DORADCA ZAWODOWY
Dodano: 11 kwietnia 2019 Ważne do: 11 maja 2019 Wyświetleń: 60 Autor: CDZdM
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
poszukuje pracownika na stanowisko:
DORADCY ZAWODOWEGO


Obowiązki na stanowisku pracy:
 prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych,
 poradnictwo indywidualne oraz grupowe,
 diagnozowanie predyspozycji zawodowych,
 sporządzanie opinii na podstawie przeprowadzonych konsultacji badawczych,
 aktywne włączenie się w realizację bieżących zadań placówki,
 inicjowanie i wdrażanie nowych pomysłów zgodnych z celami statutowymi CDZdM,
 doskonalenie własnego warsztatu pracy,
 tworzenie dokumentacji (raporty, zestawienia, opracowania),
 poszukiwanie, aktualizowanie i przetwarzanie informacji o rynku pracy.

Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenia wyższego magisterskiego
(wyłącznie absolwenci: pedagogiki – specjalność doradztwo zawodowe i personalne, psychologii – specjalność psychologia pracy i organizacji lub studiów nauk społecznych
z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu doradztwa zawodowego),
 przygotowania pedagogicznego,
 umiejętności diagnozowania predyspozycji zawodowych,
 wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 umiejętności pracy w zespole,
 dobrej organizacji pracy własnej,
 odpowiedzialności, rzetelności i staranności,
 gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

Oferujemy:
 ciekawą praktykę zawodową,
 pracę w zespole profesjonalistów z zakresu doradztwa zawodowego i analityków rynku pracy,
 udział w projektach,
 atrakcyjne szkolenia,
 bardzo dobrze wyposażone miejsce pracy,
 przejrzyste kryteria awansu zawodowego.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – maj 2019r.
Forma zatrudnienia: praca na zastępstwo – pół etatu (20 godzin tygodniowo).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
CV, listu motywacyjnego oraz suplementu dyplomu na adres: rekrutacja@cdzdm.pl.
Termin nadsyłania dokumentów: do 22 kwietnia 2019 r. (włącznie).
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, cdzdm@cdzdm.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Rafał Woźny, r.wozny@cdzdm.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;
o żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: CDZdM
Telefon: 61 8557604 lub 61851984

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
Działyńskich 4/5
61-727 Poznań