ZAPYTANIE OFERTOWE   POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT  NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Oferuję: Praca Wrocław, Województwo dolnośląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Dodano: 14 marca 2019 Ważne do: 21 marca 2019 Wyświetleń: 64
1. Zleceniodawca:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

2. Tryb udzielenia zlecenia:
Zamówienie udzielone będzie poza trybem ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164) (kwota zamówienia nie przekracza kwoty w art. 4 pkt 8 we wskazanej ustawie).

3. Opis i zakres działania:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie realizacji w roku 2019 Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiącego działania uzupełniające do Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020, zwanego dalej „Programem” na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) zgodnie z zasadami określonymi w:
• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz.U. z 2011 r., nr 50, poz. 259),
• Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r.,
• Programie Oddziaływań Korekcyjno- Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020 przyjętym uchwalą nr IX/63/15 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2015
• Programie Psychologiczno- Terapeutycznym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2018-2020 zatwierdzonym przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w 2017r.
2. Wykonawca realizuje Program zgodny ze standardami określonymi w ww. dokumentach. Preferowany jest model Programu korekcyjno-edukacyjnego DULUTH.
3. Program będzie obejmował łącznie co najmniej 40 godzin. Zajęcia prowadzone będą w formie
zajęć indywidualnych (na każdego uczestnika przewidziane jest przeprowadzenie 4 godzin zegarowych spotkań) wykonawca przeprowadzi diagnozę zachowań osób uczestniczących
w kontekście stosowania/zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.
4. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu.
6. Zleceniodawca dokonuje naboru uczestników do Programu.
7. Uczestnikami Programu są dorośli sprawcy przemocy w rodzinie płci żeńskiej.
8. Program zostanie przeprowadzony podczas jednej edycji, udział w spotkaniach indywidualnych
dostępny będzie dla nie więcej niż 8 kobiet.
9. Wykonawca na wniosek uczestnika może wydać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
w Programie.
10. Zleceniodawca dokonuje analizy merytorycznej Programu.
11. Zleceniodawca zapewnia salę szkoleniową.
12. Zleceniodawca zapewnia niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia Programu
(np. papier, projektor, ekran, flipchart).
13. Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne ( w razie potrzeby).
14. Wykonawca przygotowuje program (konspekty) zajęć i realizuje je w trakcie realizacji Programu
zgodnie z celami określonymi w Programie.
15. Wykonawca sporządza z uczestnikami kartę kwalifikacyjną (zawierającą informację
uzasadniającą zakwalifikowane osoby do udziału w programie psychologiczno-terapeutycznym), kontrakt terapeutyczny z określonym indywidualnym celem/celami udziału
w programie, listy obecności, ankietę ewaluacyjna z pytaniami otwartymi (dotyczącą oceny przebiegu zajęć, jak i Programu) oraz prowadzi indywidualne karty uczestników, sporządzane po każdej z sesji.
16. Zleceniodawca we współpracy z Wykonawcą oraz instytucjami właściwymi miejscowo
dla uczestnika Programu zobowiązany jest do działań monitorujących, tj. weryfikacji postępów uczestników, weryfikacji sytuacji rodzin sprawców przemocy w rodzinie (kontakt z osobami pokrzywdzonymi przemocą w takcie trwania Programu i w okresie do 6 miesięcy od zakończenia Programu przeprowadzenie monitoringu: telefonicznego kontaktu z członkami rodzin osób w nim uczestniczących oraz za pomocą formalnej korespondencji z instytucjami bezpośrednio nadzorującymi osoby uczestniczące w kontekście stosowanej przemocy
w rodzinie) i ewaluacyjnych po zakończeniu realizacji programu, tzn. podczas ostatniego spotkania indywidualnego z każdą osobą uczestniczącą.

4. Termin wykonania zlecenia:
W okresie od sierpnia 2019 r. do listopada 2019 r.

5. Forma współpracy:
Umowa cywilno-prawna.

6. Miejsce świadczenia usług:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

7. Wymagania formalne:
1. Wykształcenie psychologiczne lub terapeutyczne.
2. Doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
3. Ukończenie szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy (w tym pracy z osobami
stosującymi przemoc domową), w wymiarze co najmniej 100 h szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 50 h szkoleń w zakresie pracy ze sprawcami przemocy.
4. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Kandydaci muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.
6. Doświadczenie w zakresie realizacji Programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy
w rodzinie w modelu DULUTH.
7. Uczestnictwo w superwizjach własnych.
8. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
9. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.
10. Dyspozycyjność – konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez
Zleceniodawcę.

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z osobami stosującymi
przemoc w rodzinie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje szkoleniowe.
5. Kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w modelu DULUTH
6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, własnoręcznie podpisane (czytelnie).
7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane (czytelne).
8. Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści sowich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwane dalej RODO. Konieczne dodatkowe dane wymagane przepisami są zgodne z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”
10. Rodzaje głównych kryteriów wyboru oferty:
1. Cena.

11. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE”
w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu) w jednym z podanych sposobów:
1) osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, IV piętro budynku Starostwa Powiatowego (sekretariat, pok. 431),
2) za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.
Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty dołączone do ofert muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
oraz ponumerowane.

12. Informacje dodatkowe:
1. Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej.
2. Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.
3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, zleceniodawca poinformuje wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
• administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131,
w osobie przedstawiciela Pani Dyrektor Arlety Szmigielskiej,
• inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, jest Pani Małgorzata Czartoryska nr tel. 519-375-959,
• Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w roku 2019 Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiącego działania uzupełniające do Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020,
• Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz zgoda oferenta wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom,
• dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
• kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa,
• kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy.


link do strony, z której należy pobrać niezbędny do rekrutacji formularz ofertowy
http://www.pcpr.wroclaw.pl

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora