ZAPYTANIE OFERTOWE   POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT  NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Oferuję: Praca Wrocław, Województwo dolnośląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Dodano: 14 marca 2019 Ważne do: 21 marca 2019 Wyświetleń: 30
1. Zleceniodawca:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

2. Tryb udzielenia zlecenia:
Zamówienie udzielone będzie poza trybem ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164) (kwota zamówienia nie przekracza kwoty w art. 4 pkt
8 we wskazanej ustawie).

3. Opis i zakres działania:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zwanego dalej „Programem” na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) zgodnie z zasadami określonymi w:
• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz.U. z 2011 r., nr 50, poz. 259),
• Materiałach instruktażowych dla podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w 2015 r.
• Programie Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020 przyjętym uchwałą nr IX/63/15 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2015
2. Wykonawca przygotowuje własny Program zgodny ze standardami określonymi
w ww. dokumentach, zaakceptowany przez Zleceniodawcę. Preferowany jest model Programu korekcyjno-edukacyjnego DULUTH wraz z ankietą dotyczącą postaw wobec przemocy.
3. Program będzie obejmował łącznie 70 godzin. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć grupowych (60 h) i spotkań indywidualnych (10h). Podczas spotkań indywidualnych
wykonawca przeprowadzi diagnozę cech osobistych uczestników istotnych w pracy korekcyjnej. Zajęcia grupowe powinny trwać około 3 godzin, jeden raz w tygodniu.
4. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście.
5. Program musi być realizowany przez dwie osoby równocześnie przez kobietę i mężczyznę.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu.
7. Zleceniodawca dokonuje naboru uczestników do Programu.
8. Uczestnikami Programu mogą być sprawcy przemocy w rodzinie bez wskazań na rejonizację.
9. Program zostanie przeprowadzony podczas jednej edycji, w jednej grupie o liczebności
do około 10 osób.
10. Wykonawca na wniosek uczestnika może wydać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
w Programie.
11. Zleceniodawca dokonuje analizy merytorycznej Programu.
12. Zleceniodawca zapewnia salę szkoleniową.
13. Zleceniodawca zapewnia niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia Programu
(np. papier, projektor, ekran, flipchart).
14. Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne.
15. Wykonawca przygotowuje program (konspekty) zajęć i realizuje je w trakcie realizacji Programu
zgodnie z celami określonymi w Programie.
16. Wykonawca sporządza sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych zajęć na potrzeby Zleceniodawcy.
17. Wykonawca w ramach monitoringu sporządza kontrakt z uczestnikiem, listy obecności uczestników oraz prowadzi indywidualne karty przebiegu Programu.
18. Wykonawca przeprowadzi w ramach monitoringu wśród uczestników, przed i po realizacji Programu, ankietę dotyczącą postaw wobec przemocy na potrzeby zleceniodawcy prowadzącego ewaluację Programu.
19. Zleceniodawca we współpracy z Wykonawcą oraz instytucjami właściwymi miejscowo
dla uczestnika Programu zobowiązany jest do działań monitorujących, tj. weryfikacji postępów uczestników, weryfikacji sytuacji rodzin sprawców przemocy w rodzinie (kontakt z osobami pokrzywdzonymi przemocą w takcie trwania Programu i min. raz na pół roku informacja
o funkcjonowaniu sprawcy dla jednostki realizującej Program w okresie do 3 lat po realizacji Programu) i ewaluacyjnych na etapie wstępnym, tj. analizy merytorycznej zawartości Programu, analizy ankiety dotyczącej postaw wobec przemocy oraz po zakończeniu Programu, tj. oceny sytuacji sprawcy przemocy do 3 lat po realizacji Programu, analizy ankiety
dla uczestników dotyczącej postaw wobec przemocy oraz spotkania na terenie PCPR podsumowującego podjęte działania.

4. Termin wykonania zlecenia:
W okresie od maja 2019 r. do grudnia 2019 r.

5. Forma współpracy:
Umowa cywilno-prawna.

6. Miejsce świadczenia usług:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

7. Wymagania formalne:
1. Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji
osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. z 2011 r., nr 50, poz. 259).
2. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Kandydaci muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.
4. Kandydaci prowadzący oddziaływania korekcyjno-edukacyjne zobowiązani są do uczestniczenia
w obowiązkowych superwizjach (grupowych- co najmniej dwa spotkania oraz wg. możliwych ustaleń w indywidualnych).
5. Doświadczenie w zakresie realizacji Programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy
w rodzinie w modelu DULUTH.
6. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
7. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.
8. Dyspozycyjność – konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym
przez Zleceniodawcę.

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
1. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub
groźby jej użycia, własnoręcznie podpisane (czytelnie).
4. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
własnoręcznie podpisane (czytelnie).
6. Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści sowich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwane dalej RODO. Konieczne dodatkowe dane wymagane przepisami są zgodne z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”

10. Rodzaje głównych kryteriów wyboru oferty:
1. Cena.

11. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE”
w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu) w jednym z podanych sposobów:
1) osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, IV piętro budynku Starostwa Powiatowego (sekretariat, pok. 431),
2) za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.
Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty dołączone do ofert muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
oraz ponumerowane.
12. Informacje dodatkowe:
1. Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej.
2. Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.
3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, zleceniodawca poinformuje wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
• administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131,
w osobie przedstawiciela Pani Dyrektor Arlety Szmigielskiej,
• inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, jest Pani Małgorzata Czartoryska nr tel. 519-375-959,
• Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie
• Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz zgoda oferenta wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom,
• dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
• kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa,
• kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora