Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  
PSYCHOPRACA.NET

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy Psychopraca dostępny pod adresem internetowym www.psychopraca.net prowadzony jest przez firmę Psychopraca ­- Ewa Kaczorowska ul. Łagiewnicka 80/98 lok. 168, 91-456 Łódź, NIP: 7262608137 REGON: 361890362 wpisaną do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
2. Użytkownicy mogą skontaktować z usługodawcą za pośrednictwem:

a. Tel.: +48 880 141 123

b. e-mail: kontakt@psychopraca.net

c. listownie: Psychopraca ­- Ewa Kaczorowska ul. Łagiewnicka 80/98 lok. 168, 91-456 Łódź.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II. DEFINICJE 
1. Serwis – serwis internetowy Psychopraca Usługodawcy dostępny pod adresem: psychopraca.net,
2. Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Psychopraca ­- Ewa Kaczorowska ul. Łagiewnicka 80/98 lok. 168, 91-456 Łódź, NIP: 7262608137 REGON: 361890362 wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, 
7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło, 
8. Formularz ogłoszenia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia,
9. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
10. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu, 
11. Netykieta – nieskodyfikowany zbiór zasad przyzwoitego zachowania i dobrych obyczajów w Internecie, w szczególności jak fair play, szacunek i poszanowanie godności innych Użytkowników, powstrzymanie się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne, obelżywe lub dyskryminujące innych Użytkowników, jak również wszelkie inne zachowania, które są zgłaszane przez innych Użytkowników jako nieuczciwe lub naganne. Usługodawca dokonuje samodzielnej oceny czy doszło do naruszenia zasad Netykiety oraz decyduje o zastosowaniu sankcji określonych w Regulaminie.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
2. Więcej o plikach „cookies”  oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 

IV. REJESTRACJA KONTA
1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego.
2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości, 

b. spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie.

3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. 
5. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

a. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,

c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,

d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,

e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.

6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

 

V. SERWIS OGŁOSZENIOWY
1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia platformę do zamieszczania ogłoszeń, w szczególności dotyczących ofert pracy skierowanych do osób o wykształceniu psychologicznym, w tym studentów psychologii.
2. Ogłoszenie w serwisie może zostać zamieszczone przez Użytkowników zarówno posiadających konto w Serwisie, jak i niezarejestrowanych. Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość przeglądania i edytowania swojej listy ogłoszeń, edycji profilu użytkownika oraz wymiany wiadomości między zarejestrowanymi użytkownikami. Ponadto rejestracja konta ułatwia dodawanie ogłoszeń, ze względu na brak konieczności każdorazowego wypełniania danych kontaktowych.
3. Użytkownicy dodający ogłoszenia zobowiązani są do zamieszczenia ich w odpowiedniej kategorii. W przypadku dodania ogłoszenia do złej kategorii, administrator ma prawo przenieść je do prawidłowej.
4. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne, chyba że Usługodawca przed zamieszczeniem ogłoszenia zamieści informację przeciwną wraz ze szczegółowym wyliczeniem kosztów.
5. Użytkownik może wykupić trzy rodzaje ogłoszeń wyróżnionych:

a. ogłoszenie typu "Bronze"; użytkownik wykupuje wyróżnienie ogłoszenia poprzez dokonanie opłaty przez system Przelewy24 (koszt: 6,99 pln brutto za 7 dni, 11,99 pln brutto za 14 dni, 21,99 pln brutto za 30 dni). Ogłoszenie wyróżnione jest poprzez pogrubienie i podświetlenie na liście ogłoszeń.

b. ogłoszenie typu "Silver"; użytkownik wykupuje wyróżnienie ogłoszenia poprzez dokonanie opłaty przez system Przelewy24 (koszt: 14,99 pln brutto za 7 dni, 26,99 pln brutto za 14 dni, 49,99 pln brutto za 30 dni). Ogłoszenie wyróżnione jest poprzez pogrubienie, podświetlenie i wyświetlanie na górze listy ogłoszeń (w danej kategorii).

c. ogłoszenie typu "Gold"; użytkownik wykupuje wyróżnienie ogłoszenia poprzez dokonanie opłaty przez system Przelewy24 (koszt: 59,99 pln brutto za 7 dni, 104,99 pln brutto za 14 dni, 199,99 pln brutto za 30 dni).. Ogłoszenie wyróżnione jest poprzez pogrubienie, podświetlenie, wyświetlanie na górze listy ogłoszeń (w danej kategorii) oraz w boksie ogłoszeń promowanych na stronie głównej.

6. Płatności online obsługuje serwis Płatności24. Szczegółowy regulamin usług znajduje się pod adresem http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty). Ewentualne roblemy przy dodawaniu ogłoszeń bądź ich opłacaniu można także zgłaszać na kontakt@psychopraca.net
7. Usługa wyróżnienia ogłoszenia realizowana jest automatycznie po automatycznej weryfikacji opłacenia przez system. 
8. Ogłoszenia nie związane z tematyką serwisu (patrz: „Jakie ogłoszenia mogę dodawać?”) i/lub łamiące którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte przez Usługodawcę. Dotyczy to również ogłoszeń płatnych ("Wyróżnionych") - w przypadku ich usunięcia przez administratora, użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów wykupienia wyróżnienia. Aby uniknąć takiej sytuacji, przed dodaniem ogłoszenia Wyróżnionego sugerujemy kontakt z administracją (kontakt@psychopraca.net), jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zgodności ogłoszenia z regulaminem.
9. Usługodawca może w szczególności usunąć ogłoszenia, które:

a. łamią zasady określone w niniejszym Regulaminie,

b. zawierają treści naruszające prawa osób trzecich a zamieszczone są bez ich zgody,

c. są oczywiście niezgodne z polskim prawem,

d. są niezgodne netykietą,

e. podają fałszywe lub mylące informacje,

f. są nieopłaconą reklamą, spamem, zawierających linki do zainfekowanych stron itp,

10. Usługodawca nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z zamieszczonych ogłoszeń.
11. Użytkownicy zamawiający usługę wyróżnienia ogłoszenia informowani są o utracie przez nich prawa do odstąpienia od umowy pod warunkiem wyrażenia zgody na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę

 

VI. REKLAMACJA USŁUG SERWISU 
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:

a. dane tożsamości Użytkownika;

b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

c. okoliczności uzasadniające reklamację;    

d. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

a. pisemnie na adres reklamującego,

b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

c. drogą telefoniczną.

9.  Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: 

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Usługodawcą.

c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

VII. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY
1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

 

VIII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, Kodeksem Dobrych Praktyk, dostępnym po niniejszym adresem […], przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenia dodawane przez Użytkowników.
3. Usługodawca nie ingeruje w treść ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczy w transakcjach/umowach zawieranych pomiędzy użytkownikami.
4. Usługodawca nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.
5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik, korzystając ze Serwisu wyraża zgodę.

 

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej. 
2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku. 

 

X. ZMIANY REGULAMINU
1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych. 
2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: kontakt@psychopraca.net