pracownik infolinii
Dodano: 19 września 2022 Ważne do: 26 września 2022 Wyświetleń: 154 Autor: Monika Lejman
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
serdecznie zaprasza do współpracy osoby na stanowisko:
Pracownik Infolinii w Centrum Koordynacji
w projekcie:
"Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola"
Miejsce pracy: Warszawa
Od kandydatów do pracy wymagamy:
• wykształcenie wyższe na kierunku z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk społecznych (lekarskim, pielęgniarskim, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pracy
socjalnej - asystentura rodzinna, socjologii lub resocjalizacji)
• doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodziną - min. 2 lata w obszarze wsparcia lub diagnozy psychologicznej lub w obszarze interwencji kryzysowych.
• komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
• dużych zdolności organizacyjnych

Osobom, które dołączą do naszego zespołu, oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• zdobywania nowych doświadczeń w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,
• udział w spotkaniach klinicznych superwizjach zespołu, oraz seminariach naukowych
• pakiet socjalny w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

Podstawowe obowiązki:
• telefoniczna obsługa dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin,
• telefoniczne udzielenie wsparcia osobom zgłaszającym się na infolinię,
• udzielanie porad i konsultacji dzieciom i młodzieży, oraz ich rodzinom (wsparcie psychologiczne),
• udzielanie wsparcia informacyjnego o dostępnej ofercie pomocy na terenie dzielnicy Wola,
• prowadzenie ewidencji wykonanych rozmów/porad/konsultacji,
• przygotowywanie raportów z interwencji dla Zespołu Pierwszego Kontaktu,
• współtworzenie terminarza wizyt domowych.

W celu zdobycia szczegółowych informacji i umówienia się na spotkanie zadzwoń: 22 38 94 888 i/lub prześlij CV z dopiskiem „pracownik infolinii” na adres email: kadry@wolski.med.pl,
wnazarewicz@wolski.med.pl do dnia 26.09.2022
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wolski moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniach o naborach, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15 – 18 oraz 21 RODO.”
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Po zawarciu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: Monika Lejman
Telefon: 22 38-94-770

Szpital Wolski
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa