://twitter.com/dynamite_pl"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(42)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [42] => object(Settings_Model_Settings)#209 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "42"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "42"
            ["sys_name"] => string(17) "company_twitter_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(31) "https://twitter.com/psychopraca"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(43)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [43] => object(Settings_Model_Settings)#210 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "43"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "43"
            ["sys_name"] => string(19) "company_pinterest_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(43) "https://www.pinterest.com/psychopraca/pins/"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(44)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [44] => object(Settings_Model_Settings)#211 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "44"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "44"
            ["sys_name"] => string(10) "start_time"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(5) "Array"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(45)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [45] => object(Settings_Model_Settings)#212 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "45"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "45"
            ["sys_name"] => string(13) "compare_ceneo"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "n"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(46)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [46] => object(Settings_Model_Settings)#213 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "46"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "46"
            ["sys_name"] => string(14) "compare_nokaut"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "n"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(47)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [47] => object(Settings_Model_Settings)#214 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "47"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "47"
            ["sys_name"] => string(15) "compare_skapiec"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "n"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(48)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [48] => object(Settings_Model_Settings)#215 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "48"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "48"
            ["sys_name"] => string(18) "compare_start_time"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(10) "1422831600"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(49)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [49] => object(Settings_Model_Settings)#216 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "49"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "49"
            ["sys_name"] => string(24) "allegro_main_category_id"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(50)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [50] => object(Settings_Model_Settings)#217 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "50"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "50"
            ["sys_name"] => string(13) "allegro_login"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(51)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [51] => object(Settings_Model_Settings)#218 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "51"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "51"
            ["sys_name"] => string(12) "allegro_pass"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(52)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [52] => object(Settings_Model_Settings)#219 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "52"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "52"
            ["sys_name"] => string(15) "allegro_api_key"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(53)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [53] => object(Settings_Model_Settings)#220 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "53"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "53"
            ["sys_name"] => string(12) "allegro_shop"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "n"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(54)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [54] => object(Settings_Model_Settings)#221 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "54"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "54"
            ["sys_name"] => string(26) "url_rewrite_include_area_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(55)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [55] => object(Settings_Model_Settings)#222 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "55"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "55"
            ["sys_name"] => string(26) "url_rewrite_include_host_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(56)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [58] => object(Settings_Model_Settings)#223 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "58"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "58"
            ["sys_name"] => string(46) "url_rewrite_recalculate_on_spot_children_url_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "1"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(57)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [59] => object(Settings_Model_Settings)#224 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "59"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "59"
            ["sys_name"] => string(13) "smtp_server_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(14) "smtp.zenbox.pl"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(58)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [60] => object(Settings_Model_Settings)#225 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "60"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "60"
            ["sys_name"] => string(11) "smtp_port_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(3) "587"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(59)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [61] => object(Settings_Model_Settings)#226 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "61"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "61"
            ["sys_name"] => string(12) "smtp_login_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(60)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [62] => object(Settings_Model_Settings)#227 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "62"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "62"
            ["sys_name"] => string(15) "smtp_password_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(10) "bGdzak3527"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(61)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [63] => object(Settings_Model_Settings)#228 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "63"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "63"
            ["sys_name"] => string(23) "contact_mail_reply_to_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(62)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [64] => object(Settings_Model_Settings)#229 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "64"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "64"
            ["sys_name"] => string(18) "company_district_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "5"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(63)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [65] => object(Settings_Model_Settings)#230 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "65"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "65"
            ["sys_name"] => string(18) "company_account2_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(64)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [66] => object(Settings_Model_Settings)#231 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "66"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "66"
            ["sys_name"] => string(12) "site_name_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(47) "Psychopraca.net | Oferty pracy dla psychologów"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(65)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [67] => object(Settings_Model_Settings)#232 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "67"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "67"
            ["sys_name"] => string(14) "site_author_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "DYNAMITE studio"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(66)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [68] => object(Settings_Model_Settings)#233 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "68"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "68"
            ["sys_name"] => string(28) "ratings_per_user_per_month_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(2) "10"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(67)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [69] => object(Settings_Model_Settings)#234 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "69"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "69"
            ["sys_name"] => string(12) "company_gg_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(7) "4575616"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(68)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [70] => object(Settings_Model_Settings)#235 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "70"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "70"
            ["sys_name"] => string(19) "company_instagram_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(69)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [71] => object(Settings_Model_Settings)#236 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "71"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "71"
            ["sys_name"] => string(15) "p24_payment_url"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(70)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [72] => object(Settings_Model_Settings)#237 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "72"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "72"
            ["sys_name"] => string(15) "p24_merchant_id"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(5) "38115"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(71)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [73] => object(Settings_Model_Settings)#238 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "73"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "73"
            ["sys_name"] => string(10) "p24_pos_id"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(5) "38115"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(72)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [74] => object(Settings_Model_Settings)#239 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "74"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "74"
            ["sys_name"] => string(7) "p24_crc"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(16) "8cab21c8f83a8e4d"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(73)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [75] => object(Settings_Model_Settings)#240 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "75"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "75"
            ["sys_name"] => string(8) "p24_test"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(74)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [76] => object(Settings_Model_Settings)#241 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "76"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "76"
            ["sys_name"] => string(19) "contact_mail_name_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(75)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [77] => object(Settings_Model_Settings)#242 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "77"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "77"
            ["sys_name"] => string(11) "mail_name_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(76)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [78] => object(Settings_Model_Settings)#243 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "78"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "78"
            ["sys_name"] => string(11) "mail_from_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(77)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [79] => object(Settings_Model_Settings)#244 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "79"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "79"
            ["sys_name"] => string(15) "mail_reply_to_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(78)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [80] => object(Settings_Model_Settings)#245 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "80"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "80"
            ["sys_name"] => string(22) "seo_url_include_host_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(79)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [81] => object(Settings_Model_Settings)#246 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "81"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "81"
            ["sys_name"] => string(14) "seo_url_host_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(80)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [82] => object(Settings_Model_Settings)#247 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "82"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "82"
            ["sys_name"] => string(26) "seo_url_include_base_url_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(81)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [83] => object(Settings_Model_Settings)#248 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "83"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "83"
            ["sys_name"] => string(18) "seo_url_base_url_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(82)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
         }
         ["_repository":protected] => object(Doctrine_Table_Repository)#159 (2) {
          ["table":"Doctrine_Table_Repository":private] => *RECURSION*
          ["registry":"Doctrine_Table_Repository":private] => array(81) {
           [2] => object(Settings_Model_Settings)#168 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "1"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "1"
             ["sys_name"] => string(19) "contact_mail_from_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(2)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [3] => object(Settings_Model_Settings)#169 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "2"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "2"
             ["sys_name"] => string(17) "contact_mail_to_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(3)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [4] => object(Settings_Model_Settings)#170 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "3"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "3"
             ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(47) "Psychopraca.net | Oferty pracy dla psychologów"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(4)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [5] => object(Settings_Model_Settings)#171 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "4"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "4"
             ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(5)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [6] => object(Settings_Model_Settings)#172 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "5"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "5"
             ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(6)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [7] => object(Settings_Model_Settings)#173 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "6"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "6"
             ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(7)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [8] => object(Settings_Model_Settings)#174 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "7"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "7"
             ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(8)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [9] => object(Settings_Model_Settings)#175 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "8"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "8"
             ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(9)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [10] => object(Settings_Model_Settings)#176 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "9"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "9"
             ["sys_name"] => string(14) "company_name_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(10)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [11] => object(Settings_Model_Settings)#177 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "10"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "10"
             ["sys_name"] => string(17) "company_address_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(11)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [12] => object(Settings_Model_Settings)#178 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "11"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "11"
             ["sys_name"] => string(13) "company_zip_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(12)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [13] => object(Settings_Model_Settings)#179 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "12"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "12"
             ["sys_name"] => string(14) "company_city_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(7) "Łódź"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(13)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [14] => object(Settings_Model_Settings)#180 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "13"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "13"
             ["sys_name"] => string(15) "company_phone_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(14)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [15] => object(Settings_Model_Settings)#181 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "14"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "14"
             ["sys_name"] => string(16) "company_phone2_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(15)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [16] => object(Settings_Model_Settings)#182 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "15"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "15"
             ["sys_name"] => string(13) "company_fax_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(16)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [17] => object(Settings_Model_Settings)#183 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "16"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "16"
             ["sys_name"] => string(15) "company_email_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(17)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [18] => object(Settings_Model_Settings)#184 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "17"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "17"
             ["sys_name"] => string(13) "company_nip_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(18)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [19] => object(Settings_Model_Settings)#185 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "18"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "18"
             ["sys_name"] => string(14) "company_bank_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(19)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [20] => object(Settings_Model_Settings)#186 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "19"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "19"
             ["sys_name"] => string(17) "company_account_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(20)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [21] => object(Settings_Model_Settings)#187 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "20"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "20"
             ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_en"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(14) "Martin Sparrow"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(21)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [22] => object(Settings_Model_Settings)#188 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "21"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "21"
             ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_de"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(24) "GPM • modele kartonowe"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(22)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [23] => object(Settings_Model_Settings)#189 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "22"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "22"
             ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_en"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(23)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [24] => object(Settings_Model_Settings)#190 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "23"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "23"
             ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_de"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(24)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [25] => object(Settings_Model_Settings)#191 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "24"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "24"
             ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_en"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(25)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [26] => object(Settings_Model_Settings)#192 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "25"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "25"
             ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_de"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(26)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [27] => object(Settings_Model_Settings)#193 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "26"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "26"
             ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_en"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(14) "Martin Sparrow"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(27)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [28] => object(Settings_Model_Settings)#194 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "27"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "27"
             ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_de"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(28)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [29] => object(Settings_Model_Settings)#195 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "28"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "28"
             ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_en"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(29)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [30] => object(Settings_Model_Settings)#196 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "29"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "29"
             ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_de"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(30)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [31] => object(Settings_Model_Settings)#197 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "30"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "30"
             ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_en"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(31)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [32] => object(Settings_Model_Settings)#198 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "31"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "31"
             ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_de"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(32)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [33] => object(Settings_Model_Settings)#199 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "32"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "32"
             ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_ru"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(20) "Eksbut & Gina Piacci"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(33)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [34] => object(Settings_Model_Settings)#200 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "33"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "33"
             ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_ru"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(34)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [35] => object(Settings_Model_Settings)#201 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "34"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "34"
             ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_ru"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(35)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [36] => object(Settings_Model_Settings)#202 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "35"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "35"
             ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_ru"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(20) "Eksbut & Gina Piacci"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(36)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [37] => object(Settings_Model_Settings)#203 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "36"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "36"
             ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_ru"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(37)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [38] => object(Settings_Model_Settings)#204 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "37"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "37"
             ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_ru"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(38)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [39] => object(Settings_Model_Settings)#205 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "38"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "38"
             ["sys_name"] => string(12) "company_fb_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(28) "http://fb.com/Psychopracanet"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(39)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [40] => object(Settings_Model_Settings)#206 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "39"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "39"
             ["sys_name"] => string(15) "company_gplus_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(75) "https://plus.google.com/b/116261737746610672433/116261737746610672433/posts"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(40)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [41] => object(Settings_Model_Settings)#207 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "40"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "40"
             ["sys_name"] => string(12) "company_yt_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(41)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [42] => object(Settings_Model_Settings)#208 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "41"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "41"
             ["sys_name"] => string(18) "company_twiitter_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(31) "https://twitter.com/dynamite_pl"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(42)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [43] => object(Settings_Model_Settings)#209 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "42"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "42"
             ["sys_name"] => string(17) "company_twitter_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(31) "https://twitter.com/psychopraca"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(43)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [44] => object(Settings_Model_Settings)#210 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "43"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "43"
             ["sys_name"] => string(19) "company_pinterest_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(43) "https://www.pinterest.com/psychopraca/pins/"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(44)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [45] => object(Settings_Model_Settings)#211 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "44"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "44"
             ["sys_name"] => string(10) "start_time"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(5) "Array"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(45)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [46] => object(Settings_Model_Settings)#212 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "45"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "45"
             ["sys_name"] => string(13) "compare_ceneo"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "n"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(46)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [47] => object(Settings_Model_Settings)#213 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "46"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "46"
             ["sys_name"] => string(14) "compare_nokaut"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "n"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(47)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [48] => object(Settings_Model_Settings)#214 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "47"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "47"
             ["sys_name"] => string(15) "compare_skapiec"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "n"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(48)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [49] => object(Settings_Model_Settings)#215 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "48"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "48"
             ["sys_name"] => string(18) "compare_start_time"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(10) "1422831600"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(49)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [50] => object(Settings_Model_Settings)#216 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "49"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "49"
             ["sys_name"] => string(24) "allegro_main_category_id"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(50)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [51] => object(Settings_Model_Settings)#217 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "50"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "50"
             ["sys_name"] => string(13) "allegro_login"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(51)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [52] => object(Settings_Model_Settings)#218 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "51"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "51"
             ["sys_name"] => string(12) "allegro_pass"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(52)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [53] => object(Settings_Model_Settings)#219 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "52"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "52"
             ["sys_name"] => string(15) "allegro_api_key"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(53)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [54] => object(Settings_Model_Settings)#220 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "53"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "53"
             ["sys_name"] => string(12) "allegro_shop"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "n"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(54)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [55] => object(Settings_Model_Settings)#221 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "54"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "54"
             ["sys_name"] => string(26) "url_rewrite_include_area_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "0"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(55)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [56] => object(Settings_Model_Settings)#222 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "55"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "55"
             ["sys_name"] => string(26) "url_rewrite_include_host_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "0"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(56)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [57] => object(Settings_Model_Settings)#223 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "58"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "58"
             ["sys_name"] => string(46) "url_rewrite_recalculate_on_spot_children_url_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "1"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(57)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [58] => object(Settings_Model_Settings)#224 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "59"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "59"
             ["sys_name"] => string(13) "smtp_server_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(14) "smtp.zenbox.pl"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(58)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [59] => object(Settings_Model_Settings)#225 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "60"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "60"
             ["sys_name"] => string(11) "smtp_port_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(3) "587"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(59)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [60] => object(Settings_Model_Settings)#226 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "61"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "61"
             ["sys_name"] => string(12) "smtp_login_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(60)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [61] => object(Settings_Model_Settings)#227 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "62"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "62"
             ["sys_name"] => string(15) "smtp_password_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(10) "bGdzak3527"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(61)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [62] => object(Settings_Model_Settings)#228 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "63"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "63"
             ["sys_name"] => string(23) "contact_mail_reply_to_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(62)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [63] => object(Settings_Model_Settings)#229 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "64"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "64"
             ["sys_name"] => string(18) "company_district_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "5"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(63)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [64] => object(Settings_Model_Settings)#230 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "65"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "65"
             ["sys_name"] => string(18) "company_account2_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(64)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [65] => object(Settings_Model_Settings)#231 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "66"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "66"
             ["sys_name"] => string(12) "site_name_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(47) "Psychopraca.net | Oferty pracy dla psychologów"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(65)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [66] => object(Settings_Model_Settings)#232 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "67"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "67"
             ["sys_name"] => string(14) "site_author_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(15) "DYNAMITE studio"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(66)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [67] => object(Settings_Model_Settings)#233 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "68"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "68"
             ["sys_name"] => string(28) "ratings_per_user_per_month_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(2) "10"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(67)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [68] => object(Settings_Model_Settings)#234 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "69"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "69"
             ["sys_name"] => string(12) "company_gg_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(7) "4575616"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(68)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [69] => object(Settings_Model_Settings)#235 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "70"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "70"
             ["sys_name"] => string(19) "company_instagram_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(69)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [70] => object(Settings_Model_Settings)#236 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "71"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "71"
             ["sys_name"] => string(15) "p24_payment_url"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(70)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [71] => object(Settings_Model_Settings)#237 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "72"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "72"
             ["sys_name"] => string(15) "p24_merchant_id"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(5) "38115"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(71)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [72] => object(Settings_Model_Settings)#238 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "73"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "73"
             ["sys_name"] => string(10) "p24_pos_id"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(5) "38115"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(72)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [73] => object(Settings_Model_Settings)#239 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "74"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "74"
             ["sys_name"] => string(7) "p24_crc"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(16) "8cab21c8f83a8e4d"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(73)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [74] => object(Settings_Model_Settings)#240 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "75"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "75"
             ["sys_name"] => string(8) "p24_test"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "0"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(74)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [75] => object(Settings_Model_Settings)#241 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "76"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "76"
             ["sys_name"] => string(19) "contact_mail_name_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(75)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [76] => object(Settings_Model_Settings)#242 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "77"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "77"
             ["sys_name"] => string(11) "mail_name_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(76)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [77] => object(Settings_Model_Settings)#243 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "78"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "78"
             ["sys_name"] => string(11) "mail_from_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(77)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [78] => object(Settings_Model_Settings)#244 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "79"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "79"
             ["sys_name"] => string(15) "mail_reply_to_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(78)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [79] => object(Settings_Model_Settings)#245 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "80"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "80"
             ["sys_name"] => string(22) "seo_url_include_host_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "0"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(79)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [80] => object(Settings_Model_Settings)#246 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "81"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "81"
             ["sys_name"] => string(14) "seo_url_host_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(15) "psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(80)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [81] => object(Settings_Model_Settings)#247 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "82"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "82"
             ["sys_name"] => string(26) "seo_url_include_base_url_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(1) "0"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(81)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [82] => object(Settings_Model_Settings)#248 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "83"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "83"
             ["sys_name"] => string(18) "seo_url_base_url_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(82)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
          }
         }
         ["_columns":protected] => array(4) {
          ["id"] => array(4) {
           ["primary"] => bool(true)
           ["autoincrement"] => bool(true)
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["sys_name"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(40)
          }
          ["name"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(100)
          }
          ["value"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
         }
         ["_uniques":protected] => array(0) {
         }
         ["_fieldNames":protected] => array(4) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["sys_name"] => string(8) "sys_name"
          ["name"] => string(4) "name"
          ["value"] => string(5) "value"
         }
         ["_columnNames":protected] => array(4) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["sys_name"] => string(8) "sys_name"
          ["name"] => string(4) "name"
          ["value"] => string(5) "value"
         }
         ["columnCount":protected] => int(4)
         ["hasDefaultValues":protected] => NULL
         ["_options":protected] => array(18) {
          ["name"] => string(23) "Settings_Model_Settings"
          ["tableName"] => string(8) "settings"
          ["sequenceName"] => NULL
          ["inheritanceMap"] => array(0) {
          }
          ["enumMap"] => array(0) {
          }
          ["type"] => NULL
          ["charset"] => string(4) "utf8"
          ["collate"] => string(14) "utf8_polish_ci"
          ["treeImpl"] => NULL
          ["treeOptions"] => array(0) {
          }
          ["indexes"] => array(0) {
          }
          ["parents"] => array(0) {
          }
          ["joinedParents"] => array(0) {
          }
          ["queryParts"] => array(0) {
          }
          ["versioning"] => NULL
          ["subclasses"] => array(0) {
          }
          ["orderBy"] => NULL
          ["declaringClass"] => object(ReflectionClass)#158 (1) {
           ["name"] => string(23) "Settings_Model_Settings"
          }
         }
         ["_tree":protected] => NULL
         ["_parser":protected] => object(Doctrine_Relation_Parser)#155 (3) {
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_relations":protected] => array(0) {
          }
          ["_pending":protected] => array(0) {
          }
         }
         ["_templates":protected] => array(0) {
         }
         ["_filters":protected] => array(1) {
          [0] => object(Doctrine_Record_Filter_Standard)#157 (1) {
           ["_table":protected] => NULL
          }
         }
         ["_generators":protected] => array(0) {
         }
         ["_generator":protected] => NULL
         ["_invokedMethods":protected] => array(0) {
         }
         ["record":protected] => object(Settings_Model_Settings)#156 (18) {
          ["_node":protected] => NULL
          ["_id":protected] => array(0) {
          }
          ["_data":protected] => array(0) {
          }
          ["_values":protected] => array(0) {
          }
          ["_state":protected] => int(3)
          ["_lastModified":protected] => array(0) {
          }
          ["_modified":protected] => array(0) {
          }
          ["_oldValues":protected] => array(0) {
          }
          ["_errorStack":protected] => NULL
          ["_references":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
          }
          ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
          ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
          ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(1)
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_locator":protected] => NULL
          ["_resources":protected] => array(0) {
          }
         }
         ["attributes":protected] => array(0) {
         }
         ["parent":protected] => *RECURSION*
         ["_impl":protected] => array(0) {
         }
         ["_params":protected] => array(0) {
         }
         ["_locator":protected] => NULL
         ["_resources":protected] => array(0) {
         }
        }
        ["ContentCategoryLangs"] => object(ContentCategoryLangsTable)#253 (27) {
         ["_data":protected] => array(0) {
         }
         ["_identifier":protected] => string(2) "id"
         ["_identifierType":protected] => int(1)
         ["_conn":protected] => *RECURSION*
         ["_identityMap":protected] => array(13) {
          [17] => object(ContentCategoryLangs)#274 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "17"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "17"
            ["content_category_id"] => string(1) "4"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(5) "Praca"
            ["url"] => string(16) "ogloszenia/praca"
            ["meta_title"] => string(0) ""
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(85)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [19] => object(ContentCategoryLangs)#275 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "19"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "19"
            ["content_category_id"] => string(1) "6"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(5) "Staż"
            ["url"] => string(15) "ogloszenia/staz"
            ["meta_title"] => string(0) ""
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(86)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [23] => object(ContentCategoryLangs)#276 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "23"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "23"
            ["content_category_id"] => string(1) "9"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(23) "Szkolenia i konferencje"
            ["url"] => string(34) "ogloszenia/szkolenia-i-konferencje"
            ["meta_title"] => string(0) ""
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(87)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [24] => object(ContentCategoryLangs)#277 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "24"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "24"
            ["content_category_id"] => string(2) "10"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(18) "Studia podyplomowe"
            ["url"] => string(29) "ogloszenia/studia-podyplomowe"
            ["meta_title"] => string(0) ""
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(88)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [25] => object(ContentCategoryLangs)#278 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "25"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "25"
            ["content_category_id"] => string(2) "11"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(18) "Wynajem gabinetów"
            ["url"] => string(28) "ogloszenia/wynajem-gabinetow"
            ["meta_title"] => string(0) ""
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(89)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [26] => object(ContentCategoryLangs)#279 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "26"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "26"
            ["content_category_id"] => string(2) "12"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(22) "Ogłoszenia studenckie"
            ["url"] => string(32) "ogloszenia/ogloszenia-studenckie"
            ["meta_title"] => string(0) ""
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(90)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [27] => object(ContentCategoryLangs)#280 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "27"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "27"
            ["content_category_id"] => string(1) "5"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(22) "Praktyki i wolontariat"
            ["url"] => string(33) "ogloszenia/praktyki-i-wolontariat"
            ["meta_title"] => string(0) ""
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(91)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [30] => object(ContentCategoryLangs)#281 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "30"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "30"
            ["content_category_id"] => string(1) "8"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(6) "Stopka"
            ["url"] => string(6) "stopka"
            ["meta_title"] => string(0) ""
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(92)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [35] => object(ContentCategoryLangs)#282 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "35"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "35"
            ["content_category_id"] => string(1) "7"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(9) "Zakładki"
            ["url"] => string(8) "zakladki"
            ["meta_title"] => string(47) "Psychopraca.net | Oferty pracy dla psychologów"
            ["meta_desc"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
            ["meta_keywords"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(93)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [38] => object(ContentCategoryLangs)#283 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "38"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "38"
            ["content_category_id"] => string(1) "2"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(9) "Artykuły"
            ["url"] => string(8) "artykuly"
            ["meta_title"] => string(9) "Artykuły"
            ["meta_desc"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
            ["meta_keywords"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(94)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [41] => object(ContentCategoryLangs)#284 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "41"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "41"
            ["content_category_id"] => string(1) "1"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(12) "Aktualności"
            ["url"] => string(11) "aktualnosci"
            ["meta_title"] => string(12) "Aktualności"
            ["meta_desc"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
            ["meta_keywords"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(95)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [43] => object(ContentCategoryLangs)#285 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "43"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "43"
            ["content_category_id"] => string(1) "3"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(11) "Ogłoszenia"
            ["url"] => string(10) "ogloszenia"
            ["meta_title"] => string(28) "Ogłoszenia dla psychologów"
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(96)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [44] => object(ContentCategoryLangs)#286 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "44"
           }
           ["_data":protected] => array(10) {
            ["id"] => string(2) "44"
            ["content_category_id"] => string(2) "13"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["name"] => string(8) "Polecane"
            ["url"] => string(8) "polecane"
            ["meta_title"] => string(0) ""
            ["meta_desc"] => string(0) ""
            ["meta_keywords"] => string(0) ""
            ["description"] => string(0) ""
            ["content"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(97)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
         }
         ["_repository":protected] => object(Doctrine_Table_Repository)#258 (2) {
          ["table":"Doctrine_Table_Repository":private] => *RECURSION*
          ["registry":"Doctrine_Table_Repository":private] => array(13) {
           [85] => object(ContentCategoryLangs)#274 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "17"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "17"
             ["content_category_id"] => string(1) "4"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(5) "Praca"
             ["url"] => string(16) "ogloszenia/praca"
             ["meta_title"] => string(0) ""
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(85)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [86] => object(ContentCategoryLangs)#275 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "19"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "19"
             ["content_category_id"] => string(1) "6"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(5) "Staż"
             ["url"] => string(15) "ogloszenia/staz"
             ["meta_title"] => string(0) ""
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(86)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [87] => object(ContentCategoryLangs)#276 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "23"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "23"
             ["content_category_id"] => string(1) "9"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(23) "Szkolenia i konferencje"
             ["url"] => string(34) "ogloszenia/szkolenia-i-konferencje"
             ["meta_title"] => string(0) ""
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(87)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [88] => object(ContentCategoryLangs)#277 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "24"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "24"
             ["content_category_id"] => string(2) "10"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(18) "Studia podyplomowe"
             ["url"] => string(29) "ogloszenia/studia-podyplomowe"
             ["meta_title"] => string(0) ""
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(88)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [89] => object(ContentCategoryLangs)#278 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "25"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "25"
             ["content_category_id"] => string(2) "11"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(18) "Wynajem gabinetów"
             ["url"] => string(28) "ogloszenia/wynajem-gabinetow"
             ["meta_title"] => string(0) ""
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(89)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [90] => object(ContentCategoryLangs)#279 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "26"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "26"
             ["content_category_id"] => string(2) "12"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(22) "Ogłoszenia studenckie"
             ["url"] => string(32) "ogloszenia/ogloszenia-studenckie"
             ["meta_title"] => string(0) ""
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(90)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [91] => object(ContentCategoryLangs)#280 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "27"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "27"
             ["content_category_id"] => string(1) "5"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(22) "Praktyki i wolontariat"
             ["url"] => string(33) "ogloszenia/praktyki-i-wolontariat"
             ["meta_title"] => string(0) ""
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(91)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [92] => object(ContentCategoryLangs)#281 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "30"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "30"
             ["content_category_id"] => string(1) "8"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(6) "Stopka"
             ["url"] => string(6) "stopka"
             ["meta_title"] => string(0) ""
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(92)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [93] => object(ContentCategoryLangs)#282 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "35"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "35"
             ["content_category_id"] => string(1) "7"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(9) "Zakładki"
             ["url"] => string(8) "zakladki"
             ["meta_title"] => string(47) "Psychopraca.net | Oferty pracy dla psychologów"
             ["meta_desc"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
             ["meta_keywords"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(93)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [94] => object(ContentCategoryLangs)#283 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "38"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "38"
             ["content_category_id"] => string(1) "2"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(9) "Artykuły"
             ["url"] => string(8) "artykuly"
             ["meta_title"] => string(9) "Artykuły"
             ["meta_desc"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
             ["meta_keywords"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(94)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [95] => object(ContentCategoryLangs)#284 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "41"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "41"
             ["content_category_id"] => string(1) "1"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(12) "Aktualności"
             ["url"] => string(11) "aktualnosci"
             ["meta_title"] => string(12) "Aktualności"
             ["meta_desc"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
             ["meta_keywords"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(95)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [96] => object(ContentCategoryLangs)#285 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "43"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "43"
             ["content_category_id"] => string(1) "3"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(11) "Ogłoszenia"
             ["url"] => string(10) "ogloszenia"
             ["meta_title"] => string(28) "Ogłoszenia dla psychologów"
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(96)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [97] => object(ContentCategoryLangs)#286 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "44"
            }
            ["_data":protected] => array(10) {
             ["id"] => string(2) "44"
             ["content_category_id"] => string(2) "13"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["name"] => string(8) "Polecane"
             ["url"] => string(8) "polecane"
             ["meta_title"] => string(0) ""
             ["meta_desc"] => string(0) ""
             ["meta_keywords"] => string(0) ""
             ["description"] => string(0) ""
             ["content"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(97)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
          }
         }
         ["_columns":protected] => array(10) {
          ["id"] => array(4) {
           ["primary"] => bool(true)
           ["autoincrement"] => bool(true)
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["content_category_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["lang"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(2)
          }
          ["name"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["url"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["meta_title"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["meta_desc"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(500)
          }
          ["meta_keywords"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["description"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(5000)
          }
          ["content"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(5000)
          }
         }
         ["_uniques":protected] => array(0) {
         }
         ["_fieldNames":protected] => array(10) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["content_category_id"] => string(19) "content_category_id"
          ["lang"] => string(4) "lang"
          ["name"] => string(4) "name"
          ["url"] => string(3) "url"
          ["meta_title"] => string(10) "meta_title"
          ["meta_desc"] => string(9) "meta_desc"
          ["meta_keywords"] => string(13) "meta_keywords"
          ["description"] => string(11) "description"
          ["content"] => string(7) "content"
         }
         ["_columnNames":protected] => array(10) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["content_category_id"] => string(19) "content_category_id"
          ["lang"] => string(4) "lang"
          ["name"] => string(4) "name"
          ["url"] => string(3) "url"
          ["meta_title"] => string(10) "meta_title"
          ["meta_desc"] => string(9) "meta_desc"
          ["meta_keywords"] => string(13) "meta_keywords"
          ["description"] => string(11) "description"
          ["content"] => string(7) "content"
         }
         ["columnCount":protected] => int(10)
         ["hasDefaultValues":protected] => NULL
         ["_options":protected] => array(18) {
          ["name"] => string(20) "ContentCategoryLangs"
          ["tableName"] => string(22) "content_category_langs"
          ["sequenceName"] => NULL
          ["inheritanceMap"] => array(0) {
          }
          ["enumMap"] => array(0) {
          }
          ["type"] => NULL
          ["charset"] => string(4) "utf8"
          ["collate"] => string(14) "utf8_polish_ci"
          ["treeImpl"] => NULL
          ["treeOptions"] => array(0) {
          }
          ["indexes"] => array(0) {
          }
          ["parents"] => array(3) {
           [0] => string(31) "Boo_Db_Doctrine_Record_Abstract"
           [1] => string(22) "Boo_Db_Doctrine_Record"
           [2] => string(24) "BaseContentCategoryLangs"
          }
          ["joinedParents"] => array(0) {
          }
          ["queryParts"] => array(0) {
          }
          ["versioning"] => NULL
          ["subclasses"] => array(0) {
          }
          ["orderBy"] => NULL
          ["declaringClass"] => object(ReflectionClass)#257 (1) {
           ["name"] => string(24) "BaseContentCategoryLangs"
          }
         }
         ["_tree":protected] => NULL
         ["_parser":protected] => object(Doctrine_Relation_Parser)#254 (3) {
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_relations":protected] => array(0) {
          }
          ["_pending":protected] => array(1) {
           ["ContentCategory"] => array(6) {
            ["local"] => string(19) "content_category_id"
            ["foreign"] => string(2) "id"
            ["onDelete"] => string(7) "CASCADE"
            ["type"] => int(0)
            ["class"] => string(15) "ContentCategory"
            ["alias"] => string(15) "ContentCategory"
           }
          }
         }
         ["_templates":protected] => array(0) {
         }
         ["_filters":protected] => array(1) {
          [0] => object(Doctrine_Record_Filter_Standard)#259 (1) {
           ["_table":protected] => NULL
          }
         }
         ["_generators":protected] => array(0) {
         }
         ["_generator":protected] => NULL
         ["_invokedMethods":protected] => array(0) {
         }
         ["record":protected] => object(ContentCategoryLangs)#256 (19) {
          ["tableName":protected] => string(22) "content_category_langs"
          ["_node":protected] => NULL
          ["_id":protected] => array(0) {
          }
          ["_data":protected] => array(0) {
          }
          ["_values":protected] => array(0) {
          }
          ["_state":protected] => int(3)
          ["_lastModified":protected] => array(0) {
          }
          ["_modified":protected] => array(0) {
          }
          ["_oldValues":protected] => array(0) {
          }
          ["_errorStack":protected] => NULL
          ["_references":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
          }
          ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
          ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
          ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(83)
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_locator":protected] => NULL
          ["_resources":protected] => array(0) {
          }
         }
         ["attributes":protected] => array(0) {
         }
         ["parent":protected] => *RECURSION*
         ["_impl":protected] => array(0) {
         }
         ["_params":protected] => array(0) {
         }
         ["_locator":protected] => NULL
         ["_resources":protected] => array(0) {
         }
        }
        ["Boo_Db_Doctrine_Record"] => object(Doctrine_Table)#260 (27) {
         ["_data":protected] => array(0) {
         }
         ["_identifier":protected] => string(2) "id"
         ["_identifierType":protected] => int(1)
         ["_conn":protected] => *RECURSION*
         ["_identityMap":protected] => array(0) {
         }
         ["_repository":protected] => object(Doctrine_Table_Repository)#263 (2) {
          ["table":"Doctrine_Table_Repository":private] => *RECURSION*
          ["registry":"Doctrine_Table_Repository":private] => array(0) {
          }
         }
         ["_columns":protected] => array(1) {
          ["id"] => array(4) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(8)
           ["autoincrement"] => bool(true)
           ["primary"] => bool(true)
          }
         }
         ["_uniques":protected] => array(0) {
         }
         ["_fieldNames":protected] => array(1) {
          ["id"] => string(2) "id"
         }
         ["_columnNames":protected] => array(1) {
          ["id"] => string(2) "id"
         }
         ["columnCount":protected] => int(1)
         ["hasDefaultValues":protected] => NULL
         ["_options":protected] => array(18) {
          ["name"] => string(22) "Boo_Db_Doctrine_Record"
          ["tableName"] => string(26) "doctrine__record__abstract"
          ["sequenceName"] => NULL
          ["inheritanceMap"] => array(0) {
          }
          ["enumMap"] => array(0) {
          }
          ["type"] => NULL
          ["charset"] => string(4) "utf8"
          ["collate"] => NULL
          ["treeImpl"] => NULL
          ["treeOptions"] => array(0) {
          }
          ["indexes"] => array(0) {
          }
          ["parents"] => array(1) {
           [0] => string(31) "Boo_Db_Doctrine_Record_Abstract"
          }
          ["joinedParents"] => array(0) {
          }
          ["queryParts"] => array(0) {
          }
          ["versioning"] => NULL
          ["subclasses"] => array(0) {
          }
          ["orderBy"] => NULL
          ["declaringClass"] => object(ReflectionClass)#264 (1) {
           ["name"] => string(24) "Doctrine_Record_Abstract"
          }
         }
         ["_tree":protected] => NULL
         ["_parser":protected] => object(Doctrine_Relation_Parser)#261 (3) {
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_relations":protected] => array(0) {
          }
          ["_pending":protected] => array(0) {
          }
         }
         ["_templates":protected] => array(0) {
         }
         ["_filters":protected] => array(1) {
          [0] => object(Doctrine_Record_Filter_Standard)#265 (1) {
           ["_table":protected] => NULL
          }
         }
         ["_generators":protected] => array(0) {
         }
         ["_generator":protected] => NULL
         ["_invokedMethods":protected] => array(0) {
         }
         ["record":protected] => object(Boo_Db_Doctrine_Record)#262 (19) {
          ["tableName":protected] => NULL
          ["_node":protected] => NULL
          ["_id":protected] => array(0) {
          }
          ["_data":protected] => array(0) {
          }
          ["_values":protected] => array(0) {
          }
          ["_state":protected] => int(3)
          ["_lastModified":protected] => array(0) {
          }
          ["_modified":protected] => array(0) {
          }
          ["_oldValues":protected] => array(0) {
          }
          ["_errorStack":protected] => NULL
          ["_references":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
          }
          ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
          ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
          ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(84)
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_locator":protected] => NULL
          ["_resources":protected] => array(0) {
          }
         }
         ["attributes":protected] => array(0) {
         }
         ["parent":protected] => *RECURSION*
         ["_impl":protected] => array(0) {
         }
         ["_params":protected] => array(0) {
         }
         ["_locator":protected] => NULL
         ["_resources":protected] => array(0) {
         }
        }
        ["ContentRating"] => object(ContentRatingTable)#273 (27) {
         ["_data":protected] => array(0) {
         }
         ["_identifier":protected] => string(2) "id"
         ["_identifierType":protected] => int(1)
         ["_conn":protected] => *RECURSION*
         ["_identityMap":protected] => array(0) {
         }
         ["_repository":protected] => object(Doctrine_Table_Repository)#292 (2) {
          ["table":"Doctrine_Table_Repository":private] => *RECURSION*
          ["registry":"Doctrine_Table_Repository":private] => array(0) {
          }
         }
         ["_columns":protected] => array(8) {
          ["id"] => array(4) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(8)
           ["autoincrement"] => bool(true)
           ["primary"] => bool(true)
          }
          ["content_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["user_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["rating"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(2)
          }
          ["rating_comment"] => array(2) {
           ["type"] => string(4) "text"
           ["length"] => NULL
          }
          ["rating_date"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "bigint"
           ["length"] => int(20)
          }
          ["username"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["approved"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(1)
          }
         }
         ["_uniques":protected] => array(0) {
         }
         ["_fieldNames":protected] => array(8) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["content_id"] => string(10) "content_id"
          ["user_id"] => string(7) "user_id"
          ["rating"] => string(6) "rating"
          ["rating_comment"] => string(14) "rating_comment"
          ["rating_date"] => string(11) "rating_date"
          ["username"] => string(8) "username"
          ["approved"] => string(8) "approved"
         }
         ["_columnNames":protected] => array(8) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["content_id"] => string(10) "content_id"
          ["user_id"] => string(7) "user_id"
          ["rating"] => string(6) "rating"
          ["rating_comment"] => string(14) "rating_comment"
          ["rating_date"] => string(11) "rating_date"
          ["username"] => string(8) "username"
          ["approved"] => string(8) "approved"
         }
         ["columnCount":protected] => int(8)
         ["hasDefaultValues":protected] => NULL
         ["_options":protected] => array(18) {
          ["name"] => string(13) "ContentRating"
          ["tableName"] => string(14) "content_rating"
          ["sequenceName"] => NULL
          ["inheritanceMap"] => array(0) {
          }
          ["enumMap"] => array(0) {
          }
          ["type"] => NULL
          ["charset"] => string(4) "utf8"
          ["collate"] => string(14) "utf8_polish_ci"
          ["treeImpl"] => NULL
          ["treeOptions"] => array(0) {
          }
          ["indexes"] => array(0) {
          }
          ["parents"] => array(1) {
           [0] => string(17) "BaseContentRating"
          }
          ["joinedParents"] => array(0) {
          }
          ["queryParts"] => array(0) {
          }
          ["versioning"] => NULL
          ["subclasses"] => array(0) {
          }
          ["orderBy"] => NULL
          ["declaringClass"] => object(ReflectionClass)#291 (1) {
           ["name"] => string(17) "BaseContentRating"
          }
         }
         ["_tree":protected] => NULL
         ["_parser":protected] => object(Doctrine_Relation_Parser)#288 (3) {
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_relations":protected] => array(0) {
          }
          ["_pending":protected] => array(2) {
           ["Content"] => array(6) {
            ["local"] => string(10) "content_id"
            ["foreign"] => string(2) "id"
            ["onDelete"] => string(7) "CASCADE"
            ["type"] => int(0)
            ["class"] => string(7) "Content"
            ["alias"] => string(7) "Content"
           }
           ["User"] => array(5) {
            ["local"] => string(7) "user_id"
            ["foreign"] => string(2) "id"
            ["type"] => int(0)
            ["class"] => string(4) "User"
            ["alias"] => string(4) "User"
           }
          }
         }
         ["_templates":protected] => array(0) {
         }
         ["_filters":protected] => array(1) {
          [0] => object(Doctrine_Record_Filter_Standard)#290 (1) {
           ["_table":protected] => NULL
          }
         }
         ["_generators":protected] => array(0) {
         }
         ["_generator":protected] => NULL
         ["_invokedMethods":protected] => array(0) {
         }
         ["record":protected] => object(ContentRating)#289 (18) {
          ["_node":protected] => NULL
          ["_id":protected] => array(0) {
          }
          ["_data":protected] => array(0) {
          }
          ["_values":protected] => array(0) {
          }
          ["_state":protected] => int(3)
          ["_lastModified":protected] => array(0) {
          }
          ["_modified":protected] => array(0) {
          }
          ["_oldValues":protected] => array(0) {
          }
          ["_errorStack":protected] => NULL
          ["_references":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
          }
          ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
          ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
          ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(98)
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_locator":protected] => NULL
          ["_resources":protected] => array(0) {
          }
         }
         ["attributes":protected] => array(0) {
         }
         ["parent":protected] => *RECURSION*
         ["_impl":protected] => array(0) {
         }
         ["_params":protected] => array(0) {
         }
         ["_locator":protected] => NULL
         ["_resources":protected] => array(0) {
         }
        }
        ["Content"] => object(ContentTable)#296 (27) {
         ["_data":protected] => array(0) {
         }
         ["_identifier":protected] => string(2) "id"
         ["_identifierType":protected] => int(1)
         ["_conn":protected] => *RECURSION*
         ["_identityMap":protected] => array(1) {
          [15221] => object(Content)#313 (19) {
           ["tableName":protected] => NULL
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(5) "15221"
           }
           ["_data":protected] => array(30) {
            ["id"] => string(5) "15221"
            ["area_id"] => string(1) "1"
            ["lang"] => string(2) "pl"
            ["parent_id"] => string(1) "0"
            ["content_category_id"] => string(1) "9"
            ["type"] => string(1) "2"
            ["title"] => string(59) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 "
            ["title2"] => NULL
            ["beginning"] => NULL
            ["description"] => string(27087) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 <br />
<br />
Terminy szkolenia: 14.10.2017, 15.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 02.12.2017, 03.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.2018<br />
Liczba dni szkolenia: 14<br />
<br />
Celem Studium Terapii Dzieci i Młodzieży jest poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym, eriksonowskim. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii I psychiatrii dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci I młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi I młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychitryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego). Uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym I psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg DSM-V TR I ICD-10. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. <br />
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Absolwenci studium uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.<br />
<br />
Ilość godzin <br />
<br />
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. <br />
<br />
MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium <br />
<br />
Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r. <br />
<br />
<br />
Miejsce odbywania się zajęć <br />
<br />
Zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy Studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń) <br />
<br />
Adresatami Studium Terapii Dzieci i Młodzieży są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie diagnozy I pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.<br />
W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki.<br />
<br />
Program szkolenia:<br />
<br />
Zjazd I <br />
<br />
1. Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. <br />
2. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.<br />
3. Rozwój poznawczy dzieci i młodzieży. <br />
4. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. <br />
5. Rozwój społeczny dzieci i młodzieży. <br />
6. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. <br />
7. Psychologia rodziny. <br />
8. Wpływ system rodzinnego na przebieg rozwoju dziecka. <br />
9. Funkcje rodziny. <br />
10. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych. <br />
11. Psychopatologia rodziny: rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu, przemoc w rodzinie - fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie. <br />
12. Praca terapeutyczna z rodziną. <br />
13. Kształtowanie umiejętności wychowawczych. <br />
14. Terapia pedagogiczna. <br />
15. Terapia indywidualna. <br />
16. Podstawy terapii rodzin. <br />
17. Interwencja kryzysowa wobec dziecka i rodziny. <br />
18. Praca z rodziną w ujęciu interdyscyplinarnych. <br />
<br />
Zjazd II <br />
<br />
1. Psychiatria dzieci i młodzieży. <br />
2. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. <br />
3. Diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży<br />
a) wywiad z rodzicami, <br />
b) wywiad z dzieckiem, <br />
c) ocena, <br />
d) diagnoza. <br />
4. Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży. <br />
5. Charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. <br />
6. Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa. <br />
7. Całościowe zaburzenia rozwojowe <br />
a) autyzm dziecięcy, <br />
b) Zespół Retta, <br />
c) dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, <br />
d) zespół Aspergera. <br />
8. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie <br />
a) lęk przed separacją, <br />
b) zaburzenia lękowe w postaci fobii, <br />
c) lęk społeczny, <br />
d) zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie, <br />
e) uogólnione zaburzenia lękowe. <br />
9. Zaburzenia zachowania i emocji. <br />
10. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - anoreksja, bulimia. <br />
11. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. <br />
12. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży. <br />
13. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji <br />
a) krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne, <br />
b) psychozy czynnościowe, <br />
c) schizofrenia. <br />
14. Uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży <br />
a) uzależnienie od alkoholu, <br />
b) uzależnienia od substancji psychoaktywnych: opiaty, kanabiole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujace, halucynogeny, nikotyna, lotne rozpuszczalniki. <br />
15. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków. <br />
<br />
Zjazd III <br />
<br />
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży. <br />
2. Podstawy terapii systemowej rodzin <br />
a) omówienie podstaw teoretycznych, <br />
b) rozwój terapii rodzin. <br />
3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie. <br />
4. Cykl życia rodziny. <br />
5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe. <br />
6. Wzorce relacji w rodzinie. Komunikacja w rodzinie. <br />
7. Charakterystyka procesu terapeutycznego. <br />
a) zasady prowadzenia wywiadu z rodziną, <br />
b) diagnoza rodziny, <br />
c) kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin, <br />
d) formułowanie celu terapii, <br />
e) zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej, <br />
f) charakterystyka procesu terapii rodzin. <br />
8. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). Poszukiwanie zasobów i rozwiązań. <br />
9. Neutralność, cyrkularność. <br />
10. Koterapia i zespół terapeutyczny. <br />
11. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków. <br />
<br />
Zjazd IV <br />
<br />
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży. <br />
2. Systemowe rozumienie procesów w rodzinie.<br />
3. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe, ustawienia rodziny, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii, metody narracyjne). <br />
4. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń odżywiania. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
5. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
6. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach psychotycznych. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
7. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
<br />
Zjazd V <br />
1. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. <br />
2. Podstawy terapii poznawczo behawioralnej <br />
a) omówienie podstaw teoretycznych <br />
b) model Becka, Padesky. <br />
3. Terapia poznawcza <br />
a) techniki poznawcze w terapii i ich zastosowanie, <br />
b) zastosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego, <br />
c) CBT w pracy z rodzicami i rodzinami. <br />
4. Rodzaje terapii behawioralnej <br />
a) terapia wzajemnego hamowania Wolpego, <br />
b) warunkowanie instrumentalne, <br />
c) eksperyment behawioralny. <br />
5. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem podstawowych technik <br />
a) identyfikacja i dyskusja z MA, <br />
b) "strzałka w dół", <br />
c) problem solving, <br />
d) rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp. <br />
6. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych <br />
a) ADHD,<br />
b) ODD. <br />
7. Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych: <br />
a) techniki specyficzne dopasowane do objawów, <br />
b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), <br />
c) zasady i konsekwencje, <br />
d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej,<br />
e) prowadzenie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych,<br />
f) ćwiczenia praktyczne,<br />
g) praca nad stadium przypadku,<br />
h) superwizja przypadków. <br />
8. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń <br />
a) moczenie nocne, <br />
b) zanieczyszczanie kałem, <br />
c) problemy ze snem. <br />
9. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży <br />
a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, <br />
b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,<br />
c) terapia zaburzeń lękowych <br />
d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów,<br />
e) ćwiczenia praktyczne,<br />
f) praca nad stadium przypadku,<br />
g) superwizja przypadków. <br />
10. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka <br />
a) modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), <br />
b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, <br />
c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,<br />
d) ćwiczenia praktyczne,<br />
e) praca nad stadium przypadku,<br />
f) superwizja przypadków. <br />
Zjazd VI <br />
<br />
1. Definicja kryzysu. Charakterystyka kryzysu.<br />
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.<br />
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.<br />
4. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.<br />
5. Objawy zespołu ASD i PTDS u dzieci i młodzieży.<br />
6. Podstawowe umiejetności prowadzenia interwencji kryzysowej.<br />
7. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.<br />
8. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.<br />
9. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.<br />
10. Arkusz Oceny Selekcyjnej.<br />
11. Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.<br />
12. Prowadenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych- zespół ASD/PTSD, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków<br />
13. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.<br />
14. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w sytuacji straty, żałoby. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.<br />
15. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.<br />
<br />
Zjazd VII <br />
<br />
<br />
1. Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.<br />
2. Budowanie więzi dziecko - rodzic. Znaczenie pierwszych pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka - koncepcja przywiązania.<br />
3. Zaburzone wzorce przywiązania.<br />
4. Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) a diagnoza różnicowa.<br />
5. RAD - charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z RAD. Metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami więzi.<br />
6. FAS - charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z FAS. Metody pracy i terapia dzieci z FAS.<br />
7. Zjawisko wypalenia zawodowego w rodzicielstwie zastępczym.<br />
8. Metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania.<br />
9. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.<br />
10. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruwanej. <br />
<br />
Zajecia w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia. <br />
<br />
Agnieszka Juszczyk - ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie seksuologii kształciła się także w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz podczas licznych międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowo-szkoleniowych (m.in. Seksuologia 2010, Seksuologia 2011 - organizowanych przez Centrum Edukacji Medycznej - CEMED). Odbyła również liczne szkolenia w ramach szkół psychoterapeutycznych (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Warszawa, Polski Instytut Ericksonowski, Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par. Specjalizuje się w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, psychoterapii osób cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, uzależnionych od pornografii, doświadczających kryzysu w układach partnerskich i rodzinnych, przygotowujących się do ujawnienia orientacji psychoseksualnej, potrzebujących pomocy psychologicznej jak i zainteresowanych rozwojem osobistym, definiowaniem własnej tożsamości i rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. Prowadzi także zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia, wykłada psychologię (wykładowca Studium Terapii Rodzin, Studium Psychologii Sądowej). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowym w zakresie seksuologii. Zapraszana jest jako konsultant i ekspert do programów telewizyjnych, radiowych, czy prasy (m.in. TVN, TVP, TV4, Gazeta Wyborcza, Twój Styl itp).<br />
Ewa Filipiak– certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, neuropsycholog, diagnosta, pedagog, terapeuta i specjalista terapii środowiskowej, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, ADHD, ODD. Szczególne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. W swojej pracy korzysta z różnych podejść teoretycznych. Metody i procedury dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji. Ukończyła Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów prowadzony przez Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Obecnie jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach oraz Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Odbyła również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, Otwartego Dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz w poradniach specjalistycznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią. Aktualnie pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, gdzie jest zatrudniona w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Psychologicznej, w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego. <br />
<br />
Rafał Pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w Krakowskim Ośrodku Terapii. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna - Welkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Instytucie Terapii i Ustawień Systemowych, w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja, oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. <br />
<br />
Dominika Gajos Siembida – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz konsultant systemowej terapii rodzin. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Dalszą wiedzę zdobywała w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych uzyskując uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, zakończone otrzymaniem Dyplomu Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu kwalifikacji pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim oraz szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu „Rodzina”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Od 2005 roku pracuje w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, gdzie bierze bezpośredni udział w procesie przygotowywania małżeństw do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych (prowadzi warsztaty dla małżonków, diagnozę, udziela wsparcia rodzinom przyjmującym dziecko, w razie konieczności podejmuje psychoterapię). Pracuje z osobami dorosłymi, proponując różne formy pomocy - od porady psychologicznej, poprzez konsultację, do psychoterapii indywidualnej. Pomaga osobom, których cierpienie może mieć różne źródło, niekiedy trudne dla nich samych do zidentyfikowania. Pracuje z osobami, które doświadczają problemów utrudniających czy wręcz uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, przeżywają utratę bliskiej osoby, własnego zdrowia, doświadczają kryzysu w związku, czy też mają poczucie braku satysfakcji w relacji z najbliższymi, borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi. Towarzyszy tym, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, poznać własne możliwości, chcą bardziej świadomie kierować swoim życiem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji.<br />
<br />
Anna Resler - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracuje z Fundacją Warto Wiedzieć, z Centrum CBT w Warszawie, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. Autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.<br />
<br />
Joanna Piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapetycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.<br />
<br />
Cennik: <br />
Cena zależna jest od wybranej opcji ratalnej.<br />
<br />
Bez rat:	4000 PLN<br />
<br />
2 raty:	<br />
<br />
1. 2200.00 PLN do 2017-09-15<br />
2. 2200.00 PLN do 2017-03-11<br />
<br />
4 raty:	<br />
<br />
1. 1200.00 PLN do 2017-09-15<br />
2. 1200.00 PLN do 2017-11-12<br />
3. 1200.00 PLN do 2018-01-07<br />
4. 1200.00 PLN do 2018-03-11<br />
<br />
<br />
<br />
"
            ["tags"] => NULL
            ["photo"] => NULL
            ["photo3d"] => string(1) "0"
            ["active"] => string(1) "1"
            ["activation_code"] => string(0) ""
            ["url"] => string(26) "advert/index/page/id/15221"
            ["meta_title"] => string(59) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 "
            ["meta_description"] => string(258) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 <br />
<br />
Terminy szkolenia: 14.10.2017, 15.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 02.12.2017, 03.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.20"
            ["date"] => string(10) "1503505651"
            ["created_at"] => string(1) "0"
            ["updated_at"] => string(1) "0"
            ["position"] => string(3) "999"
            ["user_id"] => string(5) "11998"
            ["username"] => string(10) "dcpwroclaw"
            ["user_rating"] => string(4) "0.00"
            ["comment_count"] => string(1) "0"
            ["search_text"] => string(65535) "studium terapii dzieci i młodzieży - edycja jesień 2017 ####studium terapii dzieci i młodzieży - edycja jesień 2017 

terminy szkolenia: 14.10.2017, 15.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 02.12.2017, 03.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.2018
liczba dni szkolenia: 14

celem studium terapii dzieci i młodzieży jest poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym, eriksonowskim. uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii i psychiatrii dzieci i młodzieży. przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci i młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. w trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychitryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego). uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym i psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg dsm-v tr i icd-10. w trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. 
studium terapii dzieci i młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki. absolwenci studium uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

ilość godzin 

studium terapii dzieci i młodzieży obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. 

men-owskie świadectwa ukończenia studium 

uczestnicy studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują świadectwo ukończenia studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dz. u. poz. 186). program studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii ptp a uzyskane w ramach studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychologicznego. wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii polskiego towarzystwa psychologicznego określa uchwała zarządu głównego polskiego towarzystwa psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r. 


miejsce odbywania się zajęć 

zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń) 

adresatami studium terapii dzieci i młodzieży są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
w trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. studium terapii dzieci i młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki.

program szkolenia:

zjazd i 

1. podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. 
2. rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.
3. rozwój poznawczy dzieci i młodzieży. 
4. rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. 
5. rozwój społeczny dzieci i młodzieży. 
6. rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. 
7. psychologia rodziny. 
8. wpływ system rodzinnego na przebieg rozwoju dziecka. 
9. funkcje rodziny. 
10. charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych. 
11. psychopatologia rodziny: rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu, przemoc w rodzinie - fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie. 
12. praca terapeutyczna z rodziną. 
13. kształtowanie umiejętności wychowawczych. 
14. terapia pedagogiczna. 
15. terapia indywidualna. 
16. podstawy terapii rodzin. 
17. interwencja kryzysowa wobec dziecka i rodziny. 
18. praca z rodziną w ujęciu interdyscyplinarnych. 

zjazd ii 

1. psychiatria dzieci i młodzieży. 
2. klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 
3. diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży
a) wywiad z rodzicami, 
b) wywiad z dzieckiem, 
c) ocena, 
d) diagnoza. 
4. diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży. 
5. charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 
6. upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa. 
7. całościowe zaburzenia rozwojowe 
a) autyzm dziecięcy, 
b) zespół retta, 
c) dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, 
d) zespół aspergera. 
8. zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie 
a) lęk przed separacją, 
b) zaburzenia lękowe w postaci fobii, 
c) lęk społeczny, 
d) zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie, 
e) uogólnione zaburzenia lękowe. 
9. zaburzenia zachowania i emocji. 
10. zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - anoreksja, bulimia. 
11. zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. 
12. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży. 
13. zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji 
a) krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne, 
b) psychozy czynnościowe, 
c) schizofrenia. 
14. uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży 
a) uzależnienie od alkoholu, 
b) uzależnienia od substancji psychoaktywnych: opiaty, kanabiole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujace, halucynogeny, nikotyna, lotne rozpuszczalniki. 
15. ćwiczenia praktyczne. praca nad stadium przypadku. superwizja przypadków. 

zjazd iii 

1. terapia systemowa dzieci i młodzieży. 
2. podstawy terapii systemowej rodzin 
a) omówienie podstaw teoretycznych, 
b) rozwój terapii rodzin. 
3. charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie. 
4. cykl życia rodziny. 
5. fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe. 
6. wzorce relacji w rodzinie. komunikacja w rodzinie. 
7. charakterystyka procesu terapeutycznego. 
a) zasady prowadzenia wywiadu z rodziną, 
b) diagnoza rodziny, 
c) kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin, 
d) formułowanie celu terapii, 
e) zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej, 
f) charakterystyka procesu terapii rodzin. 
8. konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). poszukiwanie zasobów i rozwiązań. 
9. neutralność, cyrkularność. 
10. koterapia i zespół terapeutyczny. 
11. ćwiczenia praktyczne. praca nad stadium przypadku. superwizja przypadków. 

zjazd iv 

1. terapia systemowa dzieci i młodzieży. 
2. systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
3. metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe, ustawienia rodziny, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii, metody narracyjne). 
4. zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń odżywiania. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 
5. zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 
6. zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach psychotycznych. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 
7. zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 

zjazd v 
1. terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. 
2. podstawy terapii poznawczo behawioralnej 
a) omówienie podstaw teoretycznych 
b) model becka, padesky. 
3. terapia poznawcza 
a) techniki poznawcze w terapii i ich zastosowanie, 
b) zastosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego, 
c) cbt w pracy z rodzicami i rodzinami. 
4. rodzaje terapii behawioralnej 
a) terapia wzajemnego hamowania wolpego, 
b) warunkowanie instrumentalne, 
c) eksperyment behawioralny. 
5. ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem podstawowych technik 
a) identyfikacja i dyskusja z ma, 
b) "strzałka w dół", 
c) problem solving, 
d) rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp. 
6. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych 
a) adhd,
b) odd. 
7. techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o adhd i odd i modyfikację zachowań agresywnych: 
a) techniki specyficzne dopasowane do objawów, 
b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), 
c) zasady i konsekwencje, 
d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej,
e) prowadzenie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych,
f) ćwiczenia praktyczne,
g) praca nad stadium przypadku,
h) superwizja przypadków. 
8. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń 
a) moczenie nocne, 
b) zanieczyszczanie kałem, 
c) problemy ze snem. 
9. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży 
a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, 
b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
c) terapia zaburzeń lękowych 
d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów,
e) ćwiczenia praktyczne,
f) praca nad stadium przypadku,
g) superwizja przypadków. 
10. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka 
a) modele teoretyczne leżące u podstaw cbt depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), 
b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, 
c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,
d) ćwiczenia praktyczne,
e) praca nad stadium przypadku,
f) superwizja przypadków. 
zjazd vi 

1. definicja kryzysu. charakterystyka kryzysu.
2. interwencja kryzysowa i jej modele.
3. cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.
5. objawy zespołu asd i ptds u dzieci i młodzieży.
6. podstawowe umiejetności prowadzenia interwencji kryzysowej.
7. sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
8. ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
9. ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
10. arkusz oceny selekcyjnej.
11. budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.
12. prowadenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych- zespół asd/ptsd, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. ćwiczenia praktyczne. praca nad studium przypadku. superwizja przypadków
13. prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym. ćwiczenia praktyczne. praca nad studium przypadku. superwizja przypadków.
14. prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w sytuacji straty, żałoby. ćwiczenia praktyczne. praca nad studium przypadku. superwizja przypadków.
15. strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.

zjazd vii 


1. praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.
2. budowanie więzi dziecko - rodzic. znaczenie pierwszych pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka - koncepcja przywiązania.
3. zaburzone wzorce przywiązania.
4. reaktywne zaburzenia przywiązania (rad) a diagnoza różnicowa.
5. rad - charakterystyka. funkcjonowanie dzieci z rad. metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami więzi.
6. fas - charakterystyka. funkcjonowanie dzieci z fas. metody pracy i terapia dzieci z fas.
7. zjawisko wypalenia zawodowego w rodzicielstwie zastępczym.
8. metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania.
9. podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.
10. metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruwanej. 

zajecia w studium terapii dzieci i młodzieży prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i szkoleń w dcp, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. nasi wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy uczelnii wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia. 

agnieszka juszczyk - ukończyła psychologię kliniczną na uniwersytecie wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie seksuologii na uniwersytecie im. adama mickiewicza w poznaniu. w zakresie seksuologii kształciła się także w centrum medycznym kształcenia podyplomowego w warszawie oraz podczas licznych międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowo-szkoleniowych (m.in. seksuologia 2010, seksuologia 2011 - organizowanych przez centrum edukacji medycznej - cemed). odbyła również liczne szkolenia w ramach szkół psychoterapeutycznych (centrum terapii poznawczo-behawioralnej warszawa, polski instytut ericksonowski, psychoterapia systemowa indywidualna i rodzinna wtts). prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par. specjalizuje się w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, psychoterapii osób cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, uzależnionych od pornografii, doświadczających kryzysu w układach partnerskich i rodzinnych, przygotowujących się do ujawnienia orientacji psychoseksualnej, potrzebujących pomocy psychologicznej jak i zainteresowanych rozwojem osobistym, definiowaniem własnej tożsamości i rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. prowadzi także zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia, wykłada psychologię (wykładowca studium terapii rodzin, studium psychologii sądowej). pracuje w kilku poradniach zdrowia psychicznego. jest biegłym sądowym w zakresie seksuologii. zapraszana jest jako konsultant i ekspert do programów telewizyjnych, radiowych, czy prasy (m.in. tvn, tvp, tv4, gazeta wyborcza, twój styl itp).
ewa filipiak– certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, neuropsycholog, diagnosta, pedagog, terapeuta i specjalista terapii środowiskowej, członek polskiego towarzystwa psychiatrycznego oraz polskiego stowarzyszenia psychoterapii integracyjnej. specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. w pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, adhd, odd. szczególne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy dorosłych dzieci alkoholików oraz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. w swojej pracy korzysta z różnych podejść teoretycznych. metody i procedury dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji. ukończyła psychologię kliniczną w szkole wyższej psychologii społecznej, pedagogikę resocjalizacyjną na uniwersytecie jagiellońskim, integracyjny program szkolenia psychoterapeutów prowadzony przez profesjonalną szkołę psychoterapii swps i instytut psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego w warszawie oraz studia podyplomowe: diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na uniwersytecie humanistycznospołecznym swps w warszawie, neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na uniwersytecie humanistycznospołecznym swps w wydziale zamiejscowym w katowicach. obecnie jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych stosowana analiza zachowania na uniwersytecie humanistycznospołecznym swps w wydziale zamiejscowym w katowicach oraz studium psychoterapii grupowej i treningu psychologicznego w instytucie psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego w warszawie. odbyła również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii gestalt, analizy transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości analizy transakcyjnej (european association for transactional analysis, international transactional analysis association, poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, otwartego dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodku psychoterapii i promocji zdrowia nzoz instytutu psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego w warszawie oraz w poradniach specjalistycznych. posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią. aktualnie pracuje w dziennym ośrodku psychiatrii i zaburzeń mowy dla dzieci i młodzieży we wrocławiu, gdzie jest zatrudniona w oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w poradni psychologicznej, w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym oraz w zespole leczenia środowiskowego. 

rafał pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener treningu zastępowania agresji (art), absolwent szkoły trenerów treningu psychologicznego w krakowskim ośrodku terapii. specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w szkole terapeutycznej psychoterapia systemowa indywidualna i rodzinna - welkopolskie towarzystwo terapii systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w polskim instytucie ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii adhd prowadzone przez centrum terapii poznawczo-behawioralnej cbt w warszawie. doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w instytucie terapii i ustawień systemowych, w centrum rehabilitacyjno-readaptacyjnym nadzieja, oraz w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

dominika gajos siembida – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz konsultant systemowej terapii rodzin. ukończyła psychologię na uniwersytecie wrocławskim. dalszą wiedzę zdobywała w krakowskim ośrodku szkoleń systemowych uzyskując uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin. ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, zakończone otrzymaniem dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego. ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu kwalifikacji pedagogicznych na uniwersytecie śląskim oraz szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu „rodzina”. doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dolnośląskim centrum pediatrycznym na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży przy ul. kasprowicza we wrocławiu, w specjalistycznej poradni rodzinnej w katowicach oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. od 2005 roku pracuje w archidiecezjalnym ośrodku adopcyjnym we wrocławiu, gdzie bierze bezpośredni udział w procesie przygotowywania małżeństw do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych (prowadzi warsztaty dla małżonków, diagnozę, udziela wsparcia rodzinom przyjmującym dziecko, w razie konieczności podejmuje psychoterapię). pracuje z osobami dorosłymi, proponując różne formy pomocy - od porady psychologicznej, poprzez konsultację, do psychoterapii indywidualnej. pomaga osobom, których cierpienie może mieć różne źródło, niekiedy trudne dla nich samych do zidentyfikowania. pracuje z osobami, które doświadczają problemów utrudniających czy wręcz uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, przeżywają utratę bliskiej osoby, własnego zdrowia, doświadczają kryzysu w związku, czy też mają poczucie braku satysfakcji w relacji z najbliższymi, borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi. towarzyszy tym, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, poznać własne możliwości, chcą bardziej świadomie kierować swoim życiem. jest członkiem polskiego towarzystwa psychoterapii psychodynamicznej. regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

anna resler - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek polskiego towarzystwa terapii poznawczej i behawioralnej. pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w oddziale dziennym przy samodzielnym publicznym dziecięcym szpitalu klinicznym w warszawie, poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z fundacją warto wiedzieć, z centrum cbt w warszawie, dolnośląskim centrum psychoterapii we wrocławiu. umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: szkole wyższej psychologii społecznej swps w warszawie, szkole psychoterapeutycznej poznawczo-behawioralnej cbt w warszawie, szkole psychoterapeutycznej psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej wielkopolskiego towarzystwa terapii systemowej w poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.

joanna piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. członek polskiego towarzystwa psychologicznego. umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w ośrodku psychoterapii systemowej w krakowie rekomendowanym przez polskie towarzystwo psychologiczne. w dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w szkole trenerów ,,sieć" rekomendowanej również przez polskie towarzystwo psychologiczne. od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapetycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. jej praca podlega superwizji. w pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. w podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.

cennik: 
cena zależna jest od wybranej opcji ratalnej.

bez rat:	4000 pln

2 raty:	

1. 2200.00 pln do 2017-09-15
2. 2200.00 pln do 2017-03-11

4 raty:	

1. 1200.00 pln do 2017-09-15
2. 1200.00 pln do 2017-11-12
3. 1200.00 pln do 2018-01-07
4. 1200.00 pln do 2018-03-11##oferuję##wrocław, województwo dolnośląskie##szkolenia@dcp.wroclaw.pl##dolnośląskie||studiumterapiidzieciimlodziezyedycjajesien2017####studiumterapiidzieciimlodziezyedycjajesien2017terminyszkolenia1410201715102017041120170511201702122017031220171301201814012018100220181102201810032018110320180704201808042018liczbadniszkolenia14celemstudiumterapiidzieciimlodziezyjestposzerzeniewiedzywzakresiemetoddiagnozyzaburzenpsychicznychdzieciimlodziezyoraznabycieumiejetnosciprowadzeniainterwencjikryzysowejiterapiidzieciimlodziezywroznychpodejsciachterapeutycznychpoznawczobehawioralnymsystemowympsychodynamicznymeriksonowskimuczestnicybedamieliokazjezapoznacsiezpodstawamipsychologiirozwojowejpsychopatologiiipsychiatriidzieciimlodziezyprzedstawionezostanapodstawowemetodydiagnozydzieciimlodziezyzasadypracyzdziecmiimlodziezapodstawymetodologiczneimetodypracyglownychnurtowterapeutycznychmajacychzastosowaniewpracyzdziecmiimlodziezawtrakcieszkoleniauczestnicyrozwinaumiejetnoscipsychoterapeutycznewpracyzdziecmiimlodziezarodzinadiagnozapsychologicznaipsychitrycznabudowaniekontaktuterapeutycznegoprowadzenieprocesuterapeutycznegouczestnicyzapoznajasieztechnikamiimetodamistosowanymiwterapiidzieciimlodziezyomowionezostanapodstawowezagadnieniazzakresupsychologiirozwojowejipsychologiiwychowawczejpsychopatologiipsychiatriiipsychoterapiidzieciimlodziezyzagadnieniateoretycznezzakresuproblematykinormyipatologiiwujeciupsychobiologicznympsychospolecznymipsychologicznorozwojowymklasyfikacjaidiagnozazaburzenwgdsmvtriicd10wtrakcieszkoleniauczestnicypracowacbedametodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajeciasuperwizyjneumozliwiapraktyczneprzyswojenienabytychwiadomoscistudiumterapiidzieciimlodziezyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziecmiimlodziezawspolpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiabsolwencistudiumuzyskujakwalifikacjeniezbednedopracyterapeutycznejzdziecmiimlodziezailoscgodzinstudiumterapiidzieciimlodziezyobejmuje140godzindydaktycznychrealizowanychwtrakcie7zjazdowweekendowychsobotaniedzielaodbywajacychsieprzewaznierazwmiesiacumenowskieswiadectwaukonczeniastudiumuczestnicystudiumpoukonczeniucalegocykluszkoleniowegoizdaniuegzaminuotrzymujaswiadectwoukonczeniastudiumwydawanenapodstawie2rozporzadzeniaministraedukacjinarodowejzdnia11stycznia20012rwsprawieksztalceniaustawicznegowformachpozaszkolnychdzupoz186programstudiumjestzgodnyzestandardamisekcjipsychoterapiiptpauzyskanewramachstudiumswiadectwomozebycwlaczonewpoczetinnychszkolenzzakresupsychoterapiirealizowanychprzezkandydatownadrodzeuzyskaniacertyfikatupsychoterapeutypolskiegotowarzystwapsychologicznegowymogiformalneprzystapieniadoproceduryuzyskiwaniaorazodnawianiawaznoscicertyfikatowpsychoterapeutyisuperwizorapsychoterapiipolskiegotowarzystwapsychologicznegookreslauchwalazarzaduglownegopolskiegotowarzystwapsychologicznegozdnia18listopada2009rmiejsceodbywaniasiezajeczajeciaodbywajasiewnowoczesnychkomfortowychiklimatyzowanychsalachdydaktycznychauczestnicystudiummajazapewnioneprzerwykawowekawaherbatasokiciastkabezograniczenadresatamistudiumterapiidzieciimlodziezysapsycholodzypedagodzypracownicysocjalnilekarzeterapeucinauczycieleorazstudenciostatnichlatstudiowpsychologiapedagogikaresocjalizacjapragnacyrozwijacswojeumiejetnosciwzakresiediagnozyipracyterapeutycznejzdziecmiimlodziezawtrakcieszkoleniauczestnicypracowacbedametodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajeciasuperwizyjneumozliwiapraktyczneprzyswojenienabytychwiadomoscistudiumterapiidzieciimlodziezyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziecmiimlodziezawspolpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiprogramszkoleniazjazdi1podstawypsychologiirozwojowejdzieciimlodziezy2rozwojemocjonalnydzieciimlodziezy3rozwojpoznawczydzieciimlodziezy4rozwojfizycznydzieciimlodziezy5rozwojspolecznydzieciimlodziezy6rozwojpsychoseksualnydzieciimlodziezy7psychologiarodziny8wplywsystemrodzinnegonaprzebiegrozwojudziecka9funkcjerodziny10charakterystykarodzindysfunkcyjnych11psychopatologiarodzinyrodzinazproblememuzaleznieniaodalkoholuprzemocwrodziniefizycznaemocjonalnaseksualnazaniedbanie12pracaterapeutycznazrodzina13ksztaltowanieumiejetnosciwychowawczych14terapiapedagogiczna15terapiaindywidualna16podstawyterapiirodzin17interwencjakryzysowawobecdzieckairodziny18pracazrodzinawujeciuinterdyscyplinarnychzjazdii1psychiatriadzieciimlodziezy2klasyfikacjezaburzenpsychicznychudzieciimlodziezy3diagnozawpsychiatriidzieciimlodziezyawywiadzrodzicamibwywiadzdzieckiemcocenaddiagnoza4diagnozapsychologicznawpsychiatriidzieciimlodziezy5charakterystykazaburzenpsychicznychudzieciimlodziezy6uposledzenieumysloweniepelnosprawnoscumyslowa7calosciowezaburzeniarozwojoweaautyzmdzieciecybzespolrettacdzieciecezaburzeniadezintegracyjnedzespolaspergera8zaburzeniaemocjonalnerozpoczynajacesiewdziecinstwiealekprzedseparacjabzaburzenialekowewpostacifobiiclekspolecznydzaburzeniazwiazanezrywalizacjawrodzenstwieeuogolnionezaburzenialekowe9zaburzeniazachowaniaiemocji10zaburzeniaodzywianiaudzieciimlodziezyanoreksjabulimia11zaburzeniadepresyjneudzieciimlodziezy12zaburzeniaobsesyjnokompulsyjneudzieciimlodziezy13zaburzeniapsychotycznewokresieadolescencjiakrotkotrwaledekompensacjepsychotycznebpsychozyczynnosciowecschizofrenia14uzaleznieniaodalkoholuisubstancjipsychoaktywnychudzieciimlodziezyauzaleznienieodalkoholubuzaleznieniaodsubstancjipsychoaktywnychopiatykanabiolelekinasenneiuspokajajacekokainasubstancjestymulujacehalucynogenynikotynalotnerozpuszczalniki15cwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkowzjazdiii1terapiasystemowadzieciimlodziezy2podstawyterapiisystemowejrodzinaomowieniepodstawteoretycznychbrozwojterapiirodzin3charakterystykasystemurodzinnegosystemowerozumienieprocesowwrodzinie4cyklzyciarodziny5fazyrozwojurodzinyizadaniarozwojowe6wzorcerelacjiwrodziniekomunikacjawrodzinie7charakterystykaprocesuterapeutycznegoazasadyprowadzeniawywiaduzrodzinabdiagnozarodzinyckontraktterapeutycznywterapiirodzindformulowanieceluterapiiezasadyprowadzeniapierwszejsesjirodzinnejfcharakterystykaprocesuterapiirodzin8konstruowaniehipotezgenezaifunkcjaproblemurozwiazanieproblemuposzukiwaniezasobowirozwiazan9neutralnosccyrkularnosc10koterapiaizespolterapeutyczny11cwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkowzjazdiv1terapiasystemowadzieciimlodziezy2systemowerozumienieprocesowwrodzinie3metodydiagnozyrodzinyoraztechnikipracyzrodzinamapaprzestrzenizyciowejrodzinypracazrodzinaprzyuzyciugenogramurzezbarodzinnapytaniacyrkularnepytaniaowyjatkipytaniaozasobypytaniarefleksyjnereframingpersonalizacjaieksternalizacjabudowaniemetaforterapeutycznychsymboleirytualytechnikiparadoksalneinterwencjesystemoweustawieniarodzinyprzerwaniewzorcaprzepisaniewzorcazachowanizamianarolreframingzadaniadomowezaleceniasymptomuinterwencjewprostzleceniaparadoksalneparadoksalnewyhamowaniepsychodramarzezbarodzinnakolazrodzinyrysunekizabawawterapiimetodynarracyjne4zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzenodzywianiaacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkow5zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzenlekowychudzieciimlodziezyacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkow6zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachpsychotycznychacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkow7zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachzachowaniadzieciimlodziezyacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkowzjazdv1terapiapoznawczobehawioralnadzieciimlodziezy2podstawyterapiipoznawczobehawioralnejaomowieniepodstawteoretycznychbmodelbeckapadesky3terapiapoznawczaatechnikipoznawczewterapiiiichzastosowaniebzastosowaniatechnikpoznawczychwzaleznosciodokresurozwojowegoccbtwpracyzrodzicamiirodzinami4rodzajeterapiibehawioralnejaterapiawzajemnegohamowaniawolpegobwarunkowanieinstrumentalneceksperymentbehawioralny5cwiczeniapraktycznezzastosowaniempodstawowychtechnikaidentyfikacjaidyskusjazmabstrzalkawdolcproblemsolvingdrozpoznawanieidyskusjazeznieksztalceniamipoznawczymiitp6zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeneksternalizacyjnychaadhdbodd7technikibehawioralnewpracyzdziecmiopartenabehawioralnejmodyfikacjizachowanwoparciuoadhdioddimodyfikacjezachowanagresywnychatechnikispecyficznedopasowanedoobjawowbpracanapozytywnychwzmocnieniachdostrzeganiepozytywowpochwalynagrodysystemyzetonoweczasadyikonsekwencjedelementytreninguzastepowaniaagresjiwprzypadkuagresjiniepowiklanejipowiklanejeprowadzeniewarsztatowdlarodzicowiwarsztatowdlarodzicowidzieciwzaburzeniacheksternalizacyjnychfcwiczeniapraktycznegpracanadstadiumprzypadkuhsuperwizjaprzypadkow8zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzenamoczenienocnebzanieczyszczaniekalemcproblemyzesnem9zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzenlekowychudzieciimlodziezyaetiologicznemodelelekuwdziecinstwiebocenazaburzenlekowychudzieciimlodziezycterapiazaburzenlekowychdprogramyukierunkowanenadzieckonadzieckoijegoopiekunowecwiczeniapraktycznefpracanadstadiumprzypadkugsuperwizjaprzypadkow10zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzendepresyjnychudzieciimlodziezypracanadsamoocenanastolatkaamodeleteoretycznelezaceupodstawcbtdepresjiudzieciimlodziezypoznawczymodelpodatnoscinazranienieczynnikiinterpersonalneisrodowiskowebocenaobjawowdepresjiudzieciinastolatkowzuwzglednieniemryzykasamobojstwaccharakterystykaprogramowterapeutycznychindywidualnychigrupowychdcwiczeniapraktyczneepracanadstadiumprzypadkufsuperwizjaprzypadkowzjazdvi1definicjakryzysucharakterystykakryzysu2interwencjakryzysowaijejmodele3cechyosobprowadzacychinterwencjekryzysowa4charakterystykafunkcjonowaniadzieciimlodziezywsytuacjikryzysu5objawyzespoluasdiptdsudzieciimlodziezy6podstawoweumiejetnosciprowadzeniainterwencjikryzysowej7szescioetapowymodelinterwencjikryzysowej8ocenanatezeniakryzysuwinterwencjikryzysowej9ocenasposobufunkcjonowaniaklientawinterwencjikryzysowej10arkuszocenyselekcyjnej11budowaniekontaktuzdziecmiimlodziezawinterwencjikryzysowej12prowadenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimlodziezypowydarzeniachtraumatycznychzespolasdptsdinterwencjakryzysowawsytuacjiprzemocyemocjonalnejfizycznejseksualnejcwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadkow13prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimlodziezywkryzysiesuicydalnymcwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadkow14prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimlodziezywsytuacjistratyzalobycwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadkow15strategieprowadzeniainterwencjikryzysowejprzeztelefonzjazdvii1pracaterapeutycznazdziecmizzaburzeniamiprzywiazania2budowaniewiezidzieckorodzicznaczeniepierwszychpierwszychlatzyciadlarozwojuczlowiekakoncepcjaprzywiazania3zaburzonewzorceprzywiazania4reaktywnezaburzeniaprzywiazaniaradadiagnozaroznicowa5radcharakterystykafunkcjonowaniedziecizradmetodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiwiezi6fascharakterystykafunkcjonowaniedziecizfasmetodypracyiterapiadziecizfas7zjawiskowypaleniazawodowegowrodzicielstwiezastepczym8metodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiprzywiazania9podstawowezasadyizalozeniapracyzrodzinawsytuacjirozwoduadopcjirodzinyzrekonstruowanej10metodyitechnikipracywterapiirodzinnejzproblememrozwoduadopcjirodzinyzrekonstruwanejzajeciawstudiumterapiidzieciimlodziezyprowadzonesaprzezdoswiadczonychtrenerowmajacychwswoimdorobkuprowadzeniedzisiatekwarsztatowiszkolenwdcpjakiszkolennazamowienieinstytucjiifirmnasiwykladowcytocertyfikowanipsycholodzyipsychiatrzywieloletnipraktycyterapiiindywidualnejiterapiigrupowejpracownicyuczelniiwyzszychpracownicyszpitaliiprzychodnizdrowiaagnieszkajuszczykukonczylapsychologieklinicznanauniwersyteciewroclawskimorazstudiapodyplomowewzakresieseksuologiinauniwersytecieimadamamickiewiczawpoznaniuwzakresieseksuologiiksztalcilasietakzewcentrummedycznymksztalceniapodyplomowegowwarszawieorazpodczaslicznychmiedzynarodowychkonferencjiisympozjownaukowoszkoleniowychminseksuologia2010seksuologia2011organizowanychprzezcentrumedukacjimedycznejcemedodbylarowniezliczneszkoleniawramachszkolpsychoterapeutycznychcentrumterapiipoznawczobehawioralnejwarszawapolskiinstytutericksonowskipsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawttsprowadzipsychoterapieindywidualnaigrupowaterapierodziniparspecjalizujesiewterapiizaburzendepresyjnychlekowychpsychotycznychpsychoterapiiosobcierpiacychzpowodudysfunkcjiseksualnychuzaleznionychodpornografiidoswiadczajacychkryzysuwukladachpartnerskichirodzinnychprzygotowujacychsiedoujawnieniaorientacjipsychoseksualnejpotrzebujacychpomocypsychologicznejjakizainteresowanychrozwojemosobistymdefiniowaniemwlasnejtozsamosciirozwijaniemkompetencjiinterpersonalnychprowadzitakzezajeciapsychoedukacyjneiszkoleniawykladapsychologiewykladowcastudiumterapiirodzinstudiumpsychologiisadowejpracujewkilkuporadniachzdrowiapsychicznegojestbieglymsadowymwzakresieseksuologiizapraszanajestjakokonsultantiekspertdoprogramowtelewizyjnychradiowychczyprasymintvntvptv4gazetawyborczatwojstylitpewafilipiakcertyfikowanydyplomowanypsychoterapeutapsychologdzieciecyneuropsychologdiagnostapedagogterapeutaispecjalistaterapiisrodowiskowejczlonekpolskiegotowarzystwapsychiatrycznegoorazpolskiegostowarzyszeniapsychoterapiiintegracyjnejspecjalizujesiewdiagnoziepsychologicznejwdiagnozieirehabilitacjineuropsychologicznejorazwpsychoterapiiindywidualnejigrupowejdziecimlodziezyorazosobdoroslychprowadzipsychoterapiezaburzendepresyjnychlekowychadaptacyjnychpsychosomatycznychzaburzenodzywianiazaburzenosobowosciwpracyzdziecmiimlodziezazajmujesierowniezdiagnozapsychologicznaiterapiazaburzenzespektrumautyzmuzaburzenemocjonalnychadhdoddszczegolnemiejscewpracyzawodowejstanowipracazosobamizgrupydoroslychdziecialkoholikoworazdoroslychdziecizrodzindysfunkcyjnychwswojejpracykorzystazroznychpodejscteoretycznychmetodyiprocedurydostosowanesadoindywidualnychpotrzebklientowzgodniezprzyjetakonwencjaswojapracepoddajestalejsuperwizjiukonczylapsychologieklinicznawszkolewyzszejpsychologiispolecznejpedagogikeresocjalizacyjnanauniwersyteciejagiellonskimintegracyjnyprogramszkoleniapsychoterapeutowprowadzonyprzezprofesjonalnaszkolepsychoterapiiswpsiinstytutpsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazstudiapodyplomowediagnozapsychologicznawpraktyceklinicznejnauniwersyteciehumanistycznospolecznymswpswwarszawieneuropsychologiaklinicznaidiagnozaneuropsychologicznawujeciupraktycznymnauniwersyteciehumanistycznospolecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachobecniejestwtrakcierealizacjistudiowpodyplomowychstosowanaanalizazachowanianauniwersyteciehumanistycznospolecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachorazstudiumpsychoterapiigrupowejitreningupsychologicznegowinstytuciepsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieodbylarowniezlicznekursyiszkoleniaminzzakresuterapiipoznawczobehawioralnejterapiigestaltanalizytransakcyjnejzakonczonyzdaniempisemnegotestu101zeznajomoscianalizytransakcyjnejeuropeanassociationfortransactionalanalysisinternationaltransactionalanalysisassociationpoznanterapiibehawioralnejterapiiidiagnozydzieciimlodziezyterapiisrodowiskowejotwartegodialoguleczeniadostosowanegodopotrzebpacjentawoparciuozasobyrodzinneisiecispolecznedoswiadczeniezawodowezdobywalawosrodkupsychoterapiiipromocjizdrowianzozinstytutupsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazwporadniachspecjalistycznychposiadadoswiadczeniewprowadzeniuszkolendlaspecjalistowzajmujacychsieterapiaaktualniepracujewdziennymosrodkupsychiatriiizaburzenmowydladzieciimlodziezywewroclawiugdziejestzatrudnionawoddzialedziennympsychiatrycznymdladzieciimlodziezywporadnizdrowiapsychicznegodladoroslychwporadnizdrowiapsychicznegodladzieciimlodziezywporadnipsychologicznejwporadnidlaosobzautyzmemdzieciecymorazwzespoleleczeniasrodowiskowegorafalpietrzykpsychologpsychoterapeutasystemowytrenertreninguzastepowaniaagresjiartabsolwentszkolytrenerowtreningupsychologicznegowkrakowskimosrodkuterapiispecjalizujesiewterapiiindywidualnejrodzindzieciimlodziezywujeciusystemowymzproblememzaburzenzachowaniazaburzenwiekurozwojowegozaburzenodzywianiazaburzenlekowychstratyizalobyumiejetnoscipsychoterapeutyczneksztalcilminwszkoleterapeutycznejpsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawelkopolskietowarzystwoterapiisystemowejukonczonykurspodstawowyikurszaawansowanyukonczylliczneszkoleniaterapeutycznewpolskiminstytucieericksonowskiorazszkoleniawzakresiediagnozyiterapiiadhdprowadzoneprzezcentrumterapiipoznawczobehawioralnejcbtwwarszawiedoswiadczeniezawodowewpracyzmlodziezaidziecmizdobywapracujacjakopsychoterapeutawinstytucieterapiiiustawiensystemowychwcentrumrehabilitacyjnoreadaptacyjnymnadziejaorazwpowiatowejporadnipsychologicznopedagogicznejdominikagajossiembidapsychologpsychoterapeutapsychodynamicznyorazkonsultantsystemowejterapiirodzinukonczylapsychologienauniwersyteciewroclawskimdalszawiedzezdobywalawkrakowskimosrodkuszkolensystemowychuzyskujacuprawnieniadoprowadzeniasystemowejterapiirodzinukonczylaczteroletnieszkoleniepsychoterapeutycznewnurciepsychodynamicznymzakonczoneotrzymaniemdyplomupsychoterapeutypsychodynamicznegoponadtoukonczylastudiapodyplomowezzakresukwalifikacjipedagogicznychnauniwersytecieslaskimorazszkoleniedlaorganizatorowrodzinnejopiekizastepczejwedlugprogramurodzinadoswiadczeniezawodowezdobywalapracujacwdolnoslaskimcentrumpediatrycznymnaoddzialepsychiatriidzieciimlodziezyprzyulkasprowiczawewroclawiuwspecjalistycznejporadnirodzinnejwkatowicachorazprowadzacprywatnapraktykepsychoterapeutycznaod2005rokupracujewarchidiecezjalnymosrodkuadopcyjnymwewroclawiugdziebierzebezposredniudzialwprocesieprzygotowywaniamalzenstwdopelnieniafunkcjirodzinadopcyjnychprowadziwarsztatydlamalzonkowdiagnozeudzielawsparciarodzinomprzyjmujacymdzieckowraziekoniecznoscipodejmujepsychoterapiepracujezosobamidoroslymiproponujacrozneformypomocyodporadypsychologicznejpoprzezkonsultacjedopsychoterapiiindywidualnejpomagaosobomktorychcierpieniemozemiecroznezrodloniekiedytrudnedlanichsamychdozidentyfikowaniapracujezosobamiktoredoswiadczajaproblemowutrudniajacychczywreczuniemozliwiajacychcodziennefunkcjonowanieprzezywajautratebliskiejosobywlasnegozdrowiadoswiadczajakryzysuwzwiazkuczytezmajapoczuciebrakusatysfakcjiwrelacjiznajblizszymiborykajasieztrudnosciamirodzinnymilubwychowawczymitowarzyszytymktorzypragnapoprawicjakoscswojegozyciapoznacwlasnemozliwoscichcabardziejswiadomiekierowacswoimzyciemjestczlonkiempolskiegotowarzystwapsychoterapiipsychodynamicznejregularniepoddajeswojapracesuperwizjiannareslerpsychologpsychoterapeutkacertyfikowanyterapeutapoznawczobehawioralnyterapeutasystemowyczlonekpolskiegotowarzystwaterapiipoznawczejibehawioralnejpracujezdziecmimlodziezairodzinamiwoddzialedziennymprzysamodzielnympublicznymdzieciecymszpitaluklinicznymwwarszawieporadnipsychologicznopedagogicznejwspolpracujezfundacjawartowiedzieczcentrumcbtwwarszawiedolnoslaskimcentrumpsychoterapiiwewroclawiuumiejetnoscipsychoterapeutyczneksztalcilaminwszkolewyzszejpsychologiispolecznejswpswwarszawieszkolepsychoterapeutycznejpoznawczobehawioralnejcbtwwarszawieszkolepsychoterapeutycznejpsychoterapiisystemowejindywidualnejirodzinnejwielkopolskiegotowarzystwaterapiisystemowejwpoznaniukurspodstawowyikurszaawansowanyorazwtrakcieinnychszkolenspecjalistycznychzzakresudiagnozyipsychoterapiiodkilkulatprowadzitreningiiwarsztatyminzzakresukomunikacjiasertywnosciumiejetnoscispolecznychorazsztukiprezentacjidlawychowawcownauczycieliifirmautorkaksiazekiartykulowwliteraturzenaukowejipopularnonaukowejjoannapiechowiczpsychoterapeutasystemowysocjoterapeutapedagogitrenerczlonekpolskiegotowarzystwapsychologicznegoumiejetnoscipsychoterapeutyczneksztalcilawosrodkupsychoterapiisystemowejwkrakowierekomendowanymprzezpolskietowarzystwopsychologicznewdalszymciagurozwijaswojeumiejetnosciterapeutycznerowniezwnurciehumanistycznymczyliwpsychoterapiizorientowanejnaklientaswojeprzygotowanietrenerskiezdobylawszkoletrenerowsiecrekomendowanejrowniezprzezpolskietowarzystwopsychologiczneodwielulatpracujezrodzinamiprowadziterapieindywidualnairodzinnaposiadarowniezkilkunastoletniedoswiadczeniewpracyzdziecmiszczegolniedoswiadczonymitraumaiborykajacymisiezaburzeniamirelacjiprzywiazaniaposiadadoswiadczenietrenerskiemiedzyinnymizobszaruprzygotowaniakandydatowdopelnieniazadanrodzinzastepczychradzeniasobiezsytuacjamiwychowawczotrudnymidzialaniamiwzakresieinterwencjikryzysowejczypracyzgrupamiterapeutycznymiitpprowadzilaszeregszkolenadresowanychdokadrynauczycielskiejzzakresupracyzdziecmiimlodziezaczybudowaniaefektywnejwspolpracywzespolachpedagogicznychzpasjiizamilowaniaprowadziwarsztatypracyzcialemwtymwarsztatyrelaksacyjneposiadarowniezdoswiadczeniewprowadzeniuzajecsocjoterapetycznychzmlodziezazagrozonademoralizacjaiwykluczeniemspolecznymjejpracapodlegasuperwizjiwpracypracujecalasobaswojawiedzaumiejetnosciamizdobytymdoswiadczeniemiwrazliwosciawpodejmowanychdzialaniachtowarzyszyjejzapaliradosccennikcenazaleznajestodwybranejopcjiratalnejbezrat4000pln2raty1220000plndo201709152220000plndo201703114raty1120000plndo201709152120000plndo201711123120000plndo201801074120000plndo20180311##oferuje##wroclawwojewodztwodolnoslaskie##szkoleniadcpwroclawpl##dolnoslaskie||studiumterapiidzieciimłodzieżyedycjajesień2017####studiumterapiidzieciimłodzieżyedycjajesień2017terminyszkolenia1410201715102017041120170511201702122017031220171301201814012018100220181102201810032018110320180704201808042018liczbadniszkolenia14celemstudiumterapiidzieciimłodzieżyjestposzerzeniewiedzywzakresiemetoddiagnozyzaburzeńpsychicznychdzieciimłodzieżyoraznabycieumiejętnościprowadzeniainterwencjikryzysowejiterapiidzieciimłodzieżywróżnychpodejściachterapeutycznychpoznawczobehawioralnymsystemowympsychodynamicznymeriksonowskimuczestnicybędąmieliokazjęzapoznaćsięzpodstawamipsychologiirozwojowejpsychopatologiiipsychiatriidzieciimłodzieżyprzedstawionezostanąpodstawowemetodydiagnozydzieciimłodzieżyzasadypracyzdziećmiimłodzieżąpodstawymetodologiczneimetodypracygłównychnurtówterapeutycznychmającychzastosowaniewpracyzdziećmiimłodzieżąwtrakcieszkoleniauczestnicyrozwinąumiejętnościpsychoterapeutycznewpracyzdziećmiimłodzieżąrodzinądiagnozapsychologicznaipsychitrycznabudowaniekontaktuterapeutycznegoprowadzenieprocesuterapeutycznegouczestnicyzapoznająsięztechnikamiimetodamistosowanymiwterapiidzieciimłodzieżyomówionezostanąpodstawowezagadnieniazzakresupsychologiirozwojowejipsychologiiwychowawczejpsychopatologiipsychiatriiipsychoterapiidzieciimłodzieżyzagadnieniateoretycznezzakresuproblematykinormyipatologiiwujęciupsychobiologicznympsychospołecznymipsychologicznorozwojowymklasyfikacjaidiagnozazaburzeńwgdsmvtriicd10wtrakcieszkoleniauczestnicypracowaćbędąmetodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajęciasuperwizyjneumożliwiąpraktyczneprzyswojenienabytychwiadomościstudiumterapiidzieciimłodzieżyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąwspółpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiabsolwencistudiumuzyskująkwalifikacjeniezbędnedopracyterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąilośćgodzinstudiumterapiidzieciimłodzieżyobejmuje140godzindydaktycznychrealizowanychwtrakcie7zjazdówweekendowychsobotaniedzielaodbywającychsięprzeważnierazwmiesiącumenowskieświadectwaukończeniastudiumuczestnicystudiumpoukończeniucałegocykluszkoleniowegoizdaniuegzaminuotrzymująświadectwoukończeniastudiumwydawanenapodstawie2rozporządzeniaministraedukacjinarodowejzdnia11stycznia20012rwsprawiekształceniaustawicznegowformachpozaszkolnychdzupoz186programstudiumjestzgodnyzestandardamisekcjipsychoterapiiptpauzyskanewramachstudiumświadectwomożebyćwłączonewpoczetinnychszkoleńzzakresupsychoterapiirealizowanychprzezkandydatównadrodzeuzyskaniacertyfikatupsychoterapeutypolskiegotowarzystwapsychologicznegowymogiformalneprzystąpieniadoproceduryuzyskiwaniaorazodnawianiaważnościcertyfikatówpsychoterapeutyisuperwizorapsychoterapiipolskiegotowarzystwapsychologicznegookreślauchwałazarządugłównegopolskiegotowarzystwapsychologicznegozdnia18listopada2009rmiejsceodbywaniasięzajęćzajęciaodbywająsiewnowoczesnychkomfortowychiklimatyzowanychsalachdydaktycznychauczestnicystudiummajązapewnioneprzerwykawowekawaherbatasokiciastkabezograniczeńadresatamistudiumterapiidzieciimłodzieżysąpsycholodzypedagodzypracownicysocjalnilekarzeterapeucinauczycieleorazstudenciostatnichlatstudiówpsychologiapedagogikaresocjalizacjapragnącyrozwijaćswojeumiejętnościwzakresiediagnozyipracyterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąwtrakcieszkoleniauczestnicypracowaćbędąmetodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajęciasuperwizyjneumożliwiąpraktyczneprzyswojenienabytychwiadomościstudiumterapiidzieciimłodzieżyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąwspółpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiprogramszkoleniazjazdi1podstawypsychologiirozwojowejdzieciimłodzieży2rozwójemocjonalnydzieciimłodzieży3rozwójpoznawczydzieciimłodzieży4rozwójfizycznydzieciimłodzieży5rozwójspołecznydzieciimłodzieży6rozwójpsychoseksualnydzieciimłodzieży7psychologiarodziny8wpływsystemrodzinnegonaprzebiegrozwojudziecka9funkcjerodziny10charakterystykarodzindysfunkcyjnych11psychopatologiarodzinyrodzinazproblememuzależnieniaodalkoholuprzemocwrodziniefizycznaemocjonalnaseksualnazaniedbanie12pracaterapeutycznazrodziną13kształtowanieumiejętnościwychowawczych14terapiapedagogiczna15terapiaindywidualna16podstawyterapiirodzin17interwencjakryzysowawobecdzieckairodziny18pracazrodzinąwujęciuinterdyscyplinarnychzjazdii1psychiatriadzieciimłodzieży2klasyfikacjezaburzeńpsychicznychudzieciimłodzieży3diagnozawpsychiatriidzieciimłodzieżyawywiadzrodzicamibwywiadzdzieckiemcocenaddiagnoza4diagnozapsychologicznawpsychiatriidzieciimłodzieży5charakterystykazaburzeńpsychicznychudzieciimłodzieży6upośledzenieumysłoweniepełnosprawnośćumysłowa7całościowezaburzeniarozwojoweaautyzmdziecięcybzespółrettacdziecięcezaburzeniadezintegracyjnedzespółaspergera8zaburzeniaemocjonalnerozpoczynającesięwdzieciństwiealękprzedseparacjąbzaburzenialękowewpostacifobiiclękspołecznydzaburzeniazwiązanezrywalizacjąwrodzeństwieeuogólnionezaburzenialękowe9zaburzeniazachowaniaiemocji10zaburzeniaodżywianiaudzieciimłodzieżyanoreksjabulimia11zaburzeniadepresyjneudzieciimłodzieży12zaburzeniaobsesyjnokompulsyjneudzieciimłodzieży13zaburzeniapsychotycznewokresieadolescencjiakrótkotrwałedekompensacjepsychotycznebpsychozyczynnościowecschizofrenia14uzależnieniaodalkoholuisubstancjipsychoaktywnychudzieciimłodzieżyauzależnienieodalkoholubuzależnieniaodsubstancjipsychoaktywnychopiatykanabiolelekinasenneiuspokajającekokainasubstancjestymulujacehalucynogenynikotynalotnerozpuszczalniki15ćwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkówzjazdiii1terapiasystemowadzieciimłodzieży2podstawyterapiisystemowejrodzinaomówieniepodstawteoretycznychbrozwójterapiirodzin3charakterystykasystemurodzinnegosystemowerozumienieprocesówwrodzinie4cyklżyciarodziny5fazyrozwojurodzinyizadaniarozwojowe6wzorcerelacjiwrodziniekomunikacjawrodzinie7charakterystykaprocesuterapeutycznegoazasadyprowadzeniawywiaduzrodzinąbdiagnozarodzinyckontraktterapeutycznywterapiirodzindformułowanieceluterapiiezasadyprowadzeniapierwszejsesjirodzinnejfcharakterystykaprocesuterapiirodzin8konstruowaniehipotezgenezaifunkcjaproblemurozwiązanieproblemuposzukiwaniezasobówirozwiązań9neutralnośćcyrkularność10koterapiaizespółterapeutyczny11ćwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkówzjazdiv1terapiasystemowadzieciimłodzieży2systemowerozumienieprocesówwrodzinie3metodydiagnozyrodzinyoraztechnikipracyzrodzinąmapaprzestrzeniżyciowejrodzinypracazrodzinąprzyużyciugenogramurzeźbarodzinnapytaniacyrkularnepytaniaowyjątkipytaniaozasobypytaniarefleksyjnereframingpersonalizacjaieksternalizacjabudowaniemetaforterapeutycznychsymboleirytuałytechnikiparadoksalneinterwencjesystemoweustawieniarodzinyprzerwaniewzorcaprzepisaniewzorcazachowańizamianarólreframingzadaniadomowezaleceniasymptomuinterwencjewprostzleceniaparadoksalneparadoksalnewyhamowaniepsychodramarzeźbarodzinnakolażrodzinyrysunekizabawawterapiimetodynarracyjne4zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzeńodżywianiaaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadków5zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzeńlękowychudzieciimłodzieżyaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadków6zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachpsychotycznychaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadków7zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachzachowaniadzieciimłodzieżyaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkówzjazdv1terapiapoznawczobehawioralnadzieciimłodzieży2podstawyterapiipoznawczobehawioralnejaomówieniepodstawteoretycznychbmodelbeckapadesky3terapiapoznawczaatechnikipoznawczewterapiiiichzastosowaniebzastosowaniatechnikpoznawczychwzależnościodokresurozwojowegoccbtwpracyzrodzicamiirodzinami4rodzajeterapiibehawioralnejaterapiawzajemnegohamowaniawolpegobwarunkowanieinstrumentalneceksperymentbehawioralny5ćwiczeniapraktycznezzastosowaniempodstawowychtechnikaidentyfikacjaidyskusjazmabstrzałkawdółcproblemsolvingdrozpoznawanieidyskusjazezniekształceniamipoznawczymiitp6zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńeksternalizacyjnychaadhdbodd7technikibehawioralnewpracyzdziećmiopartenabehawioralnejmodyfikacjizachowańwoparciuoadhdioddimodyfikacjęzachowańagresywnychatechnikispecyficznedopasowanedoobjawówbpracanapozytywnychwzmocnieniachdostrzeganiepozytywówpochwałynagrodysystemyżetonoweczasadyikonsekwencjedelementytreninguzastępowaniaagresjiwprzypadkuagresjiniepowikłanejipowikłanejeprowadzeniewarsztatówdlarodzicówiwarsztatówdlarodzicówidzieciwzaburzeniacheksternalizacyjnychfćwiczeniapraktycznegpracanadstadiumprzypadkuhsuperwizjaprzypadków8zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńamoczenienocnebzanieczyszczaniekałemcproblemyzesnem9zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńlękowychudzieciimłodzieżyaetiologicznemodelelękuwdzieciństwiebocenazaburzeńlękowychudzieciimłodzieżycterapiazaburzeńlękowychdprogramyukierunkowanenadzieckonadzieckoijegoopiekunówećwiczeniapraktycznefpracanadstadiumprzypadkugsuperwizjaprzypadków10zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńdepresyjnychudzieciimłodzieżypracanadsamoocenąnastolatkaamodeleteoretyczneleżąceupodstawcbtdepresjiudzieciimłodzieżypoznawczymodelpodatnościnazranienieczynnikiinterpersonalneiśrodowiskowebocenaobjawówdepresjiudzieciinastolatkówzuwzględnieniemryzykasamobójstwaccharakterystykaprogramówterapeutycznychindywidualnychigrupowychdćwiczeniapraktyczneepracanadstadiumprzypadkufsuperwizjaprzypadkówzjazdvi1definicjakryzysucharakterystykakryzysu2interwencjakryzysowaijejmodele3cechyosóbprowadzącychinterwencjękryzysową4charakterystykafunkcjonowaniadzieciimłodzieżywsytuacjikryzysu5objawyzespołuasdiptdsudzieciimłodzieży6podstawoweumiejetnościprowadzeniainterwencjikryzysowej7sześcioetapowymodelinterwencjikryzysowej8ocenanatężeniakryzysuwinterwencjikryzysowej9ocenasposobufunkcjonowaniaklientawinterwencjikryzysowej10arkuszocenyselekcyjnej11budowaniekontaktuzdziećmiimłodzieżąwinterwencjikryzysowej12prowadenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimłodzieżypowydarzeniachtraumatycznychzespółasdptsdinterwencjakryzysowawsytuacjiprzemocyemocjonalnejfizycznejseksualnejćwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadków13prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimłodzieżywkryzysiesuicydalnymćwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadków14prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimłodzieżywsytuacjistratyżałobyćwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadków15strategieprowadzeniainterwencjikryzysowejprzeztelefonzjazdvii1pracaterapeutycznazdziećmizzaburzeniamiprzywiązania2budowaniewięzidzieckorodzicznaczeniepierwszychpierwszychlatżyciadlarozwojuczłowiekakoncepcjaprzywiązania3zaburzonewzorceprzywiązania4reaktywnezaburzeniaprzywiązaniaradadiagnozaróżnicowa5radcharakterystykafunkcjonowaniedziecizradmetodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiwięzi6fascharakterystykafunkcjonowaniedziecizfasmetodypracyiterapiadziecizfas7zjawiskowypaleniazawodowegowrodzicielstwiezastępczym8metodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiprzywiązania9podstawowezasadyizałożeniapracyzrodzinąwsytuacjirozwoduadopcjirodzinyzrekonstruowanej10metodyitechnikipracywterapiirodzinnejzproblememrozwoduadopcjirodzinyzrekonstruwanejzajeciawstudiumterapiidzieciimłodzieżyprowadzonesąprzezdoświadczonychtrenerówmającychwswoimdorobkuprowadzeniedzisiątekwarsztatówiszkoleńwdcpjakiszkoleńnazamówienieinstytucjiifirmnasiwykladowcytocertyfikowanipsycholodzyipsychiatrzywieloletnipraktycyterapiiindywidualnejiterapiigrupowejpracownicyuczelniiwyższychpracownicyszpitaliiprzychodnizdrowiaagnieszkajuszczykukończyłapsychologięklinicznąnauniwersyteciewrocławskimorazstudiapodyplomowewzakresieseksuologiinauniwersytecieimadamamickiewiczawpoznaniuwzakresieseksuologiikształciłasiętakżewcentrummedycznymkształceniapodyplomowegowwarszawieorazpodczaslicznychmiędzynarodowychkonferencjiisympozjównaukowoszkoleniowychminseksuologia2010seksuologia2011organizowanychprzezcentrumedukacjimedycznejcemedodbyłarównieżliczneszkoleniawramachszkółpsychoterapeutycznychcentrumterapiipoznawczobehawioralnejwarszawapolskiinstytutericksonowskipsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawttsprowadzipsychoterapięindywidualnąigrupowąterapięrodziniparspecjalizujesięwterapiizaburzeńdepresyjnychlękowychpsychotycznychpsychoterapiiosóbcierpiącychzpowodudysfunkcjiseksualnychuzależnionychodpornografiidoświadczającychkryzysuwukładachpartnerskichirodzinnychprzygotowującychsiędoujawnieniaorientacjipsychoseksualnejpotrzebującychpomocypsychologicznejjakizainteresowanychrozwojemosobistymdefiniowaniemwłasnejtożsamościirozwijaniemkompetencjiinterpersonalnychprowadzitakżezajęciapsychoedukacyjneiszkoleniawykładapsychologięwykładowcastudiumterapiirodzinstudiumpsychologiisądowejpracujewkilkuporadniachzdrowiapsychicznegojestbiegłymsądowymwzakresieseksuologiizapraszanajestjakokonsultantiekspertdoprogramówtelewizyjnychradiowychczyprasymintvntvptv4gazetawyborczatwójstylitpewafilipiakcertyfikowanydyplomowanypsychoterapeutapsychologdziecięcyneuropsychologdiagnostapedagogterapeutaispecjalistaterapiiśrodowiskowejczłonekpolskiegotowarzystwapsychiatrycznegoorazpolskiegostowarzyszeniapsychoterapiiintegracyjnejspecjalizujesięwdiagnoziepsychologicznejwdiagnozieirehabilitacjineuropsychologicznejorazwpsychoterapiiindywidualnejigrupowejdziecimłodzieżyorazosóbdorosłychprowadzipsychoterapięzaburzeńdepresyjnychlękowychadaptacyjnychpsychosomatycznychzaburzeńodżywianiazaburzeńosobowościwpracyzdziećmiimłodzieżązajmujesięrównieżdiagnoząpsychologicznąiterapiązaburzeńzespektrumautyzmuzaburzeńemocjonalnychadhdoddszczególnemiejscewpracyzawodowejstanowipracazosobamizgrupydorosłychdziecialkoholikóworazdorosłychdziecizrodzindysfunkcyjnychwswojejpracykorzystazróżnychpodejśćteoretycznychmetodyiprocedurydostosowanesądoindywidualnychpotrzebklientówzgodniezprzyjętąkonwencjąswojąpracępoddajestałejsuperwizjiukończyłapsychologięklinicznąwszkolewyższejpsychologiispołecznejpedagogikęresocjalizacyjnąnauniwersyteciejagiellońskimintegracyjnyprogramszkoleniapsychoterapeutówprowadzonyprzezprofesjonalnąszkołępsychoterapiiswpsiinstytutpsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazstudiapodyplomowediagnozapsychologicznawpraktyceklinicznejnauniwersyteciehumanistycznospołecznymswpswwarszawieneuropsychologiaklinicznaidiagnozaneuropsychologicznawujęciupraktycznymnauniwersyteciehumanistycznospołecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachobecniejestwtrakcierealizacjistudiówpodyplomowychstosowanaanalizazachowanianauniwersyteciehumanistycznospołecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachorazstudiumpsychoterapiigrupowejitreningupsychologicznegowinstytuciepsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieodbyłarównieżlicznekursyiszkoleniaminzzakresuterapiipoznawczobehawioralnejterapiigestaltanalizytransakcyjnejzakończonyzdaniempisemnegotestu101zeznajomościanalizytransakcyjnejeuropeanassociationfortransactionalanalysisinternationaltransactionalanalysisassociationpoznańterapiibehawioralnejterapiiidiagnozydzieciimłodzieżyterapiiśrodowiskowejotwartegodialoguleczeniadostosowanegodopotrzebpacjentawoparciuozasobyrodzinneisiecispołecznedoświadczeniezawodowezdobywaławośrodkupsychoterapiiipromocjizdrowianzozinstytutupsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazwporadniachspecjalistycznychposiadadoświadczeniewprowadzeniuszkoleńdlaspecjalistówzajmującychsięterapiąaktualniepracujewdziennymośrodkupsychiatriiizaburzeńmowydladzieciimłodzieżywewrocławiugdziejestzatrudnionawoddzialedziennympsychiatrycznymdladzieciimłodzieżywporadnizdrowiapsychicznegodladorosłychwporadnizdrowiapsychicznegodladzieciimłodzieżywporadnipsychologicznejwporadnidlaosóbzautyzmemdziecięcymorazwzespoleleczeniaśrodowiskowegorafałpietrzykpsychologpsychoterapeutasystemowytrenertreninguzastępowaniaagresjiartabsolwentszkołytrenerówtreningupsychologicznegowkrakowskimośrodkuterapiispecjalizujesięwterapiiindywidualnejrodzindzieciimłodzieżywujęciusystemowymzproblememzaburzeńzachowaniazaburzeńwiekurozwojowegozaburzeńodżywianiazaburzeńlękowychstratyiżałobyumiejętnościpsychoterapeutycznekształciłminwszkoleterapeutycznejpsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawelkopolskietowarzystwoterapiisystemowejukończonykurspodstawowyikurszaawansowanyukończyłliczneszkoleniaterapeutycznewpolskiminstytucieericksonowskiorazszkoleniawzakresiediagnozyiterapiiadhdprowadzoneprzezcentrumterapiipoznawczobehawioralnejcbtwwarszawiedoświadczeniezawodowewpracyzmłodzieżąidziećmizdobywapracującjakopsychoterapeutawinstytucieterapiiiustawieńsystemowychwcentrumrehabilitacyjnoreadaptacyjnymnadziejaorazwpowiatowejporadnipsychologicznopedagogicznejdominikagajossiembidapsychologpsychoterapeutapsychodynamicznyorazkonsultantsystemowejterapiirodzinukończyłapsychologięnauniwersyteciewrocławskimdalsząwiedzęzdobywaławkrakowskimośrodkuszkoleńsystemowychuzyskującuprawnieniadoprowadzeniasystemowejterapiirodzinukończyłaczteroletnieszkoleniepsychoterapeutycznewnurciepsychodynamicznymzakończoneotrzymaniemdyplomupsychoterapeutypsychodynamicznegoponadtoukończyłastudiapodyplomowezzakresukwalifikacjipedagogicznychnauniwersytecieśląskimorazszkoleniedlaorganizatorówrodzinnejopiekizastępczejwedługprogramurodzinadoświadczeniezawodowezdobywałapracującwdolnośląskimcentrumpediatrycznymnaoddzialepsychiatriidzieciimłodzieżyprzyulkasprowiczawewrocławiuwspecjalistycznejporadnirodzinnejwkatowicachorazprowadzącprywatnąpraktykępsychoterapeutycznąod2005rokupracujewarchidiecezjalnymośrodkuadopcyjnymwewrocławiugdziebierzebezpośredniudziałwprocesieprzygotowywaniamałżeństwdopełnieniafunkcjirodzinadopcyjnychprowadziwarsztatydlamałżonkówdiagnozęudzielawsparciarodzinomprzyjmującymdzieckowraziekoniecznościpodejmujepsychoterapiępracujezosobamidorosłymiproponującróżneformypomocyodporadypsychologicznejpoprzezkonsultacjędopsychoterapiiindywidualnejpomagaosobomktórychcierpieniemożemiećróżneźródłoniekiedytrudnedlanichsamychdozidentyfikowaniapracujezosobamiktóredoświadczająproblemówutrudniającychczywręczuniemożliwiającychcodziennefunkcjonowanieprzeżywająutratębliskiejosobywłasnegozdrowiadoświadczająkryzysuwzwiązkuczyteżmająpoczuciebrakusatysfakcjiwrelacjiznajbliższymiborykająsięztrudnościamirodzinnymilubwychowawczymitowarzyszytymktórzypragnąpoprawićjakośćswojegożyciapoznaćwłasnemożliwościchcąbardziejświadomiekierowaćswoimżyciemjestczłonkiempolskiegotowarzystwapsychoterapiipsychodynamicznejregularniepoddajeswojąpracęsuperwizjiannareslerpsychologpsychoterapeutkacertyfikowanyterapeutapoznawczobehawioralnyterapeutasystemowyczłonekpols"
            ["status"] => string(1) "1"
            ["show_count"] => int(170)
            ["is_shown_on_homepage"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(1) {
            [0] => string(10) "show_count"
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(1) {
            ["show_count"] => string(3) "169"
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => array(3) {
            ["preSave"] => object(Doctrine_Event)#303 (8) {
             ["_sequence":protected] => int(35)
             ["_invoker":protected] => *RECURSION*
             ["_query":protected] => NULL
             ["_params":protected] => array(0) {
             }
             ["_code":protected] => int(22)
             ["_startedMicrotime":protected] => NULL
             ["_endedMicrotime":protected] => NULL
             ["_options":protected] => array(0) {
             }
            }
            ["preUpdate"] => object(Doctrine_Event)#307 (8) {
             ["_sequence":protected] => int(36)
             ["_invoker":protected] => *RECURSION*
             ["_query":protected] => NULL
             ["_params":protected] => array(0) {
             }
             ["_code":protected] => int(23)
             ["_startedMicrotime":protected] => NULL
             ["_endedMicrotime":protected] => NULL
             ["_options":protected] => array(0) {
             }
            }
            ["postUpdate"] => object(Doctrine_Event)#307 (8) {
             ["_sequence":protected] => int(36)
             ["_invoker":protected] => *RECURSION*
             ["_query":protected] => NULL
             ["_params":protected] => array(0) {
             }
             ["_code":protected] => int(23)
             ["_startedMicrotime":protected] => NULL
             ["_endedMicrotime":protected] => NULL
             ["_options":protected] => array(0) {
             }
            }
           }
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(100)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
         }
         ["_repository":protected] => object(Doctrine_Table_Repository)#298 (2) {
          ["table":"Doctrine_Table_Repository":private] => *RECURSION*
          ["registry":"Doctrine_Table_Repository":private] => array(1) {
           [100] => object(Content)#313 (19) {
            ["tableName":protected] => NULL
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(5) "15221"
            }
            ["_data":protected] => array(30) {
             ["id"] => string(5) "15221"
             ["area_id"] => string(1) "1"
             ["lang"] => string(2) "pl"
             ["parent_id"] => string(1) "0"
             ["content_category_id"] => string(1) "9"
             ["type"] => string(1) "2"
             ["title"] => string(59) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 "
             ["title2"] => NULL
             ["beginning"] => NULL
             ["description"] => string(27087) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 <br />
<br />
Terminy szkolenia: 14.10.2017, 15.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 02.12.2017, 03.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.2018<br />
Liczba dni szkolenia: 14<br />
<br />
Celem Studium Terapii Dzieci i Młodzieży jest poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym, eriksonowskim. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii I psychiatrii dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci I młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi I młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychitryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego). Uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym I psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg DSM-V TR I ICD-10. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. <br />
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Absolwenci studium uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.<br />
<br />
Ilość godzin <br />
<br />
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. <br />
<br />
MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium <br />
<br />
Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r. <br />
<br />
<br />
Miejsce odbywania się zajęć <br />
<br />
Zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy Studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń) <br />
<br />
Adresatami Studium Terapii Dzieci i Młodzieży są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie diagnozy I pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.<br />
W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki.<br />
<br />
Program szkolenia:<br />
<br />
Zjazd I <br />
<br />
1. Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. <br />
2. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.<br />
3. Rozwój poznawczy dzieci i młodzieży. <br />
4. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. <br />
5. Rozwój społeczny dzieci i młodzieży. <br />
6. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. <br />
7. Psychologia rodziny. <br />
8. Wpływ system rodzinnego na przebieg rozwoju dziecka. <br />
9. Funkcje rodziny. <br />
10. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych. <br />
11. Psychopatologia rodziny: rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu, przemoc w rodzinie - fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie. <br />
12. Praca terapeutyczna z rodziną. <br />
13. Kształtowanie umiejętności wychowawczych. <br />
14. Terapia pedagogiczna. <br />
15. Terapia indywidualna. <br />
16. Podstawy terapii rodzin. <br />
17. Interwencja kryzysowa wobec dziecka i rodziny. <br />
18. Praca z rodziną w ujęciu interdyscyplinarnych. <br />
<br />
Zjazd II <br />
<br />
1. Psychiatria dzieci i młodzieży. <br />
2. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. <br />
3. Diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży<br />
a) wywiad z rodzicami, <br />
b) wywiad z dzieckiem, <br />
c) ocena, <br />
d) diagnoza. <br />
4. Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży. <br />
5. Charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. <br />
6. Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa. <br />
7. Całościowe zaburzenia rozwojowe <br />
a) autyzm dziecięcy, <br />
b) Zespół Retta, <br />
c) dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, <br />
d) zespół Aspergera. <br />
8. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie <br />
a) lęk przed separacją, <br />
b) zaburzenia lękowe w postaci fobii, <br />
c) lęk społeczny, <br />
d) zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie, <br />
e) uogólnione zaburzenia lękowe. <br />
9. Zaburzenia zachowania i emocji. <br />
10. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - anoreksja, bulimia. <br />
11. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. <br />
12. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży. <br />
13. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji <br />
a) krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne, <br />
b) psychozy czynnościowe, <br />
c) schizofrenia. <br />
14. Uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży <br />
a) uzależnienie od alkoholu, <br />
b) uzależnienia od substancji psychoaktywnych: opiaty, kanabiole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujace, halucynogeny, nikotyna, lotne rozpuszczalniki. <br />
15. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków. <br />
<br />
Zjazd III <br />
<br />
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży. <br />
2. Podstawy terapii systemowej rodzin <br />
a) omówienie podstaw teoretycznych, <br />
b) rozwój terapii rodzin. <br />
3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie. <br />
4. Cykl życia rodziny. <br />
5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe. <br />
6. Wzorce relacji w rodzinie. Komunikacja w rodzinie. <br />
7. Charakterystyka procesu terapeutycznego. <br />
a) zasady prowadzenia wywiadu z rodziną, <br />
b) diagnoza rodziny, <br />
c) kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin, <br />
d) formułowanie celu terapii, <br />
e) zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej, <br />
f) charakterystyka procesu terapii rodzin. <br />
8. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). Poszukiwanie zasobów i rozwiązań. <br />
9. Neutralność, cyrkularność. <br />
10. Koterapia i zespół terapeutyczny. <br />
11. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków. <br />
<br />
Zjazd IV <br />
<br />
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży. <br />
2. Systemowe rozumienie procesów w rodzinie.<br />
3. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe, ustawienia rodziny, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii, metody narracyjne). <br />
4. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń odżywiania. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
5. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
6. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach psychotycznych. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
7. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży. <br />
a) ćwiczenia praktyczne,<br />
b) praca nad stadium przypadku,<br />
c) superwizja przypadków. <br />
<br />
Zjazd V <br />
1. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. <br />
2. Podstawy terapii poznawczo behawioralnej <br />
a) omówienie podstaw teoretycznych <br />
b) model Becka, Padesky. <br />
3. Terapia poznawcza <br />
a) techniki poznawcze w terapii i ich zastosowanie, <br />
b) zastosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego, <br />
c) CBT w pracy z rodzicami i rodzinami. <br />
4. Rodzaje terapii behawioralnej <br />
a) terapia wzajemnego hamowania Wolpego, <br />
b) warunkowanie instrumentalne, <br />
c) eksperyment behawioralny. <br />
5. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem podstawowych technik <br />
a) identyfikacja i dyskusja z MA, <br />
b) "strzałka w dół", <br />
c) problem solving, <br />
d) rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp. <br />
6. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych <br />
a) ADHD,<br />
b) ODD. <br />
7. Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych: <br />
a) techniki specyficzne dopasowane do objawów, <br />
b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), <br />
c) zasady i konsekwencje, <br />
d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej,<br />
e) prowadzenie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych,<br />
f) ćwiczenia praktyczne,<br />
g) praca nad stadium przypadku,<br />
h) superwizja przypadków. <br />
8. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń <br />
a) moczenie nocne, <br />
b) zanieczyszczanie kałem, <br />
c) problemy ze snem. <br />
9. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży <br />
a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, <br />
b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,<br />
c) terapia zaburzeń lękowych <br />
d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów,<br />
e) ćwiczenia praktyczne,<br />
f) praca nad stadium przypadku,<br />
g) superwizja przypadków. <br />
10. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka <br />
a) modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), <br />
b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, <br />
c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,<br />
d) ćwiczenia praktyczne,<br />
e) praca nad stadium przypadku,<br />
f) superwizja przypadków. <br />
Zjazd VI <br />
<br />
1. Definicja kryzysu. Charakterystyka kryzysu.<br />
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.<br />
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.<br />
4. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.<br />
5. Objawy zespołu ASD i PTDS u dzieci i młodzieży.<br />
6. Podstawowe umiejetności prowadzenia interwencji kryzysowej.<br />
7. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.<br />
8. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.<br />
9. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.<br />
10. Arkusz Oceny Selekcyjnej.<br />
11. Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.<br />
12. Prowadenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych- zespół ASD/PTSD, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków<br />
13. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.<br />
14. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w sytuacji straty, żałoby. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.<br />
15. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.<br />
<br />
Zjazd VII <br />
<br />
<br />
1. Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.<br />
2. Budowanie więzi dziecko - rodzic. Znaczenie pierwszych pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka - koncepcja przywiązania.<br />
3. Zaburzone wzorce przywiązania.<br />
4. Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) a diagnoza różnicowa.<br />
5. RAD - charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z RAD. Metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami więzi.<br />
6. FAS - charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z FAS. Metody pracy i terapia dzieci z FAS.<br />
7. Zjawisko wypalenia zawodowego w rodzicielstwie zastępczym.<br />
8. Metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania.<br />
9. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.<br />
10. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruwanej. <br />
<br />
Zajecia w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia. <br />
<br />
Agnieszka Juszczyk - ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie seksuologii kształciła się także w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz podczas licznych międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowo-szkoleniowych (m.in. Seksuologia 2010, Seksuologia 2011 - organizowanych przez Centrum Edukacji Medycznej - CEMED). Odbyła również liczne szkolenia w ramach szkół psychoterapeutycznych (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Warszawa, Polski Instytut Ericksonowski, Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par. Specjalizuje się w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, psychoterapii osób cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, uzależnionych od pornografii, doświadczających kryzysu w układach partnerskich i rodzinnych, przygotowujących się do ujawnienia orientacji psychoseksualnej, potrzebujących pomocy psychologicznej jak i zainteresowanych rozwojem osobistym, definiowaniem własnej tożsamości i rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. Prowadzi także zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia, wykłada psychologię (wykładowca Studium Terapii Rodzin, Studium Psychologii Sądowej). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowym w zakresie seksuologii. Zapraszana jest jako konsultant i ekspert do programów telewizyjnych, radiowych, czy prasy (m.in. TVN, TVP, TV4, Gazeta Wyborcza, Twój Styl itp).<br />
Ewa Filipiak– certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, neuropsycholog, diagnosta, pedagog, terapeuta i specjalista terapii środowiskowej, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, ADHD, ODD. Szczególne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. W swojej pracy korzysta z różnych podejść teoretycznych. Metody i procedury dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji. Ukończyła Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów prowadzony przez Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Obecnie jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach oraz Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Odbyła również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, Otwartego Dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz w poradniach specjalistycznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią. Aktualnie pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, gdzie jest zatrudniona w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Psychologicznej, w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego. <br />
<br />
Rafał Pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w Krakowskim Ośrodku Terapii. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna - Welkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Instytucie Terapii i Ustawień Systemowych, w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja, oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. <br />
<br />
Dominika Gajos Siembida – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz konsultant systemowej terapii rodzin. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Dalszą wiedzę zdobywała w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych uzyskując uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, zakończone otrzymaniem Dyplomu Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu kwalifikacji pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim oraz szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu „Rodzina”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Od 2005 roku pracuje w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, gdzie bierze bezpośredni udział w procesie przygotowywania małżeństw do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych (prowadzi warsztaty dla małżonków, diagnozę, udziela wsparcia rodzinom przyjmującym dziecko, w razie konieczności podejmuje psychoterapię). Pracuje z osobami dorosłymi, proponując różne formy pomocy - od porady psychologicznej, poprzez konsultację, do psychoterapii indywidualnej. Pomaga osobom, których cierpienie może mieć różne źródło, niekiedy trudne dla nich samych do zidentyfikowania. Pracuje z osobami, które doświadczają problemów utrudniających czy wręcz uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, przeżywają utratę bliskiej osoby, własnego zdrowia, doświadczają kryzysu w związku, czy też mają poczucie braku satysfakcji w relacji z najbliższymi, borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi. Towarzyszy tym, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, poznać własne możliwości, chcą bardziej świadomie kierować swoim życiem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji.<br />
<br />
Anna Resler - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracuje z Fundacją Warto Wiedzieć, z Centrum CBT w Warszawie, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. Autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.<br />
<br />
Joanna Piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapetycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.<br />
<br />
Cennik: <br />
Cena zależna jest od wybranej opcji ratalnej.<br />
<br />
Bez rat:	4000 PLN<br />
<br />
2 raty:	<br />
<br />
1. 2200.00 PLN do 2017-09-15<br />
2. 2200.00 PLN do 2017-03-11<br />
<br />
4 raty:	<br />
<br />
1. 1200.00 PLN do 2017-09-15<br />
2. 1200.00 PLN do 2017-11-12<br />
3. 1200.00 PLN do 2018-01-07<br />
4. 1200.00 PLN do 2018-03-11<br />
<br />
<br />
<br />
"
             ["tags"] => NULL
             ["photo"] => NULL
             ["photo3d"] => string(1) "0"
             ["active"] => string(1) "1"
             ["activation_code"] => string(0) ""
             ["url"] => string(26) "advert/index/page/id/15221"
             ["meta_title"] => string(59) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 "
             ["meta_description"] => string(258) "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Jesień 2017 <br />
<br />
Terminy szkolenia: 14.10.2017, 15.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 02.12.2017, 03.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.20"
             ["date"] => string(10) "1503505651"
             ["created_at"] => string(1) "0"
             ["updated_at"] => string(1) "0"
             ["position"] => string(3) "999"
             ["user_id"] => string(5) "11998"
             ["username"] => string(10) "dcpwroclaw"
             ["user_rating"] => string(4) "0.00"
             ["comment_count"] => string(1) "0"
             ["search_text"] => string(65535) "studium terapii dzieci i młodzieży - edycja jesień 2017 ####studium terapii dzieci i młodzieży - edycja jesień 2017 

terminy szkolenia: 14.10.2017, 15.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 02.12.2017, 03.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.2018
liczba dni szkolenia: 14

celem studium terapii dzieci i młodzieży jest poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym, eriksonowskim. uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii i psychiatrii dzieci i młodzieży. przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci i młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. w trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychitryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego). uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym i psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg dsm-v tr i icd-10. w trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. 
studium terapii dzieci i młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki. absolwenci studium uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

ilość godzin 

studium terapii dzieci i młodzieży obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. 

men-owskie świadectwa ukończenia studium 

uczestnicy studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują świadectwo ukończenia studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dz. u. poz. 186). program studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii ptp a uzyskane w ramach studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychologicznego. wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii polskiego towarzystwa psychologicznego określa uchwała zarządu głównego polskiego towarzystwa psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r. 


miejsce odbywania się zajęć 

zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń) 

adresatami studium terapii dzieci i młodzieży są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
w trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. studium terapii dzieci i młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki.

program szkolenia:

zjazd i 

1. podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. 
2. rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.
3. rozwój poznawczy dzieci i młodzieży. 
4. rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. 
5. rozwój społeczny dzieci i młodzieży. 
6. rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. 
7. psychologia rodziny. 
8. wpływ system rodzinnego na przebieg rozwoju dziecka. 
9. funkcje rodziny. 
10. charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych. 
11. psychopatologia rodziny: rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu, przemoc w rodzinie - fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie. 
12. praca terapeutyczna z rodziną. 
13. kształtowanie umiejętności wychowawczych. 
14. terapia pedagogiczna. 
15. terapia indywidualna. 
16. podstawy terapii rodzin. 
17. interwencja kryzysowa wobec dziecka i rodziny. 
18. praca z rodziną w ujęciu interdyscyplinarnych. 

zjazd ii 

1. psychiatria dzieci i młodzieży. 
2. klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 
3. diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży
a) wywiad z rodzicami, 
b) wywiad z dzieckiem, 
c) ocena, 
d) diagnoza. 
4. diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży. 
5. charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 
6. upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa. 
7. całościowe zaburzenia rozwojowe 
a) autyzm dziecięcy, 
b) zespół retta, 
c) dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, 
d) zespół aspergera. 
8. zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie 
a) lęk przed separacją, 
b) zaburzenia lękowe w postaci fobii, 
c) lęk społeczny, 
d) zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie, 
e) uogólnione zaburzenia lękowe. 
9. zaburzenia zachowania i emocji. 
10. zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - anoreksja, bulimia. 
11. zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. 
12. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży. 
13. zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji 
a) krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne, 
b) psychozy czynnościowe, 
c) schizofrenia. 
14. uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży 
a) uzależnienie od alkoholu, 
b) uzależnienia od substancji psychoaktywnych: opiaty, kanabiole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujace, halucynogeny, nikotyna, lotne rozpuszczalniki. 
15. ćwiczenia praktyczne. praca nad stadium przypadku. superwizja przypadków. 

zjazd iii 

1. terapia systemowa dzieci i młodzieży. 
2. podstawy terapii systemowej rodzin 
a) omówienie podstaw teoretycznych, 
b) rozwój terapii rodzin. 
3. charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie. 
4. cykl życia rodziny. 
5. fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe. 
6. wzorce relacji w rodzinie. komunikacja w rodzinie. 
7. charakterystyka procesu terapeutycznego. 
a) zasady prowadzenia wywiadu z rodziną, 
b) diagnoza rodziny, 
c) kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin, 
d) formułowanie celu terapii, 
e) zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej, 
f) charakterystyka procesu terapii rodzin. 
8. konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). poszukiwanie zasobów i rozwiązań. 
9. neutralność, cyrkularność. 
10. koterapia i zespół terapeutyczny. 
11. ćwiczenia praktyczne. praca nad stadium przypadku. superwizja przypadków. 

zjazd iv 

1. terapia systemowa dzieci i młodzieży. 
2. systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
3. metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe, ustawienia rodziny, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii, metody narracyjne). 
4. zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń odżywiania. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 
5. zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 
6. zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach psychotycznych. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 
7. zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży. 
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad stadium przypadku,
c) superwizja przypadków. 

zjazd v 
1. terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. 
2. podstawy terapii poznawczo behawioralnej 
a) omówienie podstaw teoretycznych 
b) model becka, padesky. 
3. terapia poznawcza 
a) techniki poznawcze w terapii i ich zastosowanie, 
b) zastosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego, 
c) cbt w pracy z rodzicami i rodzinami. 
4. rodzaje terapii behawioralnej 
a) terapia wzajemnego hamowania wolpego, 
b) warunkowanie instrumentalne, 
c) eksperyment behawioralny. 
5. ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem podstawowych technik 
a) identyfikacja i dyskusja z ma, 
b) "strzałka w dół", 
c) problem solving, 
d) rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp. 
6. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych 
a) adhd,
b) odd. 
7. techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o adhd i odd i modyfikację zachowań agresywnych: 
a) techniki specyficzne dopasowane do objawów, 
b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), 
c) zasady i konsekwencje, 
d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej,
e) prowadzenie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych,
f) ćwiczenia praktyczne,
g) praca nad stadium przypadku,
h) superwizja przypadków. 
8. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń 
a) moczenie nocne, 
b) zanieczyszczanie kałem, 
c) problemy ze snem. 
9. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży 
a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, 
b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
c) terapia zaburzeń lękowych 
d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów,
e) ćwiczenia praktyczne,
f) praca nad stadium przypadku,
g) superwizja przypadków. 
10. zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka 
a) modele teoretyczne leżące u podstaw cbt depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), 
b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, 
c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,
d) ćwiczenia praktyczne,
e) praca nad stadium przypadku,
f) superwizja przypadków. 
zjazd vi 

1. definicja kryzysu. charakterystyka kryzysu.
2. interwencja kryzysowa i jej modele.
3. cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.
5. objawy zespołu asd i ptds u dzieci i młodzieży.
6. podstawowe umiejetności prowadzenia interwencji kryzysowej.
7. sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
8. ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
9. ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
10. arkusz oceny selekcyjnej.
11. budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.
12. prowadenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych- zespół asd/ptsd, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. ćwiczenia praktyczne. praca nad studium przypadku. superwizja przypadków
13. prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym. ćwiczenia praktyczne. praca nad studium przypadku. superwizja przypadków.
14. prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w sytuacji straty, żałoby. ćwiczenia praktyczne. praca nad studium przypadku. superwizja przypadków.
15. strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.

zjazd vii 


1. praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.
2. budowanie więzi dziecko - rodzic. znaczenie pierwszych pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka - koncepcja przywiązania.
3. zaburzone wzorce przywiązania.
4. reaktywne zaburzenia przywiązania (rad) a diagnoza różnicowa.
5. rad - charakterystyka. funkcjonowanie dzieci z rad. metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami więzi.
6. fas - charakterystyka. funkcjonowanie dzieci z fas. metody pracy i terapia dzieci z fas.
7. zjawisko wypalenia zawodowego w rodzicielstwie zastępczym.
8. metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania.
9. podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.
10. metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruwanej. 

zajecia w studium terapii dzieci i młodzieży prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i szkoleń w dcp, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. nasi wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy uczelnii wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia. 

agnieszka juszczyk - ukończyła psychologię kliniczną na uniwersytecie wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie seksuologii na uniwersytecie im. adama mickiewicza w poznaniu. w zakresie seksuologii kształciła się także w centrum medycznym kształcenia podyplomowego w warszawie oraz podczas licznych międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowo-szkoleniowych (m.in. seksuologia 2010, seksuologia 2011 - organizowanych przez centrum edukacji medycznej - cemed). odbyła również liczne szkolenia w ramach szkół psychoterapeutycznych (centrum terapii poznawczo-behawioralnej warszawa, polski instytut ericksonowski, psychoterapia systemowa indywidualna i rodzinna wtts). prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par. specjalizuje się w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, psychoterapii osób cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, uzależnionych od pornografii, doświadczających kryzysu w układach partnerskich i rodzinnych, przygotowujących się do ujawnienia orientacji psychoseksualnej, potrzebujących pomocy psychologicznej jak i zainteresowanych rozwojem osobistym, definiowaniem własnej tożsamości i rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. prowadzi także zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia, wykłada psychologię (wykładowca studium terapii rodzin, studium psychologii sądowej). pracuje w kilku poradniach zdrowia psychicznego. jest biegłym sądowym w zakresie seksuologii. zapraszana jest jako konsultant i ekspert do programów telewizyjnych, radiowych, czy prasy (m.in. tvn, tvp, tv4, gazeta wyborcza, twój styl itp).
ewa filipiak– certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, neuropsycholog, diagnosta, pedagog, terapeuta i specjalista terapii środowiskowej, członek polskiego towarzystwa psychiatrycznego oraz polskiego stowarzyszenia psychoterapii integracyjnej. specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. w pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, adhd, odd. szczególne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy dorosłych dzieci alkoholików oraz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. w swojej pracy korzysta z różnych podejść teoretycznych. metody i procedury dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji. ukończyła psychologię kliniczną w szkole wyższej psychologii społecznej, pedagogikę resocjalizacyjną na uniwersytecie jagiellońskim, integracyjny program szkolenia psychoterapeutów prowadzony przez profesjonalną szkołę psychoterapii swps i instytut psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego w warszawie oraz studia podyplomowe: diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na uniwersytecie humanistycznospołecznym swps w warszawie, neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na uniwersytecie humanistycznospołecznym swps w wydziale zamiejscowym w katowicach. obecnie jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych stosowana analiza zachowania na uniwersytecie humanistycznospołecznym swps w wydziale zamiejscowym w katowicach oraz studium psychoterapii grupowej i treningu psychologicznego w instytucie psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego w warszawie. odbyła również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii gestalt, analizy transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości analizy transakcyjnej (european association for transactional analysis, international transactional analysis association, poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, otwartego dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodku psychoterapii i promocji zdrowia nzoz instytutu psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego w warszawie oraz w poradniach specjalistycznych. posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią. aktualnie pracuje w dziennym ośrodku psychiatrii i zaburzeń mowy dla dzieci i młodzieży we wrocławiu, gdzie jest zatrudniona w oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w poradni psychologicznej, w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym oraz w zespole leczenia środowiskowego. 

rafał pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener treningu zastępowania agresji (art), absolwent szkoły trenerów treningu psychologicznego w krakowskim ośrodku terapii. specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w szkole terapeutycznej psychoterapia systemowa indywidualna i rodzinna - welkopolskie towarzystwo terapii systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w polskim instytucie ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii adhd prowadzone przez centrum terapii poznawczo-behawioralnej cbt w warszawie. doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w instytucie terapii i ustawień systemowych, w centrum rehabilitacyjno-readaptacyjnym nadzieja, oraz w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

dominika gajos siembida – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz konsultant systemowej terapii rodzin. ukończyła psychologię na uniwersytecie wrocławskim. dalszą wiedzę zdobywała w krakowskim ośrodku szkoleń systemowych uzyskując uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin. ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, zakończone otrzymaniem dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego. ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu kwalifikacji pedagogicznych na uniwersytecie śląskim oraz szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu „rodzina”. doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dolnośląskim centrum pediatrycznym na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży przy ul. kasprowicza we wrocławiu, w specjalistycznej poradni rodzinnej w katowicach oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. od 2005 roku pracuje w archidiecezjalnym ośrodku adopcyjnym we wrocławiu, gdzie bierze bezpośredni udział w procesie przygotowywania małżeństw do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych (prowadzi warsztaty dla małżonków, diagnozę, udziela wsparcia rodzinom przyjmującym dziecko, w razie konieczności podejmuje psychoterapię). pracuje z osobami dorosłymi, proponując różne formy pomocy - od porady psychologicznej, poprzez konsultację, do psychoterapii indywidualnej. pomaga osobom, których cierpienie może mieć różne źródło, niekiedy trudne dla nich samych do zidentyfikowania. pracuje z osobami, które doświadczają problemów utrudniających czy wręcz uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, przeżywają utratę bliskiej osoby, własnego zdrowia, doświadczają kryzysu w związku, czy też mają poczucie braku satysfakcji w relacji z najbliższymi, borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi. towarzyszy tym, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, poznać własne możliwości, chcą bardziej świadomie kierować swoim życiem. jest członkiem polskiego towarzystwa psychoterapii psychodynamicznej. regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

anna resler - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek polskiego towarzystwa terapii poznawczej i behawioralnej. pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w oddziale dziennym przy samodzielnym publicznym dziecięcym szpitalu klinicznym w warszawie, poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z fundacją warto wiedzieć, z centrum cbt w warszawie, dolnośląskim centrum psychoterapii we wrocławiu. umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: szkole wyższej psychologii społecznej swps w warszawie, szkole psychoterapeutycznej poznawczo-behawioralnej cbt w warszawie, szkole psychoterapeutycznej psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej wielkopolskiego towarzystwa terapii systemowej w poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.

joanna piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. członek polskiego towarzystwa psychologicznego. umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w ośrodku psychoterapii systemowej w krakowie rekomendowanym przez polskie towarzystwo psychologiczne. w dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w szkole trenerów ,,sieć" rekomendowanej również przez polskie towarzystwo psychologiczne. od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapetycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. jej praca podlega superwizji. w pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. w podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.

cennik: 
cena zależna jest od wybranej opcji ratalnej.

bez rat:	4000 pln

2 raty:	

1. 2200.00 pln do 2017-09-15
2. 2200.00 pln do 2017-03-11

4 raty:	

1. 1200.00 pln do 2017-09-15
2. 1200.00 pln do 2017-11-12
3. 1200.00 pln do 2018-01-07
4. 1200.00 pln do 2018-03-11##oferuję##wrocław, województwo dolnośląskie##szkolenia@dcp.wroclaw.pl##dolnośląskie||studiumterapiidzieciimlodziezyedycjajesien2017####studiumterapiidzieciimlodziezyedycjajesien2017terminyszkolenia1410201715102017041120170511201702122017031220171301201814012018100220181102201810032018110320180704201808042018liczbadniszkolenia14celemstudiumterapiidzieciimlodziezyjestposzerzeniewiedzywzakresiemetoddiagnozyzaburzenpsychicznychdzieciimlodziezyoraznabycieumiejetnosciprowadzeniainterwencjikryzysowejiterapiidzieciimlodziezywroznychpodejsciachterapeutycznychpoznawczobehawioralnymsystemowympsychodynamicznymeriksonowskimuczestnicybedamieliokazjezapoznacsiezpodstawamipsychologiirozwojowejpsychopatologiiipsychiatriidzieciimlodziezyprzedstawionezostanapodstawowemetodydiagnozydzieciimlodziezyzasadypracyzdziecmiimlodziezapodstawymetodologiczneimetodypracyglownychnurtowterapeutycznychmajacychzastosowaniewpracyzdziecmiimlodziezawtrakcieszkoleniauczestnicyrozwinaumiejetnoscipsychoterapeutycznewpracyzdziecmiimlodziezarodzinadiagnozapsychologicznaipsychitrycznabudowaniekontaktuterapeutycznegoprowadzenieprocesuterapeutycznegouczestnicyzapoznajasieztechnikamiimetodamistosowanymiwterapiidzieciimlodziezyomowionezostanapodstawowezagadnieniazzakresupsychologiirozwojowejipsychologiiwychowawczejpsychopatologiipsychiatriiipsychoterapiidzieciimlodziezyzagadnieniateoretycznezzakresuproblematykinormyipatologiiwujeciupsychobiologicznympsychospolecznymipsychologicznorozwojowymklasyfikacjaidiagnozazaburzenwgdsmvtriicd10wtrakcieszkoleniauczestnicypracowacbedametodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajeciasuperwizyjneumozliwiapraktyczneprzyswojenienabytychwiadomoscistudiumterapiidzieciimlodziezyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziecmiimlodziezawspolpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiabsolwencistudiumuzyskujakwalifikacjeniezbednedopracyterapeutycznejzdziecmiimlodziezailoscgodzinstudiumterapiidzieciimlodziezyobejmuje140godzindydaktycznychrealizowanychwtrakcie7zjazdowweekendowychsobotaniedzielaodbywajacychsieprzewaznierazwmiesiacumenowskieswiadectwaukonczeniastudiumuczestnicystudiumpoukonczeniucalegocykluszkoleniowegoizdaniuegzaminuotrzymujaswiadectwoukonczeniastudiumwydawanenapodstawie2rozporzadzeniaministraedukacjinarodowejzdnia11stycznia20012rwsprawieksztalceniaustawicznegowformachpozaszkolnychdzupoz186programstudiumjestzgodnyzestandardamisekcjipsychoterapiiptpauzyskanewramachstudiumswiadectwomozebycwlaczonewpoczetinnychszkolenzzakresupsychoterapiirealizowanychprzezkandydatownadrodzeuzyskaniacertyfikatupsychoterapeutypolskiegotowarzystwapsychologicznegowymogiformalneprzystapieniadoproceduryuzyskiwaniaorazodnawianiawaznoscicertyfikatowpsychoterapeutyisuperwizorapsychoterapiipolskiegotowarzystwapsychologicznegookreslauchwalazarzaduglownegopolskiegotowarzystwapsychologicznegozdnia18listopada2009rmiejsceodbywaniasiezajeczajeciaodbywajasiewnowoczesnychkomfortowychiklimatyzowanychsalachdydaktycznychauczestnicystudiummajazapewnioneprzerwykawowekawaherbatasokiciastkabezograniczenadresatamistudiumterapiidzieciimlodziezysapsycholodzypedagodzypracownicysocjalnilekarzeterapeucinauczycieleorazstudenciostatnichlatstudiowpsychologiapedagogikaresocjalizacjapragnacyrozwijacswojeumiejetnosciwzakresiediagnozyipracyterapeutycznejzdziecmiimlodziezawtrakcieszkoleniauczestnicypracowacbedametodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajeciasuperwizyjneumozliwiapraktyczneprzyswojenienabytychwiadomoscistudiumterapiidzieciimlodziezyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziecmiimlodziezawspolpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiprogramszkoleniazjazdi1podstawypsychologiirozwojowejdzieciimlodziezy2rozwojemocjonalnydzieciimlodziezy3rozwojpoznawczydzieciimlodziezy4rozwojfizycznydzieciimlodziezy5rozwojspolecznydzieciimlodziezy6rozwojpsychoseksualnydzieciimlodziezy7psychologiarodziny8wplywsystemrodzinnegonaprzebiegrozwojudziecka9funkcjerodziny10charakterystykarodzindysfunkcyjnych11psychopatologiarodzinyrodzinazproblememuzaleznieniaodalkoholuprzemocwrodziniefizycznaemocjonalnaseksualnazaniedbanie12pracaterapeutycznazrodzina13ksztaltowanieumiejetnosciwychowawczych14terapiapedagogiczna15terapiaindywidualna16podstawyterapiirodzin17interwencjakryzysowawobecdzieckairodziny18pracazrodzinawujeciuinterdyscyplinarnychzjazdii1psychiatriadzieciimlodziezy2klasyfikacjezaburzenpsychicznychudzieciimlodziezy3diagnozawpsychiatriidzieciimlodziezyawywiadzrodzicamibwywiadzdzieckiemcocenaddiagnoza4diagnozapsychologicznawpsychiatriidzieciimlodziezy5charakterystykazaburzenpsychicznychudzieciimlodziezy6uposledzenieumysloweniepelnosprawnoscumyslowa7calosciowezaburzeniarozwojoweaautyzmdzieciecybzespolrettacdzieciecezaburzeniadezintegracyjnedzespolaspergera8zaburzeniaemocjonalnerozpoczynajacesiewdziecinstwiealekprzedseparacjabzaburzenialekowewpostacifobiiclekspolecznydzaburzeniazwiazanezrywalizacjawrodzenstwieeuogolnionezaburzenialekowe9zaburzeniazachowaniaiemocji10zaburzeniaodzywianiaudzieciimlodziezyanoreksjabulimia11zaburzeniadepresyjneudzieciimlodziezy12zaburzeniaobsesyjnokompulsyjneudzieciimlodziezy13zaburzeniapsychotycznewokresieadolescencjiakrotkotrwaledekompensacjepsychotycznebpsychozyczynnosciowecschizofrenia14uzaleznieniaodalkoholuisubstancjipsychoaktywnychudzieciimlodziezyauzaleznienieodalkoholubuzaleznieniaodsubstancjipsychoaktywnychopiatykanabiolelekinasenneiuspokajajacekokainasubstancjestymulujacehalucynogenynikotynalotnerozpuszczalniki15cwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkowzjazdiii1terapiasystemowadzieciimlodziezy2podstawyterapiisystemowejrodzinaomowieniepodstawteoretycznychbrozwojterapiirodzin3charakterystykasystemurodzinnegosystemowerozumienieprocesowwrodzinie4cyklzyciarodziny5fazyrozwojurodzinyizadaniarozwojowe6wzorcerelacjiwrodziniekomunikacjawrodzinie7charakterystykaprocesuterapeutycznegoazasadyprowadzeniawywiaduzrodzinabdiagnozarodzinyckontraktterapeutycznywterapiirodzindformulowanieceluterapiiezasadyprowadzeniapierwszejsesjirodzinnejfcharakterystykaprocesuterapiirodzin8konstruowaniehipotezgenezaifunkcjaproblemurozwiazanieproblemuposzukiwaniezasobowirozwiazan9neutralnosccyrkularnosc10koterapiaizespolterapeutyczny11cwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkowzjazdiv1terapiasystemowadzieciimlodziezy2systemowerozumienieprocesowwrodzinie3metodydiagnozyrodzinyoraztechnikipracyzrodzinamapaprzestrzenizyciowejrodzinypracazrodzinaprzyuzyciugenogramurzezbarodzinnapytaniacyrkularnepytaniaowyjatkipytaniaozasobypytaniarefleksyjnereframingpersonalizacjaieksternalizacjabudowaniemetaforterapeutycznychsymboleirytualytechnikiparadoksalneinterwencjesystemoweustawieniarodzinyprzerwaniewzorcaprzepisaniewzorcazachowanizamianarolreframingzadaniadomowezaleceniasymptomuinterwencjewprostzleceniaparadoksalneparadoksalnewyhamowaniepsychodramarzezbarodzinnakolazrodzinyrysunekizabawawterapiimetodynarracyjne4zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzenodzywianiaacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkow5zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzenlekowychudzieciimlodziezyacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkow6zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachpsychotycznychacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkow7zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachzachowaniadzieciimlodziezyacwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkowzjazdv1terapiapoznawczobehawioralnadzieciimlodziezy2podstawyterapiipoznawczobehawioralnejaomowieniepodstawteoretycznychbmodelbeckapadesky3terapiapoznawczaatechnikipoznawczewterapiiiichzastosowaniebzastosowaniatechnikpoznawczychwzaleznosciodokresurozwojowegoccbtwpracyzrodzicamiirodzinami4rodzajeterapiibehawioralnejaterapiawzajemnegohamowaniawolpegobwarunkowanieinstrumentalneceksperymentbehawioralny5cwiczeniapraktycznezzastosowaniempodstawowychtechnikaidentyfikacjaidyskusjazmabstrzalkawdolcproblemsolvingdrozpoznawanieidyskusjazeznieksztalceniamipoznawczymiitp6zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeneksternalizacyjnychaadhdbodd7technikibehawioralnewpracyzdziecmiopartenabehawioralnejmodyfikacjizachowanwoparciuoadhdioddimodyfikacjezachowanagresywnychatechnikispecyficznedopasowanedoobjawowbpracanapozytywnychwzmocnieniachdostrzeganiepozytywowpochwalynagrodysystemyzetonoweczasadyikonsekwencjedelementytreninguzastepowaniaagresjiwprzypadkuagresjiniepowiklanejipowiklanejeprowadzeniewarsztatowdlarodzicowiwarsztatowdlarodzicowidzieciwzaburzeniacheksternalizacyjnychfcwiczeniapraktycznegpracanadstadiumprzypadkuhsuperwizjaprzypadkow8zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzenamoczenienocnebzanieczyszczaniekalemcproblemyzesnem9zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzenlekowychudzieciimlodziezyaetiologicznemodelelekuwdziecinstwiebocenazaburzenlekowychudzieciimlodziezycterapiazaburzenlekowychdprogramyukierunkowanenadzieckonadzieckoijegoopiekunowecwiczeniapraktycznefpracanadstadiumprzypadkugsuperwizjaprzypadkow10zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzendepresyjnychudzieciimlodziezypracanadsamoocenanastolatkaamodeleteoretycznelezaceupodstawcbtdepresjiudzieciimlodziezypoznawczymodelpodatnoscinazranienieczynnikiinterpersonalneisrodowiskowebocenaobjawowdepresjiudzieciinastolatkowzuwzglednieniemryzykasamobojstwaccharakterystykaprogramowterapeutycznychindywidualnychigrupowychdcwiczeniapraktyczneepracanadstadiumprzypadkufsuperwizjaprzypadkowzjazdvi1definicjakryzysucharakterystykakryzysu2interwencjakryzysowaijejmodele3cechyosobprowadzacychinterwencjekryzysowa4charakterystykafunkcjonowaniadzieciimlodziezywsytuacjikryzysu5objawyzespoluasdiptdsudzieciimlodziezy6podstawoweumiejetnosciprowadzeniainterwencjikryzysowej7szescioetapowymodelinterwencjikryzysowej8ocenanatezeniakryzysuwinterwencjikryzysowej9ocenasposobufunkcjonowaniaklientawinterwencjikryzysowej10arkuszocenyselekcyjnej11budowaniekontaktuzdziecmiimlodziezawinterwencjikryzysowej12prowadenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimlodziezypowydarzeniachtraumatycznychzespolasdptsdinterwencjakryzysowawsytuacjiprzemocyemocjonalnejfizycznejseksualnejcwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadkow13prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimlodziezywkryzysiesuicydalnymcwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadkow14prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimlodziezywsytuacjistratyzalobycwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadkow15strategieprowadzeniainterwencjikryzysowejprzeztelefonzjazdvii1pracaterapeutycznazdziecmizzaburzeniamiprzywiazania2budowaniewiezidzieckorodzicznaczeniepierwszychpierwszychlatzyciadlarozwojuczlowiekakoncepcjaprzywiazania3zaburzonewzorceprzywiazania4reaktywnezaburzeniaprzywiazaniaradadiagnozaroznicowa5radcharakterystykafunkcjonowaniedziecizradmetodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiwiezi6fascharakterystykafunkcjonowaniedziecizfasmetodypracyiterapiadziecizfas7zjawiskowypaleniazawodowegowrodzicielstwiezastepczym8metodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiprzywiazania9podstawowezasadyizalozeniapracyzrodzinawsytuacjirozwoduadopcjirodzinyzrekonstruowanej10metodyitechnikipracywterapiirodzinnejzproblememrozwoduadopcjirodzinyzrekonstruwanejzajeciawstudiumterapiidzieciimlodziezyprowadzonesaprzezdoswiadczonychtrenerowmajacychwswoimdorobkuprowadzeniedzisiatekwarsztatowiszkolenwdcpjakiszkolennazamowienieinstytucjiifirmnasiwykladowcytocertyfikowanipsycholodzyipsychiatrzywieloletnipraktycyterapiiindywidualnejiterapiigrupowejpracownicyuczelniiwyzszychpracownicyszpitaliiprzychodnizdrowiaagnieszkajuszczykukonczylapsychologieklinicznanauniwersyteciewroclawskimorazstudiapodyplomowewzakresieseksuologiinauniwersytecieimadamamickiewiczawpoznaniuwzakresieseksuologiiksztalcilasietakzewcentrummedycznymksztalceniapodyplomowegowwarszawieorazpodczaslicznychmiedzynarodowychkonferencjiisympozjownaukowoszkoleniowychminseksuologia2010seksuologia2011organizowanychprzezcentrumedukacjimedycznejcemedodbylarowniezliczneszkoleniawramachszkolpsychoterapeutycznychcentrumterapiipoznawczobehawioralnejwarszawapolskiinstytutericksonowskipsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawttsprowadzipsychoterapieindywidualnaigrupowaterapierodziniparspecjalizujesiewterapiizaburzendepresyjnychlekowychpsychotycznychpsychoterapiiosobcierpiacychzpowodudysfunkcjiseksualnychuzaleznionychodpornografiidoswiadczajacychkryzysuwukladachpartnerskichirodzinnychprzygotowujacychsiedoujawnieniaorientacjipsychoseksualnejpotrzebujacychpomocypsychologicznejjakizainteresowanychrozwojemosobistymdefiniowaniemwlasnejtozsamosciirozwijaniemkompetencjiinterpersonalnychprowadzitakzezajeciapsychoedukacyjneiszkoleniawykladapsychologiewykladowcastudiumterapiirodzinstudiumpsychologiisadowejpracujewkilkuporadniachzdrowiapsychicznegojestbieglymsadowymwzakresieseksuologiizapraszanajestjakokonsultantiekspertdoprogramowtelewizyjnychradiowychczyprasymintvntvptv4gazetawyborczatwojstylitpewafilipiakcertyfikowanydyplomowanypsychoterapeutapsychologdzieciecyneuropsychologdiagnostapedagogterapeutaispecjalistaterapiisrodowiskowejczlonekpolskiegotowarzystwapsychiatrycznegoorazpolskiegostowarzyszeniapsychoterapiiintegracyjnejspecjalizujesiewdiagnoziepsychologicznejwdiagnozieirehabilitacjineuropsychologicznejorazwpsychoterapiiindywidualnejigrupowejdziecimlodziezyorazosobdoroslychprowadzipsychoterapiezaburzendepresyjnychlekowychadaptacyjnychpsychosomatycznychzaburzenodzywianiazaburzenosobowosciwpracyzdziecmiimlodziezazajmujesierowniezdiagnozapsychologicznaiterapiazaburzenzespektrumautyzmuzaburzenemocjonalnychadhdoddszczegolnemiejscewpracyzawodowejstanowipracazosobamizgrupydoroslychdziecialkoholikoworazdoroslychdziecizrodzindysfunkcyjnychwswojejpracykorzystazroznychpodejscteoretycznychmetodyiprocedurydostosowanesadoindywidualnychpotrzebklientowzgodniezprzyjetakonwencjaswojapracepoddajestalejsuperwizjiukonczylapsychologieklinicznawszkolewyzszejpsychologiispolecznejpedagogikeresocjalizacyjnanauniwersyteciejagiellonskimintegracyjnyprogramszkoleniapsychoterapeutowprowadzonyprzezprofesjonalnaszkolepsychoterapiiswpsiinstytutpsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazstudiapodyplomowediagnozapsychologicznawpraktyceklinicznejnauniwersyteciehumanistycznospolecznymswpswwarszawieneuropsychologiaklinicznaidiagnozaneuropsychologicznawujeciupraktycznymnauniwersyteciehumanistycznospolecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachobecniejestwtrakcierealizacjistudiowpodyplomowychstosowanaanalizazachowanianauniwersyteciehumanistycznospolecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachorazstudiumpsychoterapiigrupowejitreningupsychologicznegowinstytuciepsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieodbylarowniezlicznekursyiszkoleniaminzzakresuterapiipoznawczobehawioralnejterapiigestaltanalizytransakcyjnejzakonczonyzdaniempisemnegotestu101zeznajomoscianalizytransakcyjnejeuropeanassociationfortransactionalanalysisinternationaltransactionalanalysisassociationpoznanterapiibehawioralnejterapiiidiagnozydzieciimlodziezyterapiisrodowiskowejotwartegodialoguleczeniadostosowanegodopotrzebpacjentawoparciuozasobyrodzinneisiecispolecznedoswiadczeniezawodowezdobywalawosrodkupsychoterapiiipromocjizdrowianzozinstytutupsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazwporadniachspecjalistycznychposiadadoswiadczeniewprowadzeniuszkolendlaspecjalistowzajmujacychsieterapiaaktualniepracujewdziennymosrodkupsychiatriiizaburzenmowydladzieciimlodziezywewroclawiugdziejestzatrudnionawoddzialedziennympsychiatrycznymdladzieciimlodziezywporadnizdrowiapsychicznegodladoroslychwporadnizdrowiapsychicznegodladzieciimlodziezywporadnipsychologicznejwporadnidlaosobzautyzmemdzieciecymorazwzespoleleczeniasrodowiskowegorafalpietrzykpsychologpsychoterapeutasystemowytrenertreninguzastepowaniaagresjiartabsolwentszkolytrenerowtreningupsychologicznegowkrakowskimosrodkuterapiispecjalizujesiewterapiiindywidualnejrodzindzieciimlodziezywujeciusystemowymzproblememzaburzenzachowaniazaburzenwiekurozwojowegozaburzenodzywianiazaburzenlekowychstratyizalobyumiejetnoscipsychoterapeutyczneksztalcilminwszkoleterapeutycznejpsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawelkopolskietowarzystwoterapiisystemowejukonczonykurspodstawowyikurszaawansowanyukonczylliczneszkoleniaterapeutycznewpolskiminstytucieericksonowskiorazszkoleniawzakresiediagnozyiterapiiadhdprowadzoneprzezcentrumterapiipoznawczobehawioralnejcbtwwarszawiedoswiadczeniezawodowewpracyzmlodziezaidziecmizdobywapracujacjakopsychoterapeutawinstytucieterapiiiustawiensystemowychwcentrumrehabilitacyjnoreadaptacyjnymnadziejaorazwpowiatowejporadnipsychologicznopedagogicznejdominikagajossiembidapsychologpsychoterapeutapsychodynamicznyorazkonsultantsystemowejterapiirodzinukonczylapsychologienauniwersyteciewroclawskimdalszawiedzezdobywalawkrakowskimosrodkuszkolensystemowychuzyskujacuprawnieniadoprowadzeniasystemowejterapiirodzinukonczylaczteroletnieszkoleniepsychoterapeutycznewnurciepsychodynamicznymzakonczoneotrzymaniemdyplomupsychoterapeutypsychodynamicznegoponadtoukonczylastudiapodyplomowezzakresukwalifikacjipedagogicznychnauniwersytecieslaskimorazszkoleniedlaorganizatorowrodzinnejopiekizastepczejwedlugprogramurodzinadoswiadczeniezawodowezdobywalapracujacwdolnoslaskimcentrumpediatrycznymnaoddzialepsychiatriidzieciimlodziezyprzyulkasprowiczawewroclawiuwspecjalistycznejporadnirodzinnejwkatowicachorazprowadzacprywatnapraktykepsychoterapeutycznaod2005rokupracujewarchidiecezjalnymosrodkuadopcyjnymwewroclawiugdziebierzebezposredniudzialwprocesieprzygotowywaniamalzenstwdopelnieniafunkcjirodzinadopcyjnychprowadziwarsztatydlamalzonkowdiagnozeudzielawsparciarodzinomprzyjmujacymdzieckowraziekoniecznoscipodejmujepsychoterapiepracujezosobamidoroslymiproponujacrozneformypomocyodporadypsychologicznejpoprzezkonsultacjedopsychoterapiiindywidualnejpomagaosobomktorychcierpieniemozemiecroznezrodloniekiedytrudnedlanichsamychdozidentyfikowaniapracujezosobamiktoredoswiadczajaproblemowutrudniajacychczywreczuniemozliwiajacychcodziennefunkcjonowanieprzezywajautratebliskiejosobywlasnegozdrowiadoswiadczajakryzysuwzwiazkuczytezmajapoczuciebrakusatysfakcjiwrelacjiznajblizszymiborykajasieztrudnosciamirodzinnymilubwychowawczymitowarzyszytymktorzypragnapoprawicjakoscswojegozyciapoznacwlasnemozliwoscichcabardziejswiadomiekierowacswoimzyciemjestczlonkiempolskiegotowarzystwapsychoterapiipsychodynamicznejregularniepoddajeswojapracesuperwizjiannareslerpsychologpsychoterapeutkacertyfikowanyterapeutapoznawczobehawioralnyterapeutasystemowyczlonekpolskiegotowarzystwaterapiipoznawczejibehawioralnejpracujezdziecmimlodziezairodzinamiwoddzialedziennymprzysamodzielnympublicznymdzieciecymszpitaluklinicznymwwarszawieporadnipsychologicznopedagogicznejwspolpracujezfundacjawartowiedzieczcentrumcbtwwarszawiedolnoslaskimcentrumpsychoterapiiwewroclawiuumiejetnoscipsychoterapeutyczneksztalcilaminwszkolewyzszejpsychologiispolecznejswpswwarszawieszkolepsychoterapeutycznejpoznawczobehawioralnejcbtwwarszawieszkolepsychoterapeutycznejpsychoterapiisystemowejindywidualnejirodzinnejwielkopolskiegotowarzystwaterapiisystemowejwpoznaniukurspodstawowyikurszaawansowanyorazwtrakcieinnychszkolenspecjalistycznychzzakresudiagnozyipsychoterapiiodkilkulatprowadzitreningiiwarsztatyminzzakresukomunikacjiasertywnosciumiejetnoscispolecznychorazsztukiprezentacjidlawychowawcownauczycieliifirmautorkaksiazekiartykulowwliteraturzenaukowejipopularnonaukowejjoannapiechowiczpsychoterapeutasystemowysocjoterapeutapedagogitrenerczlonekpolskiegotowarzystwapsychologicznegoumiejetnoscipsychoterapeutyczneksztalcilawosrodkupsychoterapiisystemowejwkrakowierekomendowanymprzezpolskietowarzystwopsychologicznewdalszymciagurozwijaswojeumiejetnosciterapeutycznerowniezwnurciehumanistycznymczyliwpsychoterapiizorientowanejnaklientaswojeprzygotowanietrenerskiezdobylawszkoletrenerowsiecrekomendowanejrowniezprzezpolskietowarzystwopsychologiczneodwielulatpracujezrodzinamiprowadziterapieindywidualnairodzinnaposiadarowniezkilkunastoletniedoswiadczeniewpracyzdziecmiszczegolniedoswiadczonymitraumaiborykajacymisiezaburzeniamirelacjiprzywiazaniaposiadadoswiadczenietrenerskiemiedzyinnymizobszaruprzygotowaniakandydatowdopelnieniazadanrodzinzastepczychradzeniasobiezsytuacjamiwychowawczotrudnymidzialaniamiwzakresieinterwencjikryzysowejczypracyzgrupamiterapeutycznymiitpprowadzilaszeregszkolenadresowanychdokadrynauczycielskiejzzakresupracyzdziecmiimlodziezaczybudowaniaefektywnejwspolpracywzespolachpedagogicznychzpasjiizamilowaniaprowadziwarsztatypracyzcialemwtymwarsztatyrelaksacyjneposiadarowniezdoswiadczeniewprowadzeniuzajecsocjoterapetycznychzmlodziezazagrozonademoralizacjaiwykluczeniemspolecznymjejpracapodlegasuperwizjiwpracypracujecalasobaswojawiedzaumiejetnosciamizdobytymdoswiadczeniemiwrazliwosciawpodejmowanychdzialaniachtowarzyszyjejzapaliradosccennikcenazaleznajestodwybranejopcjiratalnejbezrat4000pln2raty1220000plndo201709152220000plndo201703114raty1120000plndo201709152120000plndo201711123120000plndo201801074120000plndo20180311##oferuje##wroclawwojewodztwodolnoslaskie##szkoleniadcpwroclawpl##dolnoslaskie||studiumterapiidzieciimłodzieżyedycjajesień2017####studiumterapiidzieciimłodzieżyedycjajesień2017terminyszkolenia1410201715102017041120170511201702122017031220171301201814012018100220181102201810032018110320180704201808042018liczbadniszkolenia14celemstudiumterapiidzieciimłodzieżyjestposzerzeniewiedzywzakresiemetoddiagnozyzaburzeńpsychicznychdzieciimłodzieżyoraznabycieumiejętnościprowadzeniainterwencjikryzysowejiterapiidzieciimłodzieżywróżnychpodejściachterapeutycznychpoznawczobehawioralnymsystemowympsychodynamicznymeriksonowskimuczestnicybędąmieliokazjęzapoznaćsięzpodstawamipsychologiirozwojowejpsychopatologiiipsychiatriidzieciimłodzieżyprzedstawionezostanąpodstawowemetodydiagnozydzieciimłodzieżyzasadypracyzdziećmiimłodzieżąpodstawymetodologiczneimetodypracygłównychnurtówterapeutycznychmającychzastosowaniewpracyzdziećmiimłodzieżąwtrakcieszkoleniauczestnicyrozwinąumiejętnościpsychoterapeutycznewpracyzdziećmiimłodzieżąrodzinądiagnozapsychologicznaipsychitrycznabudowaniekontaktuterapeutycznegoprowadzenieprocesuterapeutycznegouczestnicyzapoznająsięztechnikamiimetodamistosowanymiwterapiidzieciimłodzieżyomówionezostanąpodstawowezagadnieniazzakresupsychologiirozwojowejipsychologiiwychowawczejpsychopatologiipsychiatriiipsychoterapiidzieciimłodzieżyzagadnieniateoretycznezzakresuproblematykinormyipatologiiwujęciupsychobiologicznympsychospołecznymipsychologicznorozwojowymklasyfikacjaidiagnozazaburzeńwgdsmvtriicd10wtrakcieszkoleniauczestnicypracowaćbędąmetodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajęciasuperwizyjneumożliwiąpraktyczneprzyswojenienabytychwiadomościstudiumterapiidzieciimłodzieżyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąwspółpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiabsolwencistudiumuzyskująkwalifikacjeniezbędnedopracyterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąilośćgodzinstudiumterapiidzieciimłodzieżyobejmuje140godzindydaktycznychrealizowanychwtrakcie7zjazdówweekendowychsobotaniedzielaodbywającychsięprzeważnierazwmiesiącumenowskieświadectwaukończeniastudiumuczestnicystudiumpoukończeniucałegocykluszkoleniowegoizdaniuegzaminuotrzymująświadectwoukończeniastudiumwydawanenapodstawie2rozporządzeniaministraedukacjinarodowejzdnia11stycznia20012rwsprawiekształceniaustawicznegowformachpozaszkolnychdzupoz186programstudiumjestzgodnyzestandardamisekcjipsychoterapiiptpauzyskanewramachstudiumświadectwomożebyćwłączonewpoczetinnychszkoleńzzakresupsychoterapiirealizowanychprzezkandydatównadrodzeuzyskaniacertyfikatupsychoterapeutypolskiegotowarzystwapsychologicznegowymogiformalneprzystąpieniadoproceduryuzyskiwaniaorazodnawianiaważnościcertyfikatówpsychoterapeutyisuperwizorapsychoterapiipolskiegotowarzystwapsychologicznegookreślauchwałazarządugłównegopolskiegotowarzystwapsychologicznegozdnia18listopada2009rmiejsceodbywaniasięzajęćzajęciaodbywająsiewnowoczesnychkomfortowychiklimatyzowanychsalachdydaktycznychauczestnicystudiummajązapewnioneprzerwykawowekawaherbatasokiciastkabezograniczeńadresatamistudiumterapiidzieciimłodzieżysąpsycholodzypedagodzypracownicysocjalnilekarzeterapeucinauczycieleorazstudenciostatnichlatstudiówpsychologiapedagogikaresocjalizacjapragnącyrozwijaćswojeumiejętnościwzakresiediagnozyipracyterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąwtrakcieszkoleniauczestnicypracowaćbędąmetodamiwarsztatowymiapracanadprzypadkamiizajęciasuperwizyjneumożliwiąpraktyczneprzyswojenienabytychwiadomościstudiumterapiidzieciimłodzieżyprzygotowujedopracydiagnostycznejiterapeutycznejzdziećmiimłodzieżąwspółpracyterapeutycznejzrodzinamipsychoedukacjiipsychoprofilaktykiprogramszkoleniazjazdi1podstawypsychologiirozwojowejdzieciimłodzieży2rozwójemocjonalnydzieciimłodzieży3rozwójpoznawczydzieciimłodzieży4rozwójfizycznydzieciimłodzieży5rozwójspołecznydzieciimłodzieży6rozwójpsychoseksualnydzieciimłodzieży7psychologiarodziny8wpływsystemrodzinnegonaprzebiegrozwojudziecka9funkcjerodziny10charakterystykarodzindysfunkcyjnych11psychopatologiarodzinyrodzinazproblememuzależnieniaodalkoholuprzemocwrodziniefizycznaemocjonalnaseksualnazaniedbanie12pracaterapeutycznazrodziną13kształtowanieumiejętnościwychowawczych14terapiapedagogiczna15terapiaindywidualna16podstawyterapiirodzin17interwencjakryzysowawobecdzieckairodziny18pracazrodzinąwujęciuinterdyscyplinarnychzjazdii1psychiatriadzieciimłodzieży2klasyfikacjezaburzeńpsychicznychudzieciimłodzieży3diagnozawpsychiatriidzieciimłodzieżyawywiadzrodzicamibwywiadzdzieckiemcocenaddiagnoza4diagnozapsychologicznawpsychiatriidzieciimłodzieży5charakterystykazaburzeńpsychicznychudzieciimłodzieży6upośledzenieumysłoweniepełnosprawnośćumysłowa7całościowezaburzeniarozwojoweaautyzmdziecięcybzespółrettacdziecięcezaburzeniadezintegracyjnedzespółaspergera8zaburzeniaemocjonalnerozpoczynającesięwdzieciństwiealękprzedseparacjąbzaburzenialękowewpostacifobiiclękspołecznydzaburzeniazwiązanezrywalizacjąwrodzeństwieeuogólnionezaburzenialękowe9zaburzeniazachowaniaiemocji10zaburzeniaodżywianiaudzieciimłodzieżyanoreksjabulimia11zaburzeniadepresyjneudzieciimłodzieży12zaburzeniaobsesyjnokompulsyjneudzieciimłodzieży13zaburzeniapsychotycznewokresieadolescencjiakrótkotrwałedekompensacjepsychotycznebpsychozyczynnościowecschizofrenia14uzależnieniaodalkoholuisubstancjipsychoaktywnychudzieciimłodzieżyauzależnienieodalkoholubuzależnieniaodsubstancjipsychoaktywnychopiatykanabiolelekinasenneiuspokajającekokainasubstancjestymulujacehalucynogenynikotynalotnerozpuszczalniki15ćwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkówzjazdiii1terapiasystemowadzieciimłodzieży2podstawyterapiisystemowejrodzinaomówieniepodstawteoretycznychbrozwójterapiirodzin3charakterystykasystemurodzinnegosystemowerozumienieprocesówwrodzinie4cyklżyciarodziny5fazyrozwojurodzinyizadaniarozwojowe6wzorcerelacjiwrodziniekomunikacjawrodzinie7charakterystykaprocesuterapeutycznegoazasadyprowadzeniawywiaduzrodzinąbdiagnozarodzinyckontraktterapeutycznywterapiirodzindformułowanieceluterapiiezasadyprowadzeniapierwszejsesjirodzinnejfcharakterystykaprocesuterapiirodzin8konstruowaniehipotezgenezaifunkcjaproblemurozwiązanieproblemuposzukiwaniezasobówirozwiązań9neutralnośćcyrkularność10koterapiaizespółterapeutyczny11ćwiczeniapraktycznepracanadstadiumprzypadkusuperwizjaprzypadkówzjazdiv1terapiasystemowadzieciimłodzieży2systemowerozumienieprocesówwrodzinie3metodydiagnozyrodzinyoraztechnikipracyzrodzinąmapaprzestrzeniżyciowejrodzinypracazrodzinąprzyużyciugenogramurzeźbarodzinnapytaniacyrkularnepytaniaowyjątkipytaniaozasobypytaniarefleksyjnereframingpersonalizacjaieksternalizacjabudowaniemetaforterapeutycznychsymboleirytuałytechnikiparadoksalneinterwencjesystemoweustawieniarodzinyprzerwaniewzorcaprzepisaniewzorcazachowańizamianarólreframingzadaniadomowezaleceniasymptomuinterwencjewprostzleceniaparadoksalneparadoksalnewyhamowaniepsychodramarzeźbarodzinnakolażrodzinyrysunekizabawawterapiimetodynarracyjne4zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzeńodżywianiaaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadków5zastosowanieterapiisystemowejwterapiizaburzeńlękowychudzieciimłodzieżyaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadków6zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachpsychotycznychaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadków7zastosowanieterapiisystemowejwzaburzeniachzachowaniadzieciimłodzieżyaćwiczeniapraktycznebpracanadstadiumprzypadkucsuperwizjaprzypadkówzjazdv1terapiapoznawczobehawioralnadzieciimłodzieży2podstawyterapiipoznawczobehawioralnejaomówieniepodstawteoretycznychbmodelbeckapadesky3terapiapoznawczaatechnikipoznawczewterapiiiichzastosowaniebzastosowaniatechnikpoznawczychwzależnościodokresurozwojowegoccbtwpracyzrodzicamiirodzinami4rodzajeterapiibehawioralnejaterapiawzajemnegohamowaniawolpegobwarunkowanieinstrumentalneceksperymentbehawioralny5ćwiczeniapraktycznezzastosowaniempodstawowychtechnikaidentyfikacjaidyskusjazmabstrzałkawdółcproblemsolvingdrozpoznawanieidyskusjazezniekształceniamipoznawczymiitp6zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńeksternalizacyjnychaadhdbodd7technikibehawioralnewpracyzdziećmiopartenabehawioralnejmodyfikacjizachowańwoparciuoadhdioddimodyfikacjęzachowańagresywnychatechnikispecyficznedopasowanedoobjawówbpracanapozytywnychwzmocnieniachdostrzeganiepozytywówpochwałynagrodysystemyżetonoweczasadyikonsekwencjedelementytreninguzastępowaniaagresjiwprzypadkuagresjiniepowikłanejipowikłanejeprowadzeniewarsztatówdlarodzicówiwarsztatówdlarodzicówidzieciwzaburzeniacheksternalizacyjnychfćwiczeniapraktycznegpracanadstadiumprzypadkuhsuperwizjaprzypadków8zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńamoczenienocnebzanieczyszczaniekałemcproblemyzesnem9zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńlękowychudzieciimłodzieżyaetiologicznemodelelękuwdzieciństwiebocenazaburzeńlękowychudzieciimłodzieżycterapiazaburzeńlękowychdprogramyukierunkowanenadzieckonadzieckoijegoopiekunówećwiczeniapraktycznefpracanadstadiumprzypadkugsuperwizjaprzypadków10zastosowanieterapiipoznawczobehawioralnejwterapiizaburzeńdepresyjnychudzieciimłodzieżypracanadsamoocenąnastolatkaamodeleteoretyczneleżąceupodstawcbtdepresjiudzieciimłodzieżypoznawczymodelpodatnościnazranienieczynnikiinterpersonalneiśrodowiskowebocenaobjawówdepresjiudzieciinastolatkówzuwzględnieniemryzykasamobójstwaccharakterystykaprogramówterapeutycznychindywidualnychigrupowychdćwiczeniapraktyczneepracanadstadiumprzypadkufsuperwizjaprzypadkówzjazdvi1definicjakryzysucharakterystykakryzysu2interwencjakryzysowaijejmodele3cechyosóbprowadzącychinterwencjękryzysową4charakterystykafunkcjonowaniadzieciimłodzieżywsytuacjikryzysu5objawyzespołuasdiptdsudzieciimłodzieży6podstawoweumiejetnościprowadzeniainterwencjikryzysowej7sześcioetapowymodelinterwencjikryzysowej8ocenanatężeniakryzysuwinterwencjikryzysowej9ocenasposobufunkcjonowaniaklientawinterwencjikryzysowej10arkuszocenyselekcyjnej11budowaniekontaktuzdziećmiimłodzieżąwinterwencjikryzysowej12prowadenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimłodzieżypowydarzeniachtraumatycznychzespółasdptsdinterwencjakryzysowawsytuacjiprzemocyemocjonalnejfizycznejseksualnejćwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadków13prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimłodzieżywkryzysiesuicydalnymćwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadków14prowadzenieinterwencjikryzysowejwobecdzieciimłodzieżywsytuacjistratyżałobyćwiczeniapraktycznepracanadstudiumprzypadkusuperwizjaprzypadków15strategieprowadzeniainterwencjikryzysowejprzeztelefonzjazdvii1pracaterapeutycznazdziećmizzaburzeniamiprzywiązania2budowaniewięzidzieckorodzicznaczeniepierwszychpierwszychlatżyciadlarozwojuczłowiekakoncepcjaprzywiązania3zaburzonewzorceprzywiązania4reaktywnezaburzeniaprzywiązaniaradadiagnozaróżnicowa5radcharakterystykafunkcjonowaniedziecizradmetodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiwięzi6fascharakterystykafunkcjonowaniedziecizfasmetodypracyiterapiadziecizfas7zjawiskowypaleniazawodowegowrodzicielstwiezastępczym8metodypracyiterapiadziecizzaburzeniamiprzywiązania9podstawowezasadyizałożeniapracyzrodzinąwsytuacjirozwoduadopcjirodzinyzrekonstruowanej10metodyitechnikipracywterapiirodzinnejzproblememrozwoduadopcjirodzinyzrekonstruwanejzajeciawstudiumterapiidzieciimłodzieżyprowadzonesąprzezdoświadczonychtrenerówmającychwswoimdorobkuprowadzeniedzisiątekwarsztatówiszkoleńwdcpjakiszkoleńnazamówienieinstytucjiifirmnasiwykladowcytocertyfikowanipsycholodzyipsychiatrzywieloletnipraktycyterapiiindywidualnejiterapiigrupowejpracownicyuczelniiwyższychpracownicyszpitaliiprzychodnizdrowiaagnieszkajuszczykukończyłapsychologięklinicznąnauniwersyteciewrocławskimorazstudiapodyplomowewzakresieseksuologiinauniwersytecieimadamamickiewiczawpoznaniuwzakresieseksuologiikształciłasiętakżewcentrummedycznymkształceniapodyplomowegowwarszawieorazpodczaslicznychmiędzynarodowychkonferencjiisympozjównaukowoszkoleniowychminseksuologia2010seksuologia2011organizowanychprzezcentrumedukacjimedycznejcemedodbyłarównieżliczneszkoleniawramachszkółpsychoterapeutycznychcentrumterapiipoznawczobehawioralnejwarszawapolskiinstytutericksonowskipsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawttsprowadzipsychoterapięindywidualnąigrupowąterapięrodziniparspecjalizujesięwterapiizaburzeńdepresyjnychlękowychpsychotycznychpsychoterapiiosóbcierpiącychzpowodudysfunkcjiseksualnychuzależnionychodpornografiidoświadczającychkryzysuwukładachpartnerskichirodzinnychprzygotowującychsiędoujawnieniaorientacjipsychoseksualnejpotrzebującychpomocypsychologicznejjakizainteresowanychrozwojemosobistymdefiniowaniemwłasnejtożsamościirozwijaniemkompetencjiinterpersonalnychprowadzitakżezajęciapsychoedukacyjneiszkoleniawykładapsychologięwykładowcastudiumterapiirodzinstudiumpsychologiisądowejpracujewkilkuporadniachzdrowiapsychicznegojestbiegłymsądowymwzakresieseksuologiizapraszanajestjakokonsultantiekspertdoprogramówtelewizyjnychradiowychczyprasymintvntvptv4gazetawyborczatwójstylitpewafilipiakcertyfikowanydyplomowanypsychoterapeutapsychologdziecięcyneuropsychologdiagnostapedagogterapeutaispecjalistaterapiiśrodowiskowejczłonekpolskiegotowarzystwapsychiatrycznegoorazpolskiegostowarzyszeniapsychoterapiiintegracyjnejspecjalizujesięwdiagnoziepsychologicznejwdiagnozieirehabilitacjineuropsychologicznejorazwpsychoterapiiindywidualnejigrupowejdziecimłodzieżyorazosóbdorosłychprowadzipsychoterapięzaburzeńdepresyjnychlękowychadaptacyjnychpsychosomatycznychzaburzeńodżywianiazaburzeńosobowościwpracyzdziećmiimłodzieżązajmujesięrównieżdiagnoząpsychologicznąiterapiązaburzeńzespektrumautyzmuzaburzeńemocjonalnychadhdoddszczególnemiejscewpracyzawodowejstanowipracazosobamizgrupydorosłychdziecialkoholikóworazdorosłychdziecizrodzindysfunkcyjnychwswojejpracykorzystazróżnychpodejśćteoretycznychmetodyiprocedurydostosowanesądoindywidualnychpotrzebklientówzgodniezprzyjętąkonwencjąswojąpracępoddajestałejsuperwizjiukończyłapsychologięklinicznąwszkolewyższejpsychologiispołecznejpedagogikęresocjalizacyjnąnauniwersyteciejagiellońskimintegracyjnyprogramszkoleniapsychoterapeutówprowadzonyprzezprofesjonalnąszkołępsychoterapiiswpsiinstytutpsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazstudiapodyplomowediagnozapsychologicznawpraktyceklinicznejnauniwersyteciehumanistycznospołecznymswpswwarszawieneuropsychologiaklinicznaidiagnozaneuropsychologicznawujęciupraktycznymnauniwersyteciehumanistycznospołecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachobecniejestwtrakcierealizacjistudiówpodyplomowychstosowanaanalizazachowanianauniwersyteciehumanistycznospołecznymswpswwydzialezamiejscowymwkatowicachorazstudiumpsychoterapiigrupowejitreningupsychologicznegowinstytuciepsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieodbyłarównieżlicznekursyiszkoleniaminzzakresuterapiipoznawczobehawioralnejterapiigestaltanalizytransakcyjnejzakończonyzdaniempisemnegotestu101zeznajomościanalizytransakcyjnejeuropeanassociationfortransactionalanalysisinternationaltransactionalanalysisassociationpoznańterapiibehawioralnejterapiiidiagnozydzieciimłodzieżyterapiiśrodowiskowejotwartegodialoguleczeniadostosowanegodopotrzebpacjentawoparciuozasobyrodzinneisiecispołecznedoświadczeniezawodowezdobywaławośrodkupsychoterapiiipromocjizdrowianzozinstytutupsychologiizdrowiapolskiegotowarzystwapsychologicznegowwarszawieorazwporadniachspecjalistycznychposiadadoświadczeniewprowadzeniuszkoleńdlaspecjalistówzajmującychsięterapiąaktualniepracujewdziennymośrodkupsychiatriiizaburzeńmowydladzieciimłodzieżywewrocławiugdziejestzatrudnionawoddzialedziennympsychiatrycznymdladzieciimłodzieżywporadnizdrowiapsychicznegodladorosłychwporadnizdrowiapsychicznegodladzieciimłodzieżywporadnipsychologicznejwporadnidlaosóbzautyzmemdziecięcymorazwzespoleleczeniaśrodowiskowegorafałpietrzykpsychologpsychoterapeutasystemowytrenertreninguzastępowaniaagresjiartabsolwentszkołytrenerówtreningupsychologicznegowkrakowskimośrodkuterapiispecjalizujesięwterapiiindywidualnejrodzindzieciimłodzieżywujęciusystemowymzproblememzaburzeńzachowaniazaburzeńwiekurozwojowegozaburzeńodżywianiazaburzeńlękowychstratyiżałobyumiejętnościpsychoterapeutycznekształciłminwszkoleterapeutycznejpsychoterapiasystemowaindywidualnairodzinnawelkopolskietowarzystwoterapiisystemowejukończonykurspodstawowyikurszaawansowanyukończyłliczneszkoleniaterapeutycznewpolskiminstytucieericksonowskiorazszkoleniawzakresiediagnozyiterapiiadhdprowadzoneprzezcentrumterapiipoznawczobehawioralnejcbtwwarszawiedoświadczeniezawodowewpracyzmłodzieżąidziećmizdobywapracującjakopsychoterapeutawinstytucieterapiiiustawieńsystemowychwcentrumrehabilitacyjnoreadaptacyjnymnadziejaorazwpowiatowejporadnipsychologicznopedagogicznejdominikagajossiembidapsychologpsychoterapeutapsychodynamicznyorazkonsultantsystemowejterapiirodzinukończyłapsychologięnauniwersyteciewrocławskimdalsząwiedzęzdobywaławkrakowskimośrodkuszkoleńsystemowychuzyskującuprawnieniadoprowadzeniasystemowejterapiirodzinukończyłaczteroletnieszkoleniepsychoterapeutycznewnurciepsychodynamicznymzakończoneotrzymaniemdyplomupsychoterapeutypsychodynamicznegoponadtoukończyłastudiapodyplomowezzakresukwalifikacjipedagogicznychnauniwersytecieśląskimorazszkoleniedlaorganizatorówrodzinnejopiekizastępczejwedługprogramurodzinadoświadczeniezawodowezdobywałapracującwdolnośląskimcentrumpediatrycznymnaoddzialepsychiatriidzieciimłodzieżyprzyulkasprowiczawewrocławiuwspecjalistycznejporadnirodzinnejwkatowicachorazprowadzącprywatnąpraktykępsychoterapeutycznąod2005rokupracujewarchidiecezjalnymośrodkuadopcyjnymwewrocławiugdziebierzebezpośredniudziałwprocesieprzygotowywaniamałżeństwdopełnieniafunkcjirodzinadopcyjnychprowadziwarsztatydlamałżonkówdiagnozęudzielawsparciarodzinomprzyjmującymdzieckowraziekoniecznościpodejmujepsychoterapiępracujezosobamidorosłymiproponującróżneformypomocyodporadypsychologicznejpoprzezkonsultacjędopsychoterapiiindywidualnejpomagaosobomktórychcierpieniemożemiećróżneźródłoniekiedytrudnedlanichsamychdozidentyfikowaniapracujezosobamiktóredoświadczająproblemówutrudniającychczywręczuniemożliwiającychcodziennefunkcjonowanieprzeżywająutratębliskiejosobywłasnegozdrowiadoświadczająkryzysuwzwiązkuczyteżmająpoczuciebrakusatysfakcjiwrelacjiznajbliższymiborykająsięztrudnościamirodzinnymilubwychowawczymitowarzyszytymktórzypragnąpoprawićjakośćswojegożyciapoznaćwłasnemożliwościchcąbardziejświadomiekierowaćswoimżyciemjestczłonkiempolskiegotowarzystwapsychoterapiipsychodynamicznejregularniepoddajeswojąpracęsuperwizjiannareslerpsychologpsychoterapeutkacertyfikowanyterapeutapoznawczobehawioralnyterapeutasystemowyczłonekpols"
             ["status"] => string(1) "1"
             ["show_count"] => int(170)
             ["is_shown_on_homepage"] => string(1) "0"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(1) {
             [0] => string(10) "show_count"
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(1) {
             ["show_count"] => string(3) "169"
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => array(3) {
             ["preSave"] => object(Doctrine_Event)#303 (8) {
              ["_sequence":protected] => int(35)
              ["_invoker":protected] => *RECURSION*
              ["_query":protected] => NULL
              ["_params":protected] => array(0) {
              }
              ["_code":protected] => int(22)
              ["_startedMicrotime":protected] => NULL
              ["_endedMicrotime":protected] => NULL
              ["_options":protected] => array(0) {
              }
             }
             ["preUpdate"] => object(Doctrine_Event)#307 (8) {
              ["_sequence":protected] => int(36)
              ["_invoker":protected] => *RECURSION*
              ["_query":protected] => NULL
              ["_params":protected] => array(0) {
              }
              ["_code":protected] => int(23)
              ["_startedMicrotime":protected] => NULL
              ["_endedMicrotime":protected] => NULL
              ["_options":protected] => array(0) {
              }
             }
             ["postUpdate"] => object(Doctrine_Event)#307 (8) {
              ["_sequence":protected] => int(36)
              ["_invoker":protected] => *RECURSION*
              ["_query":protected] => NULL
              ["_params":protected] => array(0) {
              }
              ["_code":protected] => int(23)
              ["_startedMicrotime":protected] => NULL
              ["_endedMicrotime":protected] => NULL
              ["_options":protected] => array(0) {
              }
             }
            }
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(100)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
          }
         }
         ["_columns":protected] => array(30) {
          ["id"] => array(4) {
           ["primary"] => bool(true)
           ["autoincrement"] => bool(true)
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["area_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["lang"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(2)
          }
          ["parent_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["content_category_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["type"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(2)
          }
          ["title"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["title2"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["beginning"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["description"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(9999)
          }
          ["tags"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["photo"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["photo3d"] => array(3) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["default"] => int(0)
           ["length"] => int(1)
          }
          ["active"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(1)
          }
          ["activation_code"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["url"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["meta_title"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["meta_description"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["date"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(8)
          }
          ["created_at"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(8)
          }
          ["updated_at"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(8)
          }
          ["position"] => array(3) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["default"] => string(3) "999"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["user_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["username"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["user_rating"] => array(4) {
           ["type"] => string(7) "decimal"
           ["default"] => int(0)
           ["length"] => int(2)
           ["scale"] => string(1) "2"
          }
          ["comment_count"] => array(3) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["default"] => int(0)
           ["length"] => int(2)
          }
          ["search_text"] => array(2) {
           ["type"] => string(6) "string"
           ["length"] => int(1000)
          }
          ["status"] => array(3) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["default"] => string(1) "1"
           ["length"] => int(2)
          }
          ["show_count"] => array(3) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["default"] => string(1) "1"
           ["length"] => int(2)
          }
          ["is_shown_on_homepage"] => array(3) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["default"] => string(1) "0"
           ["length"] => int(2)
          }
         }
         ["_uniques":protected] => array(0) {
         }
         ["_fieldNames":protected] => array(30) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["area_id"] => string(7) "area_id"
          ["lang"] => string(4) "lang"
          ["parent_id"] => string(9) "parent_id"
          ["content_category_id"] => string(19) "content_category_id"
          ["type"] => string(4) "type"
          ["title"] => string(5) "title"
          ["title2"] => string(6) "title2"
          ["beginning"] => string(9) "beginning"
          ["description"] => string(11) "description"
          ["tags"] => string(4) "tags"
          ["photo"] => string(5) "photo"
          ["photo3d"] => string(7) "photo3d"
          ["active"] => string(6) "active"
          ["activation_code"] => string(15) "activation_code"
          ["url"] => string(3) "url"
          ["meta_title"] => string(10) "meta_title"
          ["meta_description"] => string(16) "meta_description"
          ["date"] => string(4) "date"
          ["created_at"] => string(10) "created_at"
          ["updated_at"] => string(10) "updated_at"
          ["position"] => string(8) "position"
          ["user_id"] => string(7) "user_id"
          ["username"] => string(8) "username"
          ["user_rating"] => string(11) "user_rating"
          ["comment_count"] => string(13) "comment_count"
          ["search_text"] => string(11) "search_text"
          ["status"] => string(6) "status"
          ["show_count"] => string(10) "show_count"
          ["is_shown_on_homepage"] => string(20) "is_shown_on_homepage"
         }
         ["_columnNames":protected] => array(30) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["area_id"] => string(7) "area_id"
          ["lang"] => string(4) "lang"
          ["parent_id"] => string(9) "parent_id"
          ["content_category_id"] => string(19) "content_category_id"
          ["type"] => string(4) "type"
          ["title"] => string(5) "title"
          ["title2"] => string(6) "title2"
          ["beginning"] => string(9) "beginning"
          ["description"] => string(11) "description"
          ["tags"] => string(4) "tags"
          ["photo"] => string(5) "photo"
          ["photo3d"] => string(7) "photo3d"
          ["active"] => string(6) "active"
          ["activation_code"] => string(15) "activation_code"
          ["url"] => string(3) "url"
          ["meta_title"] => string(10) "meta_title"
          ["meta_description"] => string(16) "meta_description"
          ["date"] => string(4) "date"
          ["created_at"] => string(10) "created_at"
          ["updated_at"] => string(10) "updated_at"
          ["position"] => string(8) "position"
          ["user_id"] => string(7) "user_id"
          ["username"] => string(8) "username"
          ["user_rating"] => string(11) "user_rating"
          ["comment_count"] => string(13) "comment_count"
          ["search_text"] => string(11) "search_text"
          ["status"] => string(6) "status"
          ["show_count"] => string(10) "show_count"
          ["is_shown_on_homepage"] => string(20) "is_shown_on_homepage"
         }
         ["columnCount":protected] => int(30)
         ["hasDefaultValues":protected] => bool(true)
         ["_options":protected] => array(18) {
          ["name"] => string(7) "Content"
          ["tableName"] => string(7) "content"
          ["sequenceName"] => NULL
          ["inheritanceMap"] => array(0) {
          }
          ["enumMap"] => array(0) {
          }
          ["type"] => NULL
          ["charset"] => string(4) "utf8"
          ["collate"] => string(14) "utf8_polish_ci"
          ["treeImpl"] => NULL
          ["treeOptions"] => array(0) {
          }
          ["indexes"] => array(1) {
           ["idx_content_front_list"] => array(1) {
            ["fields"] => array(4) {
             [0] => string(4) "lang"
             [1] => string(19) "content_category_id"
             [2] => string(4) "type"
             [3] => string(6) "active"
            }
           }
          }
          ["parents"] => array(3) {
           [0] => string(31) "Boo_Db_Doctrine_Record_Abstract"
           [1] => string(22) "Boo_Db_Doctrine_Record"
           [2] => string(11) "BaseContent"
          }
          ["joinedParents"] => array(0) {
          }
          ["queryParts"] => array(0) {
          }
          ["versioning"] => NULL
          ["subclasses"] => array(0) {
          }
          ["orderBy"] => NULL
          ["declaringClass"] => object(ReflectionClass)#299 (1) {
           ["name"] => string(11) "BaseContent"
          }
         }
         ["_tree":protected] => NULL
         ["_parser":protected] => object(Doctrine_Relation_Parser)#295 (3) {
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_relations":protected] => array(0) {
          }
          ["_pending":protected] => array(7) {
           ["Area"] => array(6) {
            ["local"] => string(7) "area_id"
            ["foreign"] => string(2) "id"
            ["onDelete"] => string(8) "SET NULL"
            ["type"] => int(0)
            ["class"] => string(4) "Area"
            ["alias"] => string(4) "Area"
           }
           ["ContentCategory"] => array(6) {
            ["local"] => string(19) "content_category_id"
            ["foreign"] => string(2) "id"
            ["onDelete"] => string(8) "SET NULL"
            ["type"] => int(0)
            ["class"] => string(15) "ContentCategory"
            ["alias"] => string(15) "ContentCategory"
           }
           ["ContentImages"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(10) "content_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(13) "ContentImages"
            ["alias"] => string(13) "ContentImages"
           }
           ["ContentFiles"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(10) "content_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(12) "ContentFiles"
            ["alias"] => string(12) "ContentFiles"
           }
           ["ContentYoutube"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(10) "content_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(14) "ContentYoutube"
            ["alias"] => string(14) "ContentYoutube"
           }
           ["Attribute_Model_Attribute_Group_Content"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(10) "content_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(39) "Attribute_Model_Attribute_Group_Content"
            ["alias"] => string(39) "Attribute_Model_Attribute_Group_Content"
           }
           ["AttributeGroups"] => array(6) {
            ["refClass"] => string(39) "Attribute_Model_Attribute_Group_Content"
            ["local"] => string(10) "content_id"
            ["foreign"] => string(18) "attribute_group_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(31) "Attribute_Model_Attribute_Group"
            ["alias"] => string(15) "AttributeGroups"
           }
          }
         }
         ["_templates":protected] => array(0) {
         }
         ["_filters":protected] => array(1) {
          [0] => object(Doctrine_Record_Filter_Standard)#300 (1) {
           ["_table":protected] => NULL
          }
         }
         ["_generators":protected] => array(0) {
         }
         ["_generator":protected] => NULL
         ["_invokedMethods":protected] => array(0) {
         }
         ["record":protected] => object(Content)#297 (19) {
          ["tableName":protected] => string(7) "content"
          ["_node":protected] => NULL
          ["_id":protected] => array(0) {
          }
          ["_data":protected] => array(0) {
          }
          ["_values":protected] => array(0) {
          }
          ["_state":protected] => int(3)
          ["_lastModified":protected] => array(0) {
          }
          ["_modified":protected] => array(0) {
          }
          ["_oldValues":protected] => array(0) {
          }
          ["_errorStack":protected] => NULL
          ["_references":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
          }
          ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
          ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
          ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(99)
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_locator":protected] => NULL
          ["_resources":protected] => array(0) {
          }
         }
         ["attributes":protected] => array(0) {
         }
         ["parent":protected] => *RECURSION*
         ["_impl":protected] => array(0) {
         }
         ["_params":protected] => array(0) {
         }
         ["_locator":protected] => NULL
         ["_resources":protected] => array(0) {
         }
        }
        ["ContentCategory"] => object(ContentCategoryTable)#306 (27) {
         ["_data":protected] => array(0) {
         }
         ["_identifier":protected] => string(2) "id"
         ["_identifierType":protected] => int(1)
         ["_conn":protected] => *RECURSION*
         ["_identityMap":protected] => array(1) {
          [3] => object(ContentCategory)#324 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "3"
           }
           ["_data":protected] => array(19) {
            ["id"] => string(1) "3"
            ["area_id"] => string(1) "1"
            ["image"] => NULL
            ["type"] => string(1) "2"
            ["url_template"] => string(25) "%category_path_0%/%title%"
            ["child_url_template"] => string(17) "%category_path_0%"
            ["code"] => string(3) "ads"
            ["position"] => string(2) "99"
            ["active"] => string(1) "1"
            ["ceneo_category_id"] => NULL
            ["allegro_category_id"] => NULL
            ["ceneo_category_name"] => NULL
            ["allegro_shop_category_id"] => NULL
            ["allegro_shop_category_path"] => NULL
            ["content_comment_count"] => string(1) "0"
            ["parent_id"] => string(1) "0"
            ["path"] => string(0) ""
            ["level"] => string(1) "0"
            ["breadcrumbs"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(102)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
         }
         ["_repository":protected] => object(Doctrine_Table_Repository)#308 (2) {
          ["table":"Doctrine_Table_Repository":private] => *RECURSION*
          ["registry":"Doctrine_Table_Repository":private] => array(1) {
           [102] => object(ContentCategory)#324 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "3"
            }
            ["_data":protected] => array(19) {
             ["id"] => string(1) "3"
             ["area_id"] => string(1) "1"
             ["image"] => NULL
             ["type"] => string(1) "2"
             ["url_template"] => string(25) "%category_path_0%/%title%"
             ["child_url_template"] => string(17) "%category_path_0%"
             ["code"] => string(3) "ads"
             ["position"] => string(2) "99"
             ["active"] => string(1) "1"
             ["ceneo_category_id"] => NULL
             ["allegro_category_id"] => NULL
             ["ceneo_category_name"] => NULL
             ["allegro_shop_category_id"] => NULL
             ["allegro_shop_category_path"] => NULL
             ["content_comment_count"] => string(1) "0"
             ["parent_id"] => string(1) "0"
             ["path"] => string(0) ""
             ["level"] => string(1) "0"
             ["breadcrumbs"] => string(1) "0"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(102)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
          }
         }
         ["_columns":protected] => array(19) {
          ["id"] => array(4) {
           ["primary"] => bool(true)
           ["autoincrement"] => bool(true)
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["area_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["image"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["type"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(2)
          }
          ["url_template"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["child_url_template"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["code"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["position"] => array(3) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["default"] => string(2) "99"
           ["length"] => int(4)
          }
          ["active"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(2)
          }
          ["ceneo_category_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(11)
          }
          ["allegro_category_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(11)
          }
          ["ceneo_category_name"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["allegro_shop_category_id"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(11)
          }
          ["allegro_shop_category_path"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(20)
          }
          ["content_comment_count"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(10)
          }
          ["parent_id"] => array(3) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["default"] => string(1) "0"
           ["length"] => int(11)
          }
          ["path"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "varchar"
           ["length"] => int(255)
          }
          ["level"] => array(3) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["default"] => string(1) "0"
           ["length"] => int(2)
          }
          ["breadcrumbs"] => array(2) {
           ["type"] => string(7) "integer"
           ["length"] => int(1)
          }
         }
         ["_uniques":protected] => array(0) {
         }
         ["_fieldNames":protected] => array(19) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["area_id"] => string(7) "area_id"
          ["image"] => string(5) "image"
          ["type"] => string(4) "type"
          ["url_template"] => string(12) "url_template"
          ["child_url_template"] => string(18) "child_url_template"
          ["code"] => string(4) "code"
          ["position"] => string(8) "position"
          ["active"] => string(6) "active"
          ["ceneo_category_id"] => string(17) "ceneo_category_id"
          ["allegro_category_id"] => string(19) "allegro_category_id"
          ["ceneo_category_name"] => string(19) "ceneo_category_name"
          ["allegro_shop_category_id"] => string(24) "allegro_shop_category_id"
          ["allegro_shop_category_path"] => string(26) "allegro_shop_category_path"
          ["content_comment_count"] => string(21) "content_comment_count"
          ["parent_id"] => string(9) "parent_id"
          ["path"] => string(4) "path"
          ["level"] => string(5) "level"
          ["breadcrumbs"] => string(11) "breadcrumbs"
         }
         ["_columnNames":protected] => array(19) {
          ["id"] => string(2) "id"
          ["area_id"] => string(7) "area_id"
          ["image"] => string(5) "image"
          ["type"] => string(4) "type"
          ["url_template"] => string(12) "url_template"
          ["child_url_template"] => string(18) "child_url_template"
          ["code"] => string(4) "code"
          ["position"] => string(8) "position"
          ["active"] => string(6) "active"
          ["ceneo_category_id"] => string(17) "ceneo_category_id"
          ["allegro_category_id"] => string(19) "allegro_category_id"
          ["ceneo_category_name"] => string(19) "ceneo_category_name"
          ["allegro_shop_category_id"] => string(24) "allegro_shop_category_id"
          ["allegro_shop_category_path"] => string(26) "allegro_shop_category_path"
          ["content_comment_count"] => string(21) "content_comment_count"
          ["parent_id"] => string(9) "parent_id"
          ["path"] => string(4) "path"
          ["level"] => string(5) "level"
          ["breadcrumbs"] => string(11) "breadcrumbs"
         }
         ["columnCount":protected] => int(19)
         ["hasDefaultValues":protected] => bool(true)
         ["_options":protected] => array(18) {
          ["name"] => string(15) "ContentCategory"
          ["tableName"] => string(16) "content_category"
          ["sequenceName"] => NULL
          ["inheritanceMap"] => array(0) {
          }
          ["enumMap"] => array(0) {
          }
          ["type"] => NULL
          ["charset"] => string(4) "utf8"
          ["collate"] => string(14) "utf8_polish_ci"
          ["treeImpl"] => NULL
          ["treeOptions"] => array(0) {
          }
          ["indexes"] => array(0) {
          }
          ["parents"] => array(1) {
           [0] => string(19) "BaseContentCategory"
          }
          ["joinedParents"] => array(0) {
          }
          ["queryParts"] => array(0) {
          }
          ["versioning"] => NULL
          ["subclasses"] => array(0) {
          }
          ["orderBy"] => NULL
          ["declaringClass"] => object(ReflectionClass)#309 (1) {
           ["name"] => string(19) "BaseContentCategory"
          }
         }
         ["_tree":protected] => NULL
         ["_parser":protected] => object(Doctrine_Relation_Parser)#305 (3) {
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_relations":protected] => array(0) {
          }
          ["_pending":protected] => array(11) {
           ["Area"] => array(6) {
            ["local"] => string(7) "area_id"
            ["foreign"] => string(2) "id"
            ["onDelete"] => string(8) "SET NULL"
            ["type"] => int(0)
            ["class"] => string(4) "Area"
            ["alias"] => string(4) "Area"
           }
           ["ContentCategoryLangs"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(19) "content_category_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(20) "ContentCategoryLangs"
            ["alias"] => string(20) "ContentCategoryLangs"
           }
           ["Content"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(19) "content_category_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(7) "Content"
            ["alias"] => string(7) "Content"
           }
           ["UserToContentCategory"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(19) "content_category_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(21) "UserToContentCategory"
            ["alias"] => string(21) "UserToContentCategory"
           }
           ["Users"] => array(6) {
            ["refClass"] => string(21) "UserToContentCategory"
            ["local"] => string(19) "content_category_id"
            ["foreign"] => string(7) "user_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(4) "User"
            ["alias"] => string(5) "Users"
           }
           ["UserInterestCategory"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(19) "content_category_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(20) "UserInterestCategory"
            ["alias"] => string(20) "UserInterestCategory"
           }
           ["UserInterest"] => array(6) {
            ["refClass"] => string(20) "UserInterestCategory"
            ["local"] => string(19) "content_category_id"
            ["foreign"] => string(7) "user_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(4) "User"
            ["alias"] => string(12) "UserInterest"
           }
           ["UserSpecialityCategory"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(19) "content_category_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(22) "UserSpecialityCategory"
            ["alias"] => string(22) "UserSpecialityCategory"
           }
           ["UserSpeciality"] => array(6) {
            ["refClass"] => string(22) "UserSpecialityCategory"
            ["local"] => string(19) "content_category_id"
            ["foreign"] => string(7) "user_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(4) "User"
            ["alias"] => string(14) "UserSpeciality"
           }
           ["Attribute_Model_Attribute_Group_Content_Category"] => array(5) {
            ["local"] => string(2) "id"
            ["foreign"] => string(19) "content_category_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(48) "Attribute_Model_Attribute_Group_Content_Category"
            ["alias"] => string(48) "Attribute_Model_Attribute_Group_Content_Category"
           }
           ["AttributeGroup"] => array(6) {
            ["refClass"] => string(48) "Attribute_Model_Attribute_Group_Content_Category"
            ["local"] => string(19) "content_category_id"
            ["foreign"] => string(18) "attribute_group_id"
            ["type"] => int(1)
            ["class"] => string(31) "Attribute_Model_Attribute_Group"
            ["alias"] => string(14) "AttributeGroup"
           }
          }
         }
         ["_templates":protected] => array(0) {
         }
         ["_filters":protected] => array(1) {
          [0] => object(Doctrine_Record_Filter_Standard)#310 (1) {
           ["_table":protected] => NULL
          }
         }
         ["_generators":protected] => array(0) {
         }
         ["_generator":protected] => NULL
         ["_invokedMethods":protected] => array(0) {
         }
         ["record":protected] => object(ContentCategory)#311 (18) {
          ["_node":protected] => NULL
          ["_id":protected] => array(0) {
          }
          ["_data":protected] => array(0) {
          }
          ["_values":protected] => array(0) {
          }
          ["_state":protected] => int(3)
          ["_lastModified":protected] => array(0) {
          }
          ["_modified":protected] => array(0) {
          }
          ["_oldValues":protected] => array(0) {
          }
          ["_errorStack":protected] => NULL
          ["_references":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
          }
          ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
          }
          ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
          ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
          ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(101)
          ["_table":protected] => *RECURSION*
          ["_locator":protected] => NULL
          ["_resources":protected] => array(0) {
          }
         }
         ["attributes":protected] => array(0) {
         }
         ["parent":protected] => *RECURSION*
         ["_impl":protected] => array(0) {
         }
         ["_params":protected] => array(0) {
         }
         ["_locator":protected] => NULL
         ["_resources":protected] => array(0) {
         }
        }
        ["UrlRewrite_Model_UrlRewrite"] => *RECURSION*
       }
       ["_name":protected] => int(1)
       ["isConnected":protected] => bool(true)
       ["supported":protected] => array(18) {
        ["sequences"] => string(8) "emulated"
        ["indexes"] => bool(true)
        ["affected_rows"] => bool(true)
        ["transactions"] => bool(true)
        ["savepoints"] => bool(false)
        ["summary_functions"] => bool(true)
        ["order_by_text"] => bool(true)
        ["current_id"] => string(8) "emulated"
        ["limit_queries"] => bool(true)
        ["LOBs"] => bool(true)
        ["replace"] => bool(true)
        ["sub_selects"] => bool(true)
        ["auto_increment"] => bool(true)
        ["primary_key"] => bool(true)
        ["result_introspection"] => bool(true)
        ["prepared_statements"] => string(8) "emulated"
        ["identifier_quoting"] => bool(true)
        ["pattern_escaping"] => bool(true)
       }
       ["pendingAttributes":protected] => array(3) {
        [16] => string(5) "mysql"
        [8] => int(0)
        [3] => int(2)
       }
       ["modules":"Doctrine_Connection":private] => array(9) {
        ["transaction"] => object(Doctrine_Transaction_Mysql)#304 (7) {
         ["_nestingLevel":protected] => int(0)
         ["_internalNestingLevel":protected] => int(0)
         ["invalid":protected] => array(0) {
         }
         ["savePoints":protected] => array(0) {
         }
         ["_collections":protected] => array(0) {
         }
         ["conn":protected] => *RECURSION*
         ["moduleName":protected] => string(11) "Transaction"
        }
        ["expression"] => bool(false)
        ["dataDict"] => object(Doctrine_DataDict_Mysql)#294 (3) {
         ["keywords":protected] => array(223) {
          [0] => string(3) "ADD"
          [1] => string(3) "ALL"
          [2] => string(5) "ALTER"
          [3] => string(7) "ANALYZE"
          [4] => string(3) "AND"
          [5] => string(2) "AS"
          [6] => string(3) "ASC"
          [7] => string(10) "ASENSITIVE"
          [8] => string(6) "BEFORE"
          [9] => string(7) "BETWEEN"
          [10] => string(6) "BIGINT"
          [11] => string(6) "BINARY"
          [12] => string(4) "BLOB"
          [13] => string(4) "BOTH"
          [14] => string(2) "BY"
          [15] => string(3) "BIT"
          [16] => string(4) "CALL"
          [17] => string(7) "CASCADE"
          [18] => string(4) "CASE"
          [19] => string(6) "CHANGE"
          [20] => string(4) "CHAR"
          [21] => string(9) "CHARACTER"
          [22] => string(5) "CHECK"
          [23] => string(7) "COLLATE"
          [24] => string(6) "COLUMN"
          [25] => string(9) "CONDITION"
          [26] => string(10) "CONNECTION"
          [27] => string(10) "CONSTRAINT"
          [28] => string(8) "CONTINUE"
          [29] => string(7) "CONVERT"
          [30] => string(6) "CREATE"
          [31] => string(5) "CROSS"
          [32] => string(12) "CURRENT_DATE"
          [33] => string(12) "CURRENT_TIME"
          [34] => string(17) "CURRENT_TIMESTAMP"
          [35] => string(12) "CURRENT_USER"
          [36] => string(6) "CURSOR"
          [37] => string(8) "DATABASE"
          [38] => string(9) "DATABASES"
          [39] => string(8) "DAY_HOUR"
          [40] => string(15) "DAY_MICROSECOND"
          [41] => string(10) "DAY_MINUTE"
          [42] => string(10) "DAY_SECOND"
          [43] => string(3) "DEC"
          [44] => string(7) "DECIMAL"
          [45] => string(7) "DECLARE"
          [46] => string(7) "DEFAULT"
          [47] => string(7) "DELAYED"
          [48] => string(6) "DELETE"
          [49] => string(4) "DESC"
          [50] => string(8) "DESCRIBE"
          [51] => string(13) "DETERMINISTIC"
          [52] => string(8) "DISTINCT"
          [53] => string(11) "DISTINCTROW"
          [54] => string(3) "DIV"
          [55] => string(6) "DOUBLE"
          [56] => string(4) "DROP"
          [57] => string(4) "DUAL"
          [58] => string(4) "EACH"
          [59] => string(4) "ELSE"
          [60] => string(6) "ELSEIF"
          [61] => string(8) "ENCLOSED"
          [62] => string(7) "ESCAPED"
          [63] => string(6) "EXISTS"
          [64] => string(4) "EXIT"
          [65] => string(7) "EXPLAIN"
          [66] => string(5) "FALSE"
          [67] => string(5) "FETCH"
          [68] => string(5) "FLOAT"
          [69] => string(6) "FLOAT4"
          [70] => string(6) "FLOAT8"
          [71] => string(3) "FOR"
          [72] => string(5) "FORCE"
          [73] => string(7) "FOREIGN"
          [74] => string(4) "FROM"
          [75] => string(8) "FULLTEXT"
          [76] => string(5) "GRANT"
          [77] => string(5) "GROUP"
          [78] => string(6) "HAVING"
          [79] => string(13) "HIGH_PRIORITY"
          [80] => string(16) "HOUR_MICROSECOND"
          [81] => string(11) "HOUR_MINUTE"
          [82] => string(11) "HOUR_SECOND"
          [83] => string(2) "IF"
          [84] => string(6) "IGNORE"
          [85] => string(2) "IN"
          [86] => string(5) "INDEX"
          [87] => string(6) "INFILE"
          [88] => string(5) "INNER"
          [89] => string(5) "INOUT"
          [90] => string(11) "INSENSITIVE"
          [91] => string(6) "INSERT"
          [92] => string(3) "INT"
          [93] => string(4) "INT1"
          [94] => string(4) "INT2"
          [95] => string(4) "INT3"
          [96] => string(4) "INT4"
          [97] => string(4) "INT8"
          [98] => string(7) "INTEGER"
          [99] => string(8) "INTERVAL"
          [100] => string(4) "INTO"
          [101] => string(2) "IS"
          [102] => string(7) "ITERATE"
          [103] => string(4) "JOIN"
          [104] => string(3) "KEY"
          [105] => string(4) "KEYS"
          [106] => string(4) "KILL"
          [107] => string(7) "LEADING"
          [108] => string(5) "LEAVE"
          [109] => string(4) "LEFT"
          [110] => string(4) "LIKE"
          [111] => string(5) "LIMIT"
          [112] => string(5) "LINES"
          [113] => string(4) "LOAD"
          [114] => string(9) "LOCALTIME"
          [115] => string(14) "LOCALTIMESTAMP"
          [116] => string(4) "LOCK"
          [117] => string(4) "LONG"
          [118] => string(8) "LONGBLOB"
          [119] => string(8) "LONGTEXT"
          [120] => string(4) "LOOP"
          [121] => string(12) "LOW_PRIORITY"
          [122] => string(5) "MATCH"
          [123] => string(10) "MEDIUMBLOB"
          [124] => string(9) "MEDIUMINT"
          [125] => string(10) "MEDIUMTEXT"
          [126] => string(9) "MIDDLEINT"
          [127] => string(18) "MINUTE_MICROSECOND"
          [128] => string(13) "MINUTE_SECOND"
          [129] => string(3) "MOD"
          [130] => string(8) "MODIFIES"
          [131] => string(7) "NATURAL"
          [132] => string(3) "NOT"
          [133] => string(18) "NO_WRITE_TO_BINLOG"
          [134] => string(4) "NULL"
          [135] => string(7) "NUMERIC"
          [136] => string(2) "ON"
          [137] => string(8) "OPTIMIZE"
          [138] => string(6) "OPTION"
          [139] => string(10) "OPTIONALLY"
          [140] => string(2) "OR"
          [141] => string(5) "ORDER"
          [142] => string(3) "OUT"
          [143] => string(5) "OUTER"
          [144] => string(7) "OUTFILE"
          [145] => string(9) "PRECISION"
          [146] => string(7) "PRIMARY"
          [147] => string(9) "PROCEDURE"
          [148] => string(5) "PURGE"
          [149] => string(5) "RAID0"
          [150] => string(4) "READ"
          [151] => string(5) "READS"
          [152] => string(4) "REAL"
          [153] => string(10) "REFERENCES"
          [154] => string(6) "REGEXP"
          [155] => string(7) "RELEASE"
          [156] => string(6) "RENAME"
          [157] => string(6) "REPEAT"
          [158] => string(7) "REPLACE"
          [159] => string(7) "REQUIRE"
          [160] => string(8) "RESTRICT"
          [161] => string(6) "RETURN"
          [162] => string(6) "REVOKE"
          [163] => string(5) "RIGHT"
          [164] => string(5) "RLIKE"
          [165] => string(6) "SCHEMA"
          [166] => string(7) "SCHEMAS"
          [167] => string(18) "SECOND_MICROSECOND"
          [168] => string(6) "SELECT"
          [169] => string(9) "SENSITIVE"
          [170] => string(9) "SEPARATOR"
          [171] => string(3) "SET"
          [172] => string(4) "SHOW"
          [173] => string(8) "SMALLINT"
          [174] => string(6) "SONAME"
          [175] => string(7) "SPATIAL"
          [176] => string(8) "SPECIFIC"
          [177] => string(3) "SQL"
          [178] => string(12) "SQLEXCEPTION"
          [179] => string(8) "SQLSTATE"
          [180] => string(10) "SQLWARNING"
          [181] => string(14) "SQL_BIG_RESULT"
          [182] => string(19) "SQL_CALC_FOUND_ROWS"
          [183] => string(16) "SQL_SMALL_RESULT"
          [184] => string(3) "SSL"
          [185] => string(8) "STARTING"
          [186] => string(13) "STRAIGHT_JOIN"
          [187] => string(5) "TABLE"
          [188] => string(10) "TERMINATED"
          [189] => string(4) "THEN"
          [190] => string(8) "TINYBLOB"
          [191] => string(7) "TINYINT"
          [192] => string(8) "TINYTEXT"
          [193] => string(2) "TO"
          [194] => string(8) "TRAILING"
          [195] => string(7) "TRIGGER"
          [196] => string(4) "TRUE"
          [197] => string(4) "UNDO"
          [198] => string(5) "UNION"
          [199] => string(6) "UNIQUE"
          [200] => string(6) "UNLOCK"
          [201] => string(8) "UNSIGNED"
          [202] => string(6) "UPDATE"
          [203] => string(5) "USAGE"
          [204] => string(3) "USE"
          [205] => string(5) "USING"
          [206] => string(8) "UTC_DATE"
          [207] => string(8) "UTC_TIME"
          [208] => string(13) "UTC_TIMESTAMP"
          [209] => string(6) "VALUES"
          [210] => string(9) "VARBINARY"
          [211] => string(7) "VARCHAR"
          [212] => string(12) "VARCHARACTER"
          [213] => string(7) "VARYING"
          [214] => string(4) "WHEN"
          [215] => string(5) "WHERE"
          [216] => string(5) "WHILE"
          [217] => string(4) "WITH"
          [218] => string(5) "WRITE"
          [219] => string(4) "X509"
          [220] => string(3) "XOR"
          [221] => string(10) "YEAR_MONTH"
          [222] => string(8) "ZEROFILL"
         }
         ["conn":protected] => *RECURSION*
         ["moduleName":protected] => string(8) "DataDict"
        }
        ["export"] => bool(false)
        ["import"] => bool(false)
        ["sequence"] => object(Doctrine_Sequence_Mysql)#325 (2) {
         ["conn":protected] => *RECURSION*
         ["moduleName":protected] => string(8) "Sequence"
        }
        ["unitOfWork"] => object(Doctrine_Connection_UnitOfWork)#302 (2) {
         ["conn":protected] => *RECURSION*
         ["moduleName":protected] => string(10) "Connection"
        }
        ["formatter"] => object(Doctrine_Formatter)#126 (2) {
         ["conn":protected] => *RECURSION*
         ["moduleName":protected] => string(9) "Formatter"
        }
        ["util"] => bool(false)
       }
       ["properties":protected] => array(7) {
        ["sql_comments"] => array(3) {
         [0] => array(3) {
          ["start"] => string(3) "-- "
          ["end"] => string(1) "
"
          ["escape"] => bool(false)
         }
         [1] => array(3) {
          ["start"] => string(1) "#"
          ["end"] => string(1) "
"
          ["escape"] => bool(false)
         }
         [2] => array(3) {
          ["start"] => string(2) "/*"
          ["end"] => string(2) "*/"
          ["escape"] => bool(false)
         }
        }
        ["identifier_quoting"] => array(3) {
         ["start"] => string(1) "`"
         ["end"] => string(1) "`"
         ["escape"] => string(1) "`"
        }
        ["string_quoting"] => array(4) {
         ["start"] => string(1) "'"
         ["end"] => string(1) "'"
         ["escape"] => string(1) "\"
         ["escape_pattern"] => string(1) "\"
        }
        ["wildcards"] => array(2) {
         [0] => string(1) "%"
         [1] => string(1) "_"
        }
        ["varchar_max_length"] => int(255)
        ["sql_file_delimiter"] => string(2) ";
"
        ["max_identifier_length"] => int(64)
       }
       ["serverInfo":protected] => array(0) {
       }
       ["options":protected] => array(4) {
        ["dsn"] => string(63) "mysql:host=ewalidia89.mysql.dhosting.pl;dbname=cei3oh_psychoads"
        ["username"] => string(16) "iec9au_psychoads"
        ["password"] => string(11) "tYmczaS3527"
        ["other"] => array(0) {
        }
       }
       ["_count":protected] => int(23)
       ["_usedNames":protected] => array(2) {
        ["foreign_keys"] => array(0) {
        }
        ["indexes"] => array(0) {
        }
       }
       ["attributes":protected] => array(5) {
        [112] => string(6) "INNODB"
        [100] => object(Doctrine_EventListener_Chain)#130 (3) {
         ["_listeners":protected] => array(1) {
          [0] => object(Boo_Db_Doctrine_EventListener)#128 (1) {
           ["queries":protected] => array(9) {
            [0] => array(3) {
             ["query"] => string(291) "SELECT c.id AS c__id, c.content_id AS c__content_id, c.user_id AS c__user_id, c.rating AS c__rating, c.rating_comment AS c__rating_comment, c.rating_date AS c__rating_date, c.username AS c__username, c.approved AS c__approved FROM content_rating c WHERE (c.content_id = ? AND c.approved = ?)"
             ["params"] => array(2) {
              [0] => string(5) "15221"
              [1] => int(1)
             }
             ["executionTime"] => float(0.0010240077972412)
            }
            [1] => array(3) {
             ["query"] => string(48) "SELECT user_comment_count FROM user WHERE id = ?"
             ["params"] => array(1) {
              [0] => string(5) "11998"
             }
             ["executionTime"] => float(0.00045013427734375)
            }
            [2] => array(3) {
             ["query"] => string(895) "SELECT c.id AS c__id, c.area_id AS c__area_id, c.lang AS c__lang, c.parent_id AS c__parent_id, c.content_category_id AS c__content_category_id, c.type AS c__type, c.title AS c__title, c.title2 AS c__title2, c.beginning AS c__beginning, c.description AS c__description, c.tags AS c__tags, c.photo AS c__photo, c.photo3d AS c__photo3d, c.active AS c__active, c.activation_code AS c__activation_code, c.url AS c__url, c.meta_title AS c__meta_title, c.meta_description AS c__meta_description, c.date AS c__date, c.created_at AS c__created_at, c.updated_at AS c__updated_at, c.position AS c__position, c.user_id AS c__user_id, c.username AS c__username, c.user_rating AS c__user_rating, c.comment_count AS c__comment_count, c.search_text AS c__search_text, c.status AS c__status, c.show_count AS c__show_count, c.is_shown_on_homepage AS c__is_shown_on_homepage FROM content c WHERE (c.id = ?) LIMIT 1"
             ["params"] => array(1) {
              [0] => string(5) "15221"
             }
             ["executionTime"] => float(0.0024309158325195)
            }
            [3] => array(3) {
             ["query"] => string(46) "UPDATE content SET show_count = ? WHERE id = ?"
             ["params"] => array(2) {
              [0] => int(170)
              [1] => string(5) "15221"
             }
             ["executionTime"] => float(2.1146998405457)
            }
            [4] => array(3) {
             ["query"] => string(63) "DELETE FROM
  url_rewrites
WHERE
  content_id = :content_id"
             ["params"] => NULL
             ["executionTime"] => float(0.015586853027344)
            }
            [5] => array(3) {
             ["query"] => string(705) "SELECT c.id AS c__id, c.area_id AS c__area_id, c.image AS c__image, c.type AS c__type, c.url_template AS c__url_template, c.child_url_template AS c__child_url_template, c.code AS c__code, c.position AS c__position, c.active AS c__active, c.ceneo_category_id AS c__ceneo_category_id, c.allegro_category_id AS c__allegro_category_id, c.ceneo_category_name AS c__ceneo_category_name, c.allegro_shop_category_id AS c__allegro_shop_category_id, c.allegro_shop_category_path AS c__allegro_shop_category_path, c.content_comment_count AS c__content_comment_count, c.parent_id AS c__parent_id, c.path AS c__path, c.level AS c__level, c.breadcrumbs AS c__breadcrumbs FROM content_category c WHERE (c.id = ?) LIMIT 1"
             ["params"] => array(1) {
              [0] => string(1) "3"
             }
             ["executionTime"] => float(0.0018839836120605)
            }
            [6] => array(3) {
             ["query"] => string(85) "SELECT
  COUNT(0) as c
FROM
  url_rewrites
WHERE
  request_path = :request_path"
             ["params"] => NULL
             ["executionTime"] => float(0.010298013687134)
            }
            [7] => array(3) {
             ["query"] => string(85) "SELECT
  COUNT(0) as c
FROM
  url_rewrites
WHERE
  request_path = :request_path"
             ["params"] => NULL
             ["executionTime"] => float(0.013195991516113)
            }
            [8] => array(3) {
             ["query"] => string(174) "INSERT INTO url_rewrites (is_system, is_substitute, is_redirect, area_id, request_path, target_path, content_id, content_category_id, lang) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"
             ["params"] => array(9) {
              [0] => int(1)
              [1] => int(0)
              [2] => int(0)
              [3] => string(1) "1"
              [4] => string(90) "ogloszenia/szkolenia-i-konferencje/studium-terapii-dzieci-i-mlodziezy-edycja-jesien-2017-1"
              [5] => string(26) "advert/index/page/id/15221"
              [6] => string(5) "15221"
              [7] => string(1) "9"
              [8] => string(2) "pl"
             }
             ["executionTime"] => float(0.00067496299743652)
            }
           }
          }
         }
         ["_locator":protected] => NULL
         ["_resources":protected] => array(0) {
         }
        }
        [167] => string(4) "utf8"
        [165] => bool(true)
        [107] => int(0)
       }
       ["parent":protected] => object(Doctrine_Manager)#11 (17) {
        ["_connections":protected] => array(2) {
         [0] => object(Doctrine_Connection_Mysql)#15 (19) {
          ["driverName":protected] => string(5) "Mysql"
          ["dbh":protected] => object(PDO)#20 (0) {
          }
          ["tables":protected] => array(0) {
          }
          ["_name":protected] => int(0)
          ["isConnected":protected] => bool(true)
          ["supported":protected] => array(18) {
           ["sequences"] => string(8) "emulated"
           ["indexes"] => bool(true)
           ["affected_rows"] => bool(true)
           ["transactions"] => bool(true)
           ["savepoints"] => bool(false)
           ["summary_functions"] => bool(true)
           ["order_by_text"] => bool(true)
           ["current_id"] => string(8) "emulated"
           ["limit_queries"] => bool(true)
           ["LOBs"] => bool(true)
           ["replace"] => bool(true)
           ["sub_selects"] => bool(true)
           ["auto_increment"] => bool(true)
           ["primary_key"] => bool(true)
           ["result_introspection"] => bool(true)
           ["prepared_statements"] => string(8) "emulated"
           ["identifier_quoting"] => bool(true)
           ["pattern_escaping"] => bool(true)
          }
          ["pendingAttributes":protected] => array(3) {
           [16] => string(5) "mysql"
           [8] => int(0)
           [3] => int(2)
          }
          ["modules":"Doctrine_Connection":private] => array(9) {
           ["transaction"] => bool(false)
           ["expression"] => bool(false)
           ["dataDict"] => bool(false)
           ["export"] => bool(false)
           ["import"] => bool(false)
           ["sequence"] => bool(false)
           ["unitOfWork"] => bool(false)
           ["formatter"] => object(Doctrine_Formatter)#18 (2) {
            ["conn":protected] => *RECURSION*
            ["moduleName":protected] => string(9) "Formatter"
           }
           ["util"] => bool(false)
          }
          ["properties":protected] => array(7) {
           ["sql_comments"] => array(3) {
            [0] => array(3) {
             ["start"] => string(3) "-- "
             ["end"] => string(1) "
"
             ["escape"] => bool(false)
            }
            [1] => array(3) {
             ["start"] => string(1) "#"
             ["end"] => string(1) "
"
             ["escape"] => bool(false)
            }
            [2] => array(3) {
             ["start"] => string(2) "/*"
             ["end"] => string(2) "*/"
             ["escape"] => bool(false)
            }
           }
           ["identifier_quoting"] => array(3) {
            ["start"] => string(1) "`"
            ["end"] => string(1) "`"
            ["escape"] => string(1) "`"
           }
           ["string_quoting"] => array(4) {
            ["start"] => string(1) "'"
            ["end"] => string(1) "'"
            ["escape"] => string(1) "\"
            ["escape_pattern"] => string(1) "\"
           }
           ["wildcards"] => array(2) {
            [0] => string(1) "%"
            [1] => string(1) "_"
           }
           ["varchar_max_length"] => int(255)
           ["sql_file_delimiter"] => string(2) ";
"
           ["max_identifier_length"] => int(64)
          }
          ["serverInfo":protected] => array(0) {
          }
          ["options":protected] => array(4) {
           ["dsn"] => string(63) "mysql:host=ewalidia89.mysql.dhosting.pl;dbname=cei3oh_psychoads"
           ["username"] => string(16) "iec9au_psychoads"
           ["password"] => string(11) "tYmczaS3527"
           ["other"] => array(0) {
           }
          }
          ["_count":protected] => int(3)
          ["_usedNames":protected] => array(2) {
           ["foreign_keys"] => array(0) {
           }
           ["indexes"] => array(0) {
           }
          }
          ["attributes":protected] => array(5) {
           [112] => string(6) "INNODB"
           [100] => object(Doctrine_EventListener_Chain)#17 (3) {
            ["_listeners":protected] => array(1) {
             [0] => object(Boo_Db_Doctrine_EventListener)#16 (1) {
              ["queries":protected] => array(1) {
               [0] => array(3) {
                ["query"] => string(113) "SELECT
  *
FROM
  url_rewrites
WHERE
  request_path = :request_path
ORDER BY
  url_rewrite_id asc
LIMIT 1"
                ["params"] => NULL
                ["executionTime"] => float(0.022653102874756)
               }
              }
             }
            }
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [167] => string(4) "utf8"
           [165] => bool(true)
           [107] => int(0)
          }
          ["parent":protected] => *RECURSION*
          ["_impl":protected] => array(0) {
          }
          ["_params":protected] => array(0) {
          }
          ["_locator":protected] => NULL
          ["_resources":protected] => array(0) {
          }
         }
         [1] => *RECURSION*
        }
        ["_bound":protected] => array(0) {
        }
        ["_index":protected] => int(2)
        ["_currIndex":protected] => int(1)
        ["_queryRegistry":protected] => object(Doctrine_Query_Registry)#301 (1) {
         ["_queries":protected] => array(0) {
         }
        }
        ["_validators":protected] => array(0) {
        }
        ["_hydrators":protected] => array(9) {
         [3] => string(29) "Doctrine_Hydrator_ArrayDriver"
         [2] => string(30) "Doctrine_Hydrator_RecordDriver"
         [4] => string(28) "Doctrine_Hydrator_NoneDriver"
         [5] => string(30) "Doctrine_Hydrator_ScalarDriver"
         [6] => string(36) "Doctrine_Hydrator_SingleScalarDriver"
         [7] => string(30) "Doctrine_Hydrator_RecordDriver"
         [8] => string(38) "Doctrine_Hydrator_ArrayHierarchyDriver"
         [9] => string(39) "Doctrine_Hydrator_RecordHierarchyDriver"
         [10] => string(36) "Doctrine_Hydrator_ArrayShallowDriver"
        }
        ["_connectionDrivers":protected] => array(12) {
         ["db2"] => string(23) "Doctrine_Connection_Db2"
         ["mysql"] => string(25) "Doctrine_Connection_Mysql"
         ["mysqli"] => string(25) "Doctrine_Connection_Mysql"
         ["sqlite"] => string(26) "Doctrine_Connection_Sqlite"
         ["pgsql"] => string(25) "Doctrine_Connection_Pgsql"
         ["oci"] => string(26) "Doctrine_Connection_Oracle"
         ["oci8"] => string(26) "Doctrine_Connection_Oracle"
         ["oracle"] => string(26) "Doctrine_Connection_Oracle"
         ["mssql"] => string(25) "Doctrine_Connection_Mssql"
         ["dblib"] => string(25) "Doctrine_Connection_Mssql"
         ["odbc"] => string(25) "Doctrine_Connection_Mssql"
         ["mock"] => string(24) "Doctrine_Connection_Mock"
        }
        ["_extensions":protected] => array(0) {
        }
        ["_loadedValidatorsFromDisk":protected] => bool(false)
        ["_initialized":"Doctrine_Manager":private] => bool(true)
        ["attributes":protected] => array(30) {
         [150] => NULL
         [157] => NULL
         [153] => bool(true)
         [100] => object(Doctrine_EventListener)#13 (0) {
         }
         [154] => object(Doctrine_Record_Listener)#14 (1) {
          ["_options":protected] => array(1) {
           ["disabled"] => bool(false)
          }
         }
         [155] => bool(true)
         [107] => int(0)
         [109] => int(2)
         [103] => string(6) "%s_idx"
         [104] => string(6) "%s_seq"
         [120] => string(2) "%s"
         [171] => string(2) "%s"
         [101] => bool(false)
         [105] => string(2) "id"
         [106] => int(0)
         [140] => int(7)
         [141] => int(2)
         [156] => string(8) "doctrine"
         [160] => bool(false)
         [164] => bool(false)
         [165] => bool(false)
         [166] => bool(false)
         [169] => array(0) {
         }
         [170] => array(0) {
         }
         [172] => bool(true)
         [173] => string(14) "Doctrine_Query"
         [175] => string(19) "Doctrine_Collection"
         [176] => string(14) "Doctrine_Table"
         [174] => bool(true)
         [179] => string(7) "%sTable"
        }
        ["parent":protected] => NULL
        ["_impl":protected] => array(0) {
        }
        ["_params":protected] => array(0) {
        }
        ["_locator":protected] => NULL
        ["_resources":protected] => array(0) {
        }
       }
       ["_impl":protected] => array(0) {
       }
       ["_params":protected] => array(0) {
       }
       ["_locator":protected] => NULL
       ["_resources":protected] => array(0) {
       }
      }
      ["_identityMap":protected] => array(0) {
      }
      ["_repository":protected] => object(Doctrine_Table_Repository)#322 (2) {
       ["table":"Doctrine_Table_Repository":private] => *RECURSION*
       ["registry":"Doctrine_Table_Repository":private] => array(1) {
        [104] => *RECURSION*
       }
      }
      ["_columns":protected] => array(14) {
       ["url_rewrite_id"] => array(4) {
        ["primary"] => bool(true)
        ["autoincrement"] => bool(true)
        ["type"] => string(7) "integer"
        ["length"] => int(11)
       }
       ["id_path"] => array(2) {
        ["type"] => string(6) "string"
        ["length"] => int(255)
       }
       ["request_path"] => array(2) {
        ["type"] => string(6) "string"
        ["length"] => int(255)
       }
       ["target_path"] => array(2) {
        ["type"] => string(6) "string"
        ["length"] => int(255)
       }
       ["is_system"] => array(3) {
        ["type"] => string(7) "integer"
        ["default"] => int(0)
        ["length"] => int(1)
       }
       ["is_substitute"] => array(3) {
        ["type"] => string(7) "integer"
        ["default"] => int(0)
        ["length"] => int(1)
       }
       ["is_redirect"] => array(3) {
        ["type"] => string(7) "integer"
        ["default"] => int(0)
        ["length"] => int(1)
       }
       ["redirect_code"] => array(2) {
        ["type"] => string(6) "string"
        ["length"] => int(255)
       }
       ["options"] => array(2) {
        ["type"] => string(6) "string"
        ["length"] => int(255)
       }
       ["description"] => array(2) {
        ["type"] => string(6) "string"
        ["length"] => int(255)
       }
       ["content_category_id"] => array(2) {
        ["type"] => string(7) "integer"
        ["length"] => int(11)
       }
       ["content_id"] => array(2) {
        ["type"] => string(7) "integer"
        ["length"] => int(11)
       }
       ["lang"] => array(2) {
        ["type"] => string(6) "string"
        ["length"] => int(2)
       }
       ["area_id"] => array(3) {
        ["type"] => string(7) "integer"
        ["default"] => int(0)
        ["length"] => int(4)
       }
      }
      ["_uniques":protected] => array(0) {
      }
      ["_fieldNames":protected] => array(14) {
       ["url_rewrite_id"] => string(14) "url_rewrite_id"
       ["id_path"] => string(7) "id_path"
       ["request_path"] => string(12) "request_path"
       ["target_path"] => string(11) "target_path"
       ["is_system"] => string(9) "is_system"
       ["is_substitute"] => string(13) "is_substitute"
       ["is_redirect"] => string(11) "is_redirect"
       ["redirect_code"] => string(13) "redirect_code"
       ["options"] => string(7) "options"
       ["description"] => string(11) "description"
       ["content_category_id"] => string(19) "content_category_id"
       ["content_id"] => string(10) "content_id"
       ["lang"] => string(4) "lang"
       ["area_id"] => string(7) "area_id"
      }
      ["_columnNames":protected] => array(14) {
       ["url_rewrite_id"] => string(14) "url_rewrite_id"
       ["id_path"] => string(7) "id_path"
       ["request_path"] => string(12) "request_path"
       ["target_path"] => string(11) "target_path"
       ["is_system"] => string(9) "is_system"
       ["is_substitute"] => string(13) "is_substitute"
       ["is_redirect"] => string(11) "is_redirect"
       ["redirect_code"] => string(13) "redirect_code"
       ["options"] => string(7) "options"
       ["description"] => string(11) "description"
       ["content_category_id"] => string(19) "content_category_id"
       ["content_id"] => string(10) "content_id"
       ["lang"] => string(4) "lang"
       ["area_id"] => string(7) "area_id"
      }
      ["columnCount":protected] => int(14)
      ["hasDefaultValues":protected] => bool(true)
      ["_options":protected] => array(18) {
       ["name"] => string(27) "UrlRewrite_Model_UrlRewrite"
       ["tableName"] => string(12) "url_rewrites"
       ["sequenceName"] => NULL
       ["inheritanceMap"] => array(0) {
       }
       ["enumMap"] => array(0) {
       }
       ["type"] => NULL
       ["charset"] => string(4) "utf8"
       ["collate"] => string(14) "utf8_polish_ci"
       ["treeImpl"] => NULL
       ["treeOptions"] => array(0) {
       }
       ["indexes"] => array(0) {
       }
       ["parents"] => array(0) {
       }
       ["joinedParents"] => array(0) {
       }
       ["queryParts"] => array(0) {
       }
       ["versioning"] => NULL
       ["subclasses"] => array(0) {
       }
       ["orderBy"] => NULL
       ["declaringClass"] => object(ReflectionClass)#316 (1) {
        ["name"] => string(27) "UrlRewrite_Model_UrlRewrite"
       }
      }
      ["_tree":protected] => NULL
      ["_parser":protected] => object(Doctrine_Relation_Parser)#314 (3) {
       ["_table":protected] => *RECURSION*
       ["_relations":protected] => array(0) {
       }
       ["_pending":protected] => array(0) {
       }
      }
      ["_templates":protected] => array(0) {
      }
      ["_filters":protected] => array(1) {
       [0] => object(Doctrine_Record_Filter_Standard)#317 (1) {
        ["_table":protected] => NULL
       }
      }
      ["_generators":protected] => array(0) {
      }
      ["_generator":protected] => NULL
      ["_invokedMethods":protected] => array(0) {
      }
      ["record":protected] => object(UrlRewrite_Model_UrlRewrite)#318 (18) {
       ["_node":protected] => NULL
       ["_id":protected] => array(0) {
       }
       ["_data":protected] => array(0) {
       }
       ["_values":protected] => array(0) {
       }
       ["_state":protected] => int(3)
       ["_lastModified":protected] => array(0) {
       }
       ["_modified":protected] => array(0) {
       }
       ["_oldValues":protected] => array(0) {
       }
       ["_errorStack":protected] => NULL
       ["_references":protected] => array(0) {
       }
       ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
       }
       ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
       }
       ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
       ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
       ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(103)
       ["_table":protected] => *RECURSION*
       ["_locator":protected] => NULL
       ["_resources":protected] => array(0) {
       }
      }
      ["attributes":protected] => array(0) {
      }
      ["parent":protected] => object(Doctrine_Connection_Mysql)#125 (19) {
       ["driverName":protected] => string(5) "Mysql"
       ["dbh":protected] => object(PDO)#131 (0) {
       }
       ["tables":protected] => array(7) {
        ["Settings_Model_Settings"] => object(Settings_Model_SettingsTable)#154 (27) {
         ["_data":protected] => array(0) {
         }
         ["_identifier":protected] => string(2) "id"
         ["_identifierType":protected] => int(1)
         ["_conn":protected] => *RECURSION*
         ["_identityMap":protected] => array(81) {
          [1] => object(Settings_Model_Settings)#168 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "1"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "1"
            ["sys_name"] => string(19) "contact_mail_from_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(2)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [2] => object(Settings_Model_Settings)#169 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "2"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "2"
            ["sys_name"] => string(17) "contact_mail_to_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(3)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [3] => object(Settings_Model_Settings)#170 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "3"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "3"
            ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(47) "Psychopraca.net | Oferty pracy dla psychologów"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(4)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [4] => object(Settings_Model_Settings)#171 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "4"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "4"
            ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(5)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [5] => object(Settings_Model_Settings)#172 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "5"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "5"
            ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(6)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [6] => object(Settings_Model_Settings)#173 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "6"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "6"
            ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(7)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [7] => object(Settings_Model_Settings)#174 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "7"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "7"
            ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(8)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [8] => object(Settings_Model_Settings)#175 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "8"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "8"
            ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(9)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [9] => object(Settings_Model_Settings)#176 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(1) "9"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(1) "9"
            ["sys_name"] => string(14) "company_name_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(10)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [10] => object(Settings_Model_Settings)#177 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "10"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "10"
            ["sys_name"] => string(17) "company_address_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(11)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [11] => object(Settings_Model_Settings)#178 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "11"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "11"
            ["sys_name"] => string(13) "company_zip_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(12)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [12] => object(Settings_Model_Settings)#179 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "12"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "12"
            ["sys_name"] => string(14) "company_city_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(7) "Łódź"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(13)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [13] => object(Settings_Model_Settings)#180 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "13"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "13"
            ["sys_name"] => string(15) "company_phone_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(14)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [14] => object(Settings_Model_Settings)#181 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "14"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "14"
            ["sys_name"] => string(16) "company_phone2_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(15)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [15] => object(Settings_Model_Settings)#182 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "15"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "15"
            ["sys_name"] => string(13) "company_fax_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(16)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [16] => object(Settings_Model_Settings)#183 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "16"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "16"
            ["sys_name"] => string(15) "company_email_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(17)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [17] => object(Settings_Model_Settings)#184 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "17"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "17"
            ["sys_name"] => string(13) "company_nip_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(18)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [18] => object(Settings_Model_Settings)#185 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "18"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "18"
            ["sys_name"] => string(14) "company_bank_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(19)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [19] => object(Settings_Model_Settings)#186 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "19"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "19"
            ["sys_name"] => string(17) "company_account_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(20)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [20] => object(Settings_Model_Settings)#187 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "20"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "20"
            ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(14) "Martin Sparrow"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(21)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [21] => object(Settings_Model_Settings)#188 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "21"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "21"
            ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(24) "GPM • modele kartonowe"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(22)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [22] => object(Settings_Model_Settings)#189 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "22"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "22"
            ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(23)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [23] => object(Settings_Model_Settings)#190 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "23"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "23"
            ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(24)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [24] => object(Settings_Model_Settings)#191 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "24"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "24"
            ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(25)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [25] => object(Settings_Model_Settings)#192 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "25"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "25"
            ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(26)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [26] => object(Settings_Model_Settings)#193 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "26"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "26"
            ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(14) "Martin Sparrow"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(27)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [27] => object(Settings_Model_Settings)#194 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "27"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "27"
            ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(28)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [28] => object(Settings_Model_Settings)#195 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "28"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "28"
            ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(29)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [29] => object(Settings_Model_Settings)#196 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "29"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "29"
            ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(30)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [30] => object(Settings_Model_Settings)#197 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "30"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "30"
            ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_en"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(31)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [31] => object(Settings_Model_Settings)#198 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "31"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "31"
            ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_de"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(32)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [32] => object(Settings_Model_Settings)#199 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "32"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "32"
            ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(20) "Eksbut & Gina Piacci"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(33)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [33] => object(Settings_Model_Settings)#200 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "33"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "33"
            ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(34)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [34] => object(Settings_Model_Settings)#201 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "34"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "34"
            ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(35)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [35] => object(Settings_Model_Settings)#202 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "35"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "35"
            ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(20) "Eksbut & Gina Piacci"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(36)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [36] => object(Settings_Model_Settings)#203 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "36"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "36"
            ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(37)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [37] => object(Settings_Model_Settings)#204 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "37"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "37"
            ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_ru"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(38)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [38] => object(Settings_Model_Settings)#205 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "38"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "38"
            ["sys_name"] => string(12) "company_fb_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(28) "http://fb.com/Psychopracanet"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(39)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [39] => object(Settings_Model_Settings)#206 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "39"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "39"
            ["sys_name"] => string(15) "company_gplus_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(75) "https://plus.google.com/b/116261737746610672433/116261737746610672433/posts"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(40)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [40] => object(Settings_Model_Settings)#207 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "40"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "40"
            ["sys_name"] => string(12) "company_yt_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(41)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [41] => object(Settings_Model_Settings)#208 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "41"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "41"
            ["sys_name"] => string(18) "company_twiitter_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(31) "https://twitter.com/dynamite_pl"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(42)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [42] => object(Settings_Model_Settings)#209 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "42"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "42"
            ["sys_name"] => string(17) "company_twitter_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(31) "https://twitter.com/psychopraca"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(43)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [43] => object(Settings_Model_Settings)#210 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "43"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "43"
            ["sys_name"] => string(19) "company_pinterest_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(43) "https://www.pinterest.com/psychopraca/pins/"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(44)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [44] => object(Settings_Model_Settings)#211 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "44"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "44"
            ["sys_name"] => string(10) "start_time"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(5) "Array"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(45)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [45] => object(Settings_Model_Settings)#212 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "45"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "45"
            ["sys_name"] => string(13) "compare_ceneo"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "n"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(46)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [46] => object(Settings_Model_Settings)#213 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "46"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "46"
            ["sys_name"] => string(14) "compare_nokaut"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "n"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(47)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [47] => object(Settings_Model_Settings)#214 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "47"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "47"
            ["sys_name"] => string(15) "compare_skapiec"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "n"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(48)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [48] => object(Settings_Model_Settings)#215 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "48"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "48"
            ["sys_name"] => string(18) "compare_start_time"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(10) "1422831600"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(49)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [49] => object(Settings_Model_Settings)#216 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "49"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "49"
            ["sys_name"] => string(24) "allegro_main_category_id"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(50)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [50] => object(Settings_Model_Settings)#217 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "50"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "50"
            ["sys_name"] => string(13) "allegro_login"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(51)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [51] => object(Settings_Model_Settings)#218 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "51"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "51"
            ["sys_name"] => string(12) "allegro_pass"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(52)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [52] => object(Settings_Model_Settings)#219 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "52"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "52"
            ["sys_name"] => string(15) "allegro_api_key"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(53)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [53] => object(Settings_Model_Settings)#220 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "53"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "53"
            ["sys_name"] => string(12) "allegro_shop"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "n"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(54)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [54] => object(Settings_Model_Settings)#221 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "54"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "54"
            ["sys_name"] => string(26) "url_rewrite_include_area_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(55)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [55] => object(Settings_Model_Settings)#222 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "55"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "55"
            ["sys_name"] => string(26) "url_rewrite_include_host_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(56)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [58] => object(Settings_Model_Settings)#223 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "58"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "58"
            ["sys_name"] => string(46) "url_rewrite_recalculate_on_spot_children_url_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "1"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(57)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [59] => object(Settings_Model_Settings)#224 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "59"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "59"
            ["sys_name"] => string(13) "smtp_server_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(14) "smtp.zenbox.pl"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(58)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [60] => object(Settings_Model_Settings)#225 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "60"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "60"
            ["sys_name"] => string(11) "smtp_port_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(3) "587"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(59)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [61] => object(Settings_Model_Settings)#226 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "61"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "61"
            ["sys_name"] => string(12) "smtp_login_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(60)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [62] => object(Settings_Model_Settings)#227 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "62"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "62"
            ["sys_name"] => string(15) "smtp_password_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(10) "bGdzak3527"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(61)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [63] => object(Settings_Model_Settings)#228 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "63"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "63"
            ["sys_name"] => string(23) "contact_mail_reply_to_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(62)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [64] => object(Settings_Model_Settings)#229 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "64"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "64"
            ["sys_name"] => string(18) "company_district_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "5"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(63)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [65] => object(Settings_Model_Settings)#230 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "65"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "65"
            ["sys_name"] => string(18) "company_account2_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(64)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [66] => object(Settings_Model_Settings)#231 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "66"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "66"
            ["sys_name"] => string(12) "site_name_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(47) "Psychopraca.net | Oferty pracy dla psychologów"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(65)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [67] => object(Settings_Model_Settings)#232 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "67"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "67"
            ["sys_name"] => string(14) "site_author_pl"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "DYNAMITE studio"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(66)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [68] => object(Settings_Model_Settings)#233 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "68"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "68"
            ["sys_name"] => string(28) "ratings_per_user_per_month_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(2) "10"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(67)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [69] => object(Settings_Model_Settings)#234 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "69"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "69"
            ["sys_name"] => string(12) "company_gg_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(7) "4575616"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(68)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [70] => object(Settings_Model_Settings)#235 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "70"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "70"
            ["sys_name"] => string(19) "company_instagram_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(69)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [71] => object(Settings_Model_Settings)#236 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "71"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "71"
            ["sys_name"] => string(15) "p24_payment_url"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(70)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [72] => object(Settings_Model_Settings)#237 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "72"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "72"
            ["sys_name"] => string(15) "p24_merchant_id"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(5) "38115"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(71)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [73] => object(Settings_Model_Settings)#238 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "73"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "73"
            ["sys_name"] => string(10) "p24_pos_id"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(5) "38115"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(72)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [74] => object(Settings_Model_Settings)#239 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "74"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "74"
            ["sys_name"] => string(7) "p24_crc"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(16) "8cab21c8f83a8e4d"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(73)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [75] => object(Settings_Model_Settings)#240 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "75"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "75"
            ["sys_name"] => string(8) "p24_test"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(74)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [76] => object(Settings_Model_Settings)#241 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "76"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "76"
            ["sys_name"] => string(19) "contact_mail_name_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(75)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [77] => object(Settings_Model_Settings)#242 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "77"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "77"
            ["sys_name"] => string(11) "mail_name_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(76)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [78] => object(Settings_Model_Settings)#243 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "78"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "78"
            ["sys_name"] => string(11) "mail_from_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(77)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [79] => object(Settings_Model_Settings)#244 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "79"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "79"
            ["sys_name"] => string(15) "mail_reply_to_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(78)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [80] => object(Settings_Model_Settings)#245 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "80"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "80"
            ["sys_name"] => string(22) "seo_url_include_host_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(79)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [81] => object(Settings_Model_Settings)#246 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "81"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "81"
            ["sys_name"] => string(14) "seo_url_host_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(15) "psychopraca.net"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(80)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [82] => object(Settings_Model_Settings)#247 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "82"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "82"
            ["sys_name"] => string(26) "seo_url_include_base_url_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(1) "0"
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(81)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
          [83] => object(Settings_Model_Settings)#248 (18) {
           ["_node":protected] => NULL
           ["_id":protected] => array(1) {
            ["id"] => string(2) "83"
           }
           ["_data":protected] => array(4) {
            ["id"] => string(2) "83"
            ["sys_name"] => string(18) "seo_url_base_url_*"
            ["name"] => NULL
            ["value"] => string(0) ""
           }
           ["_values":protected] => array(0) {
           }
           ["_state":protected] => int(3)
           ["_lastModified":protected] => array(0) {
           }
           ["_modified":protected] => array(0) {
           }
           ["_oldValues":protected] => array(0) {
           }
           ["_errorStack":protected] => NULL
           ["_references":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
           }
           ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
           }
           ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
           ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
           ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(82)
           ["_table":protected] => *RECURSION*
           ["_locator":protected] => NULL
           ["_resources":protected] => array(0) {
           }
          }
         }
         ["_repository":protected] => object(Doctrine_Table_Repository)#159 (2) {
          ["table":"Doctrine_Table_Repository":private] => *RECURSION*
          ["registry":"Doctrine_Table_Repository":private] => array(81) {
           [2] => object(Settings_Model_Settings)#168 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "1"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "1"
             ["sys_name"] => string(19) "contact_mail_from_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(2)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [3] => object(Settings_Model_Settings)#169 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "2"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "2"
             ["sys_name"] => string(17) "contact_mail_to_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(23) "kontakt@psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(3)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [4] => object(Settings_Model_Settings)#170 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "3"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "3"
             ["sys_name"] => string(18) "home_meta_title_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(47) "Psychopraca.net | Oferty pracy dla psychologów"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(4)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [5] => object(Settings_Model_Settings)#171 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "4"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "4"
             ["sys_name"] => string(17) "home_meta_desc_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(165) "Pierwszy polski serwis ogłoszeniowy dla psychologów. Znajdziesz tu oferty pracy dla psychologów, praktyki dla studentów psychologii oraz szkolenia i konferencje."
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(5)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [6] => object(Settings_Model_Settings)#172 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "5"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "5"
             ["sys_name"] => string(21) "home_meta_keywords_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(87) "praca psychologia, praca dla psychologa, praca psycholog, oferty pracy dla psychologów"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(6)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [7] => object(Settings_Model_Settings)#173 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "6"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "6"
             ["sys_name"] => string(17) "suf_meta_title_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(7)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [8] => object(Settings_Model_Settings)#174 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "7"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "7"
             ["sys_name"] => string(16) "suf_meta_desc_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(8)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [9] => object(Settings_Model_Settings)#175 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "8"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "8"
             ["sys_name"] => string(20) "suf_meta_keywords_pl"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(9)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [10] => object(Settings_Model_Settings)#176 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(1) "9"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(1) "9"
             ["sys_name"] => string(14) "company_name_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(15) "Psychopraca.net"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(10)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [11] => object(Settings_Model_Settings)#177 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "10"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "10"
             ["sys_name"] => string(17) "company_address_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(11)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [12] => object(Settings_Model_Settings)#178 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "11"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "11"
             ["sys_name"] => string(13) "company_zip_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(12)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [13] => object(Settings_Model_Settings)#179 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "12"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "12"
             ["sys_name"] => string(14) "company_city_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(7) "Łódź"
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(13)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [14] => object(Settings_Model_Settings)#180 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "13"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "13"
             ["sys_name"] => string(15) "company_phone_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(14)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }
           [15] => object(Settings_Model_Settings)#181 (18) {
            ["_node":protected] => NULL
            ["_id":protected] => array(1) {
             ["id"] => string(2) "14"
            }
            ["_data":protected] => array(4) {
             ["id"] => string(2) "14"
             ["sys_name"] => string(16) "company_phone2_*"
             ["name"] => NULL
             ["value"] => string(0) ""
            }
            ["_values":protected] => array(0) {
            }
            ["_state":protected] => int(3)
            ["_lastModified":protected] => array(0) {
            }
            ["_modified":protected] => array(0) {
            }
            ["_oldValues":protected] => array(0) {
            }
            ["_errorStack":protected] => NULL
            ["_references":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingDeletes":protected] => array(0) {
            }
            ["_pendingUnlinks":protected] => array(0) {
            }
            ["_serializeReferences":protected] => bool(false)
            ["_invokedSaveHooks":protected] => bool(false)
            ["_oid":"Doctrine_Record":private] => int(15)
            ["_table":protected] => *RECURSION*
            ["_locator":protected] => NULL
            ["_resources":protected] => array(0) {
            }
           }