Site logo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PSYCHOPRACA.NET

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy Psychopraca dostępny pod adresem internetowym www.psychopraca.net prowadzony jest przez firmę Psychopraca ­- Ewa Kaczorowska, ul. Napoleońska 32, 95-041 Gałków Mały, NIP: 7262608137 REGON: 361890362 wpisaną do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
2. Użytkownicy mogą skontaktować z usługodawcą za pośrednictwem:

a. Tel.: +48 880 141 123

b. e-mail: kontakt@psychopraca.net

c. listownie na adres korespondencyjny – Psychopraca.net, Napoleońska 32, 95-041 Gałków Mały

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Klikając przycisk „akceptuje warunki regulaminu” Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. DEFINICJE

1. Serwis – serwis internetowy Psychopraca Usługodawcy dostępny pod adresem: psychopraca.net,
2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, zwaną dalej również „Administratorem”. (przedsięwzięcie realizowane jest w ramach StartUp-u Psychopraca.net prowadzonego przez Ewę Kaczorowską w ramach Programu AIP.
3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
8. Formularz ogłoszenia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia,
9. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
10. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu,
11. Netykieta – nieskodyfikowany zbiór zasad przyzwoitego zachowania i dobrych obyczajów w Internecie, w szczególności jak fair play, szacunek i poszanowanie godności innych Użytkowników, powstrzymanie się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne, obelżywe lub dyskryminujące innych Użytkowników, jak również wszelkie inne zachowania, które są zgłaszane przez innych Użytkowników jako nieuczciwe lub naganne.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
2. Więcej o plikach „cookies”  oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. REJESTRACJA KONTA

1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego pod adresem: https://psychopraca.net/rejestracja
2. Poprzez rejestrację Konta i kliknięcie odpowiednich pól przy treści stosownych oświadczeń Użytkownik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

b. spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie.

3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu.
5. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

a. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik rażąco naruszył istotne postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie, przy czym wówczas rozwiązanie umowy odbywa się na zasadach opisanych w punkcie X. regulaminu.,

c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,

d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni od dnia otrzymania linka aktywacyjnego,

e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał działań dla wypełnienia postanowień regulaminu lub warunków umowy , lub nie zaniechał naruszeń Regulaminu lub umowy wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.

6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje w oczywisty sposób naruszają Regulamin.

V. SERWIS OGŁOSZENIOWY

1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia platformę do zamieszczania ogłoszeń, w szczególności dotyczących ofert pracy skierowanych do osób o wykształceniu psychologicznym, w tym studentów psychologii.
2. Ogłoszenie w serwisie może zostać zamieszczone przez Użytkowników zarówno posiadających konto w Serwisie, jak i niezarejestrowanych. Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość przeglądania i edytowania swojej listy ogłoszeń, edycji profilu użytkownika oraz wymiany wiadomości między zarejestrowanymi użytkownikami. Ponadto rejestracja konta ułatwia dodawanie ogłoszeń, ze względu na brak konieczności każdorazowego wypełniania danych kontaktowych.
3. Użytkownicy dodający ogłoszenia zobowiązani są do zamieszczenia ich w odpowiedniej kategorii. W przypadku dodania ogłoszenia do złej kategorii, administrator po akceptacji zmiany przez użytkownika ( akceptacja konieczna jest jedynie w wypadku Użytkowników będących Konsumentami), ma prawo przenieść je do prawidłowej, informując jednocześnie Użytkownika o zmianie kategorii jego ogłoszenia.
4. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne, chyba że Usługodawca przed zamieszczeniem ogłoszenia zamieści informację przeciwną wraz ze szczegółowym wyliczeniem kosztów.
5. Użytkownik może wykupić trzy rodzaje ogłoszeń wyróżnionych:

a. ogłoszenie typu „Bronze”; użytkownik wykupuje wyróżnienie ogłoszenia poprzez dokonanie opłaty przez system PayPro S.A. (koszt: 6,99 PLN brutto za 7 dni, 11,99 PLN brutto za 14 dni, 21,99 PLN brutto za 30 dni). Ogłoszenie wyróżnione jest poprzez pogrubienie i podświetlenie na liście ogłoszeń.

b. ogłoszenie typu „Silver”; użytkownik wykupuje wyróżnienie ogłoszenia poprzez dokonanie opłaty przez system PayPro S.A. (koszt: 14,99 PLN brutto za 7 dni, 26,99 PLN brutto za 14 dni, 49,99 PLN brutto za 30 dni). Ogłoszenie wyróżnione jest poprzez pogrubienie, podświetlenie i wyświetlanie na górze listy ogłoszeń (w danej kategorii).

c. ogłoszenie typu „Gold”; użytkownik wykupuje wyróżnienie ogłoszenia poprzez dokonanie opłaty przez system PayPro S.A. (koszt: 59,99 PLN brutto za 7 dni, 104,99 PLN brutto za 14 dni, 199,99 PLN brutto za 30 dni).. Ogłoszenie wyróżnione jest poprzez pogrubienie, podświetlenie, wyświetlanie na górze listy ogłoszeń (w danej kategorii) oraz w boksie ogłoszeń promowanych na stronie głównej.

Wskazane ceny są cenami brutto w złotych polskich.

6. Płatności online obsługuje serwis PayPro S.A. Szczegółowy regulamin usług znajduje się pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin. Ewentualne problemy przy dodawaniu ogłoszeń bądź ich opłacaniu można zgłaszać na kontakt@psychopraca.net
7. Usługa wyróżnienia ogłoszenia realizowana jest automatycznie po automatycznej weryfikacji opłacenia przez system.
8. Ogłoszenia nie związane z tematyką serwisu (patrz: „Jakie ogłoszenia mogę dodawać?”) i/lub rażąco łamiące którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte przez Usługodawcę. Dotyczy to również ogłoszeń płatnych („Wyróżnionych”) – w przypadku ich usunięcia przez administratora, użytkownikowi nie będącemu konsumentem nie przysługuje zwrot kosztów wykupienia wyróżnienia. Aby uniknąć takiej sytuacji, przed dodaniem ogłoszenia Wyróżnionego sugerujemy kontakt z administracją (kontakt@psychopraca.net), jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zgodności ogłoszenia z regulaminem.
9. Usługodawca może w szczególności usunąć ogłoszenia, które:

a. łamią rażąco , kluczowe zasady określone w niniejszym Regulaminie,

b. zawierają treści naruszające prawa osób trzecich a zamieszczone są bez ich zgody,

c. są oczywiście niezgodne z polskim prawem,

d. są rażąco niezgodne netykietą,

e. podają fałszywe lub mogące wprowadzić w błąd mylące informacje,

f. są nieopłaconą reklamą, spamem, zawierających linki do zainfekowanych stron itp,

10. Baza profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu określa Polityka Prywatności portalu, dostępna pod linkiem https://psychopraca.net/polityka-prywatnosci.

VI. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku ze świadczonymi usługami , w szczególności jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamacja usług Serwisu dla sprawnego jej rozpatrzenia powinna zawierać:

a. dane tożsamości Użytkownika;

b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

c. okoliczności uzasadniające reklamację;

d. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca względem Użytkowników nie będących konsumentami, może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4. Usługodawca może pozostawić reklamację Użytkownika nie będącego konsumentem bez rozpoznania, jeżeli:

a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Kupującego w terminie na rozpoznanie reklamacji .
6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania względem przedsiębiorców, a wobec konsumentów w sposób określony przez Konsumenta w reklamacji :

a. pisemnie na adres reklamującego,

b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

c. drogą telefoniczną. wraz z potwierdzeniem rozmowy w formie elektronicznej

VII. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL………………… . Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Administrator informuje Użytkownika, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta natychmiastowe przystąpienie do wykonywania usługi na wyraźne życzenie Użytkownika przed upływem 14 dni od podpisania niniejszej Umowy będzie:

a) skutkować utratą prawa do odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania Usługi;

b) w przypadku częściowego wykonania Usługi, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Użytkownika, o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Serwisem.

5. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY

1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Usługi publikacji i/lub wyróżnienia ogłoszenia oraz usługi publikacji CV w bazie.

IX. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownikowi w zakresie korzystania z Serwisu niedozwolone jest :

– używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

– obrażanie innych osób,

– promowanie innych stron internetowych,

– umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

– łamanie ogólnie przyjętych zasad etyki oraz zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów

– wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,

2. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do publikacji i rozpowszechniania materiałów umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, a w szczególności do tekstów, zdjęć i filmów.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług portalu Psychopraca.net i zamieszczane samodzielnie przez użytkownika materiały w tym Portalu

4. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń dodawanych przez Użytkowników.
6. Usługodawca nie ingeruje w treść ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczy w transakcjach/umowach zawieranych pomiędzy użytkownikami.
7. Usługodawca nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.
8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Strony zobowiązane są cenami i warunkami umowy z chwili jej zawarcia. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z dodatkowych reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik, korzystając ze Serwisu wyraża zgodę.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XI. ZMIANY REGULAMINU

1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Usługodawca skieruje również wiadomość elektroniczną do zarejestrowanych Użytkowników, wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian regulaminu i daty ich wejścia w życie, a względem Użytkowników będących konsumentami również pouczenie o prawie odstąpienia od umowy .

3. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez logowanie do swojego konta i dalsze korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie( pod warunkiem wcześniejszego otrzymania informacji o zmianach) . W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego Konta Klienta.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na warunki realizacji i ważność zamówień złożonych przed wejściem w życie takich zmian.
4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: kontakt@psychopraca.net

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

8. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Usługodawca społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

• wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Użytkownikiem a Serwisem;

• powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

• platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załączniki:

Załącznik A – Informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy

Załącznik B – Formularz odstąpienia od umowy

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logowanie

Rejestracja

Zapomniane hasło