Site logo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 177)

 

Wymagania konieczne:

 • dot. wykształcenia i stażu pracy zgodnie z Art. 12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 177),
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość obsługi komputera,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w młodym, profesjonalnym zespole
 • wsparcie merytoryczne w realizacji obowiązków
 • wsparcie szkoleniowe, superwizje
 • możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach
 • trzynaste wynagrodzenie
 • pakiet socjalny, tj. dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

 • biuro znajduje się w budynku piętrowym, stanowisko pracy mieści się na poziomie 1, konieczność poruszania się po kondygnacjach,
 • budynek wyposażony w windę,
 • ciągi komunikacyjne pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
 • w pomieszczeniach budynku istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • miejsce zamieszkania / przebywania klienta,
 • urzędy, instytucje, szkoły, przedszkola i inne placówki w których odbywać się będzie praca z rodziną.

 

Stanowisko pracy:

 • praca przy komputerze i urządzeniach biurowych,
 • praca wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi i kontaktów z pracownikami instytucji zewnętrznych,
 • praca wymagająca częstego i intensywnego kontaktu z osobami korzystającymi z pomocy społecznej,
 • praca może przebiegać w warunkach stresowych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończony 18 rok życia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • podpisana klauzula o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na n/w adres w terminie do 17.05.2024 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Bartłomieja 3, 02-683 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ,,Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej”.

 

Informacje dodatkowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. zatrudniona osoba będzie miała dostęp do danych osobowych wrażliwych, dlatego wymagana jest szczególna staranność i dbałość o bezpieczeństwo informacji.
 2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez m. st. Warszawę.

 

Pełna treść ogłoszenia: https://opsmokotow.pl/aktualnosc-206-mlodszy_asystent_rodziny_asystent.html 

Szczegóły oferty
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logowanie

Rejestracja

Zapomniane hasło

Udostępnij